:
Europsko porezno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Dodana je u repozitorij nova verzija (od 19.4.21.) power point prezentacije za predasvanja; verzija od 16.3.21. je izbrisana.
U Repozitorij je dodana nova verzija ispitnog materijala za predmet Europsko porezno pravo, pod naslovom EPP europsko pravo općenito... itd.. Prethodno postojećem materijalu dodan je novi dio - Državne potpore - koji će biti dio ispitne literature za 2. pisani parcijalni ispit (tzv. kolokvij). Tekst ispitnog materijala do dijela Državne potpore je ispitna literatura za 1. pisani parcijalni ispit.
1. kolokvij Materijali o uvodu u Europsko porezno pravo   2. kolokvij 1) Lončarić Horvat/Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, 3. dio knjige (str. 283-307), Narodne novine, Zagreb, 2007, 2) Dio Državne potpore iz studijskog materijala dostupnog u Repozitoriju, pod naslovom "EPP europsko pravo općenito, europsko porezno pravo, državne potpore" 3) Zakon o porezu na dobit - čl. 20. a - 20. r. (dopunska literatura)   3. usmeni ispit (na regularnom roku) 5. Arbutina/Rogić Lugarić/Filković, Osnove poreznog prava, Narodne novine, 2017., 5. dio (str. 97-121); 6. Studijski materijal o Direktivi protiv zakonitog izbjegavanja porezne obveze (dostupan u Merlinu)