FISKALNI FEDERALIZAM:
Fiskalni federalizam
Fiskalni federalizam
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166957
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Fiskalni federalizam Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166957
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
- Jelčić, B. et al. (; Financijsko pravo i financijska znanost; Zagreb: Narodne novine (2008), str.. 639-666
- Šimović J. et al.; ) Hrvatski fiskalni sustav; Zagreb: Narodne novine, str. 404-434, str. 480-499
- Rogić Lugarić, T.; Financiranje lokalne samouprave. U: Kregar, J. et al.; Decentralizacija. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2011)
- Rogić Lugarić, T; Financiranje velikih gradova.; Pravni fakultet u Zagrebu Studijski centar za javnu upravi i za javne financije.
- Rogić Lugarić, T.; Financijske (ne)mogućnosti hrvatskih lokalnih i regionalnih (područnih) jedinica za preuzimanje razvojne uloge U: Koprić, I., Škarica, M., Milošević, B. (ur.) Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi; Zagreb: Institut za javnu upravu (2015)
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (čl. 9.) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave);
- Periodika;
- Rogić Lugarić,; ormativna decentralizacija u Hrvatskoj i njezine granice.; Društvena istraživanja - časopis za opća društvena pitanja, god. 14. (2005), str. 1175-1196
- Šimović, J., Rogić Lugarić, T.; Financiranje javnih potreba u velikim gradovima: iskustva Grada Zagreb; Zbornik Pravnog fakulteta, god. 56., br. 6. (2006), str. 1847-1913
- Šimović, J., Rogić Lugarić, T., Šimović, H., Vuletić- Antić, B; Javno privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa,; , Hrvatska javna uprava, god. 7. (2007), br.1., (2007), str. 171-201
- Jurlina Alibegović, D., Bajo, A.; Javne financije lokalnih jedinica. Zagreb; Školska knjiga (2008)
- Šimović, J., Rogić Lugarić, T.; Pojedini aspekti cijene komunalnih usluga kao instrumenta financiranja komunalnih usluga; Zbornik radova u čast prof. emeritusa Božidara Jelčića, Zagreb: Visoka poslovna škola Libertas (2010)
- Kregar, J., Đulabić V., Gardašević Đ., Musa A., Ravlić S., Rogić Lugarić, T.; Decentralizacija. Zagreb:; Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo) (2011)
- Rogić Lugarić, T., Veljanovski Maksimovska A. (; Samoporezivanje kao instrument financiranja lokalnih jedinica: hrvatsko i makedonsko iskustvo.; Zbornik Pravnog fakulteta, god. 61., br. 2. (2011), str.. 391- 416
- Šimović, J., Rogić Lugarić, T; Komunalno gospodarstvo i instrumenti njihova financiranja.; Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 12. (2012), br.1 (2012), str. 149-178
- Rogić Lugarić, T.; Decentralizacija u malim lokalnim jedinicima: pogled izbliza. U: Štambuk, M., Šikić-Mićanović, L. (ur.) Ruralna općina: Sutra. Društvena (re)konstrukcija na ruralnom teritoriju.; Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2014)
- Farvacque-Vitkovic, C., Kopanyi, M; Municipal Finances: A Handbook for Local Governments.; Washington, DC: World Bank. (2014)
- Bizioli, G., Sacchetto, C.; Tax Aspects of Fiscal Federalism.; Amsterdam: IBFD.
Opis predmeta
1. Upoznavanje s pojmom fiskalnog federalizma i nužnošću njegovog postojanja te odnosa između različitih razina vlasti u području javnih financija
2. Razumjeti pojam optimalne fiskalne zajednice napose alokacijskih aspekata javnih dobara i problem internalizacije vanjskih učinaka među različitim jurisdikcijama
3. Pružiti znanje o političkoj i upravnoj dimenziji fiskalnog federalizma
4. Pružiti znanje o načelima fiskalnog federalizma i fiskalne decentralizacije
5. Razumjeti i analizirati poreznu autonomiju i optimalnu raspodjelu poreznih prihoda po razinama vlasti
6. Analizirati i razumjeti financijsko izravnanje i postojeće modele
7. Razumjeti i analizirati financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupravu u Republici Hrvatskoj

Sadržaj kolegija
Definicija fiskalnog federalizma i lokalnih financija, usporedba sa srodnim pojmovima. Ključni suvremeni trendovi i izazovi u području lokalnih financija. (Fiskalna) decentralizacija. Načela i funkcije lokalnih javnih financija. Vrste i obilježja prihoda nižih razina vlasti. Pojam lokalnog poreza. Porezna autonomija nižih razina vlasti. Optimalna raspodjela poreznih prihoda. Financijsko izravnanje - pojam i modeli. Financiranje lokalne infrastrukture. Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica u Republici Hrvatskoj - teorija i analiza.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti i razumjeti područje lokalnih financija;
 • prepoznati i identificirati ulogu, prihodne i rashodne ovlasti pojedinih razina vlasti;
 • izdvojiti i diskutirati o kriterijima raspodjele ovlasti između pojedinih razina;
 • prepoznati i definirati utjecaj suvremenih trendova na oblikovanje, preobrazbu i prilagodbu lokalnih financija;
 • definirati i objasniti pojam i strukturu rashoda nižih razina vlasti;
 • razlikovati i objasniti pojedine vrste prihoda nižih razina vlasti;
 • diskutirati i kritički se izraziti o vrstama lokalnih prihoda;
 • identificirati ključne probleme i izazove u lokalnim financijama;
 • izdvojiti i prepoznati ključne institute proračunskog prava na nižim razinama vlasti;
 • izdvojiti i diskutirati o specifičnostima proračunskog ciklusa na nižim razinama vlasti;
 • kritički se izraziti o pojedinim normativnim rješenjima vezanim uz financiranje nižih razina kako u hrvatskom tako i u komparativnom kontekstu;
 • objasniti teorijske i praktične pristupe u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području lokalnih financija;
 • prepoznati i objasniti istraživačke metode koje su u području lokalnih financija imanentne provedbi znanstvenog istraživanja.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati postojanje i ulogu pojedinih razina vlasti;
 • grupirati prihodne i rashodne ovlasti nižih razina vlasti;
 • razumjeti strukturne razlike u rashodnim predlošcima nižih razina vlasti;
 • skicirati ključne trendove u području lokalnih financija;
 • rasporediti stečena teorijska znanja o lokalnim financijama na konkretan model lokalnog financiranja;
 • skicirati normativna rješenja;
 • razumjeti različitost i sličnosti postojećih modela financiranja nižih razina;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u znanstvenoj analizi i rješavanju pojedinih problema u financijskom pravu nižih razina;
 • istražiti postavljeni i definiran problem primjenom relevantnih znanstveno istraživačkih metoda.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati i analizirati različite teorije i trendove od utjecaja na oblikovanje modela financiranja nižih razina;
 • kategorizirati pojedine razine vlasti i njihove financijske ovlasti;
 • demonstrirati i analizirati uzroke nastanka pojedinih problema u području lokalnih financija;
 • analizirati model financiranja nižih razina vlasti u kontekstu prihodovnih i rashodovnih ovlasti;
 • usporediti pojedina normativna rješenja u hrvatskim lokalnim financijama te relevantnim komparativnim sustavima lokalnih financija.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost između prihodnih i rashodnih ovlasti te pojedine razine vlasti;
 • pripremiti teorijsko utemeljenje i normativno rješenje pojedinih fenomena iz područja lokalnih financija;
 • konstruirati povezanost i mogući utjecaj aktualnih trendova na postojeći model financiranja i predložiti smjerove prilagodbe;
 • formulirati sličnosti i razlike između normativno reguliranih rješenja u hrvatskom modelu lokalnih financija i relevantnim komparativnim modelima financiranja nižih razina;
 • predlagati znanstveno istraživanje određene teme u području lokalnih financija;
 • formulirati i pripremiti raspravu o prednostima i/ili nedostacima postojećih normativnih rješenja.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati ulogu pojedinih razina vlasti te pripadajućih ovlasti;
 • preispitati teorijske postavke i normativni okvir konkretnog modela financiranja nižih razina;
 • procijeniti svrhovitost i opravdanost pojedinih zakonskih rješenja;
 • preporučiti smjerove poboljšanja normativnog modela.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;
 • argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;
 • razvijati suradničke i komunikacijske vještine;

promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • usmeni ispit koji se sastoji od dva dijela: 1. kraćeg izlaganja relevantne teme koju je polaznik sam odabrao i 2. odgovaranja na pitanja iz gradiva. Za izlaganje odabrane teme polaznik treba koristiti dodatnu, zadanu ili odabranu, literaturu. 

 

 • uspjeh na usmenom ispitu ocjenjuje se ocjenama od jedan do pet; ovisi o pokazanoj razini znanja, razumijevanja, razini korištenja dodatnih znanstvenih i stručnih izvora i samostalnijeg promišljanja u analizi i prezentiranju odabrane teme.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Obavijesti