JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM:
Javni dug i upravljanje javnim dugom
Javni dug i upravljanje javnim dugom
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166956
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
Osnovni podaci
Javni dug i upravljanje javnim dugom Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166956
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
Literatura
Bajo, A., Primorac, M., Andabaka Badurina, A; Osnove upravljanja javnim dugom; Zagreb: Institut za javne financije (2011)
Rosen, H.S. + Gayer, T.; Javne financije.; Zagreb: IJF. ( (2012), str. poglavlje "Financiranje zaduživanjem")
Šimović, H. (; Financiranje države zaduživanjem, u: N. Šimurina et al., Javne financije u Hrvatsko; Zagreb: Ekonomski fakultet (2012)
Šimović, H.; Fiskalna održivost i održivost javnog duga u Hrvatskoj; Zbornik interkatedarskog skupa katedri za financije (ur. H. Blažić i dr.), Ekonomski fakultet Rijeka. (2017)
Strategija upravljanja javnim dugom 2011-2013. Zagreb: MF; Ministarstvo financija (2011)
Bajo A. i dr. (ur.).; Hrvatski javni dug: Upravljanje i izazovi razvoja tržišta,; Zbornik radova. Zagreb: Institut za javne financije. (2011)
Opis predmeta
1. Pojam i uloga javnog duga i fiskalnog deficita
1.1. Definicija i statistički obuhvat (GFS, ESA)
1.2. Izravni i potencijalni javni dug
2. Determinante javnog duga
2.1. Normativni pristup
2.2. Model preklapajućih generacija
2.3. Ricardov model
2.4. Oporezivanje naspram zaduživanja
3. Pokazatelji zaduženost i održivosti javnog duga
3.1. Pokazatelji stabilnosti duga
3.2. Pokazatelji fiskalne i vanjske ranjivosti
3.3. Složeni pokazatelji
4. Tržište javnog duga
4.1. Primarno tržište i tehnika izdavanja javnog duga
4.2. Sekundarno tržište državnih vrijednosnica
5. Upravljanje javnim dugom
5.1. Institucionalni okvir i modeli
5.2. Ciljevi upravljanja javnim dugom
5.3. Upravljanje rizicima i strategija
5.4. Funkcije upravljanja javnim dugom
6. Stabilizacija zaduživanja u EU
6.1. Maastrichtski kriteriji konvergencije
6.2. Pakt o stabilnosti i rastu
6.3. Fiskalni pakt i mehanizmi stabilnosti
7. Institucionalna povezanost monetarnih i fiskalnih vlasti
8. Javni dug u Hrvatskoj
8.1. Zakonodavni okvir zaduživanja i fiskalna pravila u Hrvatskoj
8.2. Kretanje i struktura javnog duga
8.3. Primarno i sekundarno tržište javnog duga
8.4 Strategija upravljanja javnim dugom
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

-     definirati javni dug sukladno osnovnim metodološkim rješenjima (IMF-GFS, ESA) kao i potencijalni javni dug u vidu državnih jamstava,

-     razumjeti teorijske pristupe o teretu javnog duga i alternativi financiranja kroz povećanje poreza,

-     objasniti osnovne modele upravljanja javnim dugom,

-     objasniti i prepoznati osnovne rizike (valutni, ročni, kamatni) zaduživanja male i otvorene ekonomiji,

-     kritički vrednovati postojeću visinu i strukturu javnog duga kao i prepoznati mogućnosti i ograničenja refinanciranja dospjelih obveza,

-     objasniti i razumjeti način funkcioniranja (međunarodnog) financijskog tržišta i mogućnosti izdavanja državnih obveznica,

-     objasniti istraživačke (statističke i ekonometrijske) metode koje su nužne za znanstveno (empirijsko) istraživanje iz područja upravljanja javnih dugom.

 

Praktične i generičke vještine:

 

-     javno prezentirati usvojene ishode učenja;

-     izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;

-     razvijati komunikacijske i makro-upravljačke vještine;

-     sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

povezivanje ishoda učenja i provjere znanja bit će izvršeno pisano, putem kolokvija, i usmeno:

-     za ishode učenja iz skupine znanje i razumijevanje, primjena i analiza, provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem zadataka na zaokruživanje;

-     za ishode učenja iz skupine primjena, analiza, sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem eseja, koji, uz provjeru teorijskih uvida, uključuju studije slučajeva;

-     za ishode učenja znanje i razumijevanje, primjena, analiza,sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem seminarskih radova i prezentacija (oblik – odabir studenta);

-     za ishode učenja iz svih skupna izvršit će se provjera putem usmenih ispita.

Obavijesti