FINANCIJSKA KONTROLA:
Financijska kontrola
Financijska kontrola
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166943
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager
Osnovni podaci
Financijska kontrola Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
4.0 166943
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lajoš Žager
Literatura
Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L.:; Analiza financijskih izvještaja.; Masmedia, Zagreb
Sever Mališ, S., Tušek, B., Žager, L.:; Revizija: načela, standardi, postupci; rvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb (2012)
Subramanyam, K. R., Wild, J.; Financial Statement Analysis. 10th Edition; McGraw-Hill/Irwin, New York (2009)
Gibson, C. H; Financial Statement Analysis. 13th Edition; Cengage, Boston (2013)
Opis predmeta
uloga i bit poduzeća kao dijela gospodarskog okruženja
upravljanje poslovanjem poduzeća kao pretpostavke djelotvornog djelovanja
teorijski okvir usklađenosti financijskog položaja s utvrđenim ciljevima poslovanja i zakonskom regulativom (poreznom i računovodstvenom) kao temeljnom ulogom financijskih kontrola
oblikovanje i implementacija kontrolnih mehanizama usmjerenih poboljšanju učinkovitosti poslovanja
teorijski okvir revizije kao instrumenta djelotvornog funkcioniranja financijskih kontrola
razlikovanje eksternih i internih mehanizama nadzora nad funkcioniranjem financijskih kontrola
pojmovno određenje temeljnih financijskih izvještaja u kontekstu alata ocjene sustava financijskih kontrola
osnovni postupci analize financijskih izvještaja kao instrumenta evaluacije financijske kontrole
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

a) INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati financijske kontrola u kontekstu upravljanja poslovanjem poduzeća
 • prepoznati moguće efekte učinkovite primjene financijskih kontrola na poboljšanje uspješnosti poslovanja
 • objasniti i grupirati temeljne financijske izvještaje u smislu kvalitete računovodstvenih informacija
 • izdvojiti osnovne instrumente i postupke analize financijskih izvještaja za ocjenu učinkovitosti kontrolnih procesa poslovnih aktivnosti
 • identificirati ključne čimbenike učinkovite financijske kontrole
 • opisati proces revizije kao mehanizma poboljšanja učinkovitosti kontrolnih postupaka

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati temeljne vrste kontrolnih postupaka prisutnih u internoj okolini poduzeća
 • demonstrirati mogućnosti kvantificiranja i sagledavanja kontrolnih postupaka u kontekstu dostupnih računovodstvenih informacija
 • konceptualno prikazati (ilustrirati) dijagram financijskih kontrola nekog poduzeća u svrhu detektiranja problematičnih područja
 • primijeniti savladane analitičke instrumente i postupke u svrhu utvrđivanja problematičnih područja poslovanja s financijskog aspekta
 • sprovesti znanstveno istraživanje o izloženoj temi primjenom savladanih teorijskih i praktičnih koncepata

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati i razlikovati teorijske pristupe definiranja financijskih kontrola
 • kategorizirati problematična područja u dostupnim računovodstvenim podacima i temeljnim financijskim izvještajima poduzeća
 • izdvojiti adekvatne analitičke postupke u procesu revizijskih angažmana i revizije financijskih izvještaja
 • ispitati detektirane manjkavosti u sustavu kontrola s ciljem utvrđivanja i kvantificiranja efekata tih manjkavosti

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati i strukturirati plan primjene analitičkih i kontrolnih postupaka u smislu provedbe financijske kontrole
 • osmisliti smjernice za uklanjanje manjkavosti i unapređenje kontrolnih postupaka
 • pripremiti znanstveno istraživanje o primjeni analitičkih postupaka u procesu revizije i ocjene funkcioniranja financijskih kontrola

 

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • valorizirati izvješće o provedenim kontrolnim postupcima s ocjenom sustava primjenom kvalitativnih i kvantitativnih (financijskih) indikatora
 • zaključiti o primjeni učinkovitog pristupa analize financijskih kontrola
 • ocijeniti utvrđene probleme funkcioniranja financijskih kontrola i utvrditi troškove i koristi njihova uklanjanja
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja
 • jasno se izraziti i strukturirati savladane teorijske koncepte financijske kontrole
 • uvažavati i prepoznavati aspekte financijskih kontrola u procesu revizije
 • sudjelovati u timskom okruženju

razvijati usmene i pismene komunikacijske vještine

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • povezivanje ishoda učenja i provjere znanja provodit će se pisano, putem pristupnog rada, i usmeno
 • ishodi učenja svih navedenih skupina testirat će se putem pisanih ispita, što između ostalog podrazumijeva i izradu pristupnog rada koji će se bazirati na konkretnom primjeru iz prakse. Nakon predaje i vrednovanja pismenog pristupnog rada pozitivnom ocjenom student pristupa usmenom dijelu ispita
 • kriterij ocjenjivanja:
  • pisana provjera, uključujući studije slučajeva

usmena provjera: postavljanje od pet do osam pitanja unutar kojih se ispituje znanje teorije i povezivanje dijelova materije o financijskim kontrolama. Dio pitanja vezan je uz slučaj iz pristupnog rada.

Obavijesti