JAVNOFINANCIJSKO PRAVO EU:
Javnofinancijsko pravo EU
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Javnofinancijsko pravo EU
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166927
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Osnovni podaci
Javnofinancijsko pravo EU Europsko pravo - 3. semestar
3.0 166927
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
Arbutina, Hrvoje, i Rogić Lugarić, Tereza; Osnove poreznog prava (dio: Administrativna suradnja); NN (2016)
Šimović, Hrvoje i Jure; Fiskalni sustav i fiskalna politika EU; (2006)
Cindori, S., Pilipović, O., Kalčić, R.; Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi; (2015)
Lončarić Horvat, Olivera, i Arbutina, Hrvoje; Osnove međunarodnog poreznog prava, II i III dio; Informator (2007)
Terra, Ben, i Peter Wattel; European Tax Law; Wolters Kluwer (2015)
časopisi s tematikom međunarodnog i europskog prava javnih financija (dostupni u biblioteci PFZ), npr.: Europan Taxation, VAT Monitor, itd.;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. razumjeti suvremeni razvoj javnofinancijskog sustava u Hrvatskoj i zapadnim zemljama, od značaja za državu te za fizičke i pravne osobe, uzimajući u obzir povijesne determinante tog razvoja
2. pružiti znanja o razvoju pojedinih relevantnih javnofinancijskih sustava iz komparativne perspektive
3. analizirati reforme sustava javnog financiranja u europskom kontekstu
4. raspraviti ulogu pojedinih javnih prihoda i ukupnog javnofinancijskog sustava u razdobljima krize
5. analizirati i kritički vrednovati promijenjenu ulogu javnih prihoda i javnih rashoda u suvremenom okruženju i društvenu odgovornost povezanu s oblikovanjem javnih prihoda i rashoda i javnofinancijskog sustava u cjelini.

Sadržaj kolegija
1. Povijesni razvoj sustava javnofinancijskog prava EU
2. Proračun EU
2.1. Načela proračuna EU
2.2. Osnovne značajke proračuna EU
2.3. Prihodi proračuna EU
2.4. Rashodi proračuna EU
2.4.1. Rashodi proračuna EU za zajedničku poljoprivrednu politiku
2.4.2.Rashodi proračuna EU za Strukturne operacije - Fondovi EU
2.5. Učinci proračuna EU u svrhu ostvarivanja alokacijskih, redistribucijskih i stabilizatorskih ciljeva
3. Harmonizacija oporezivanja
3.1. Razlozi i nužnost harmonizacije oporezivanja u EU
3.2. Harmonizacija neizravnih poreza
3.2.1. Opći porez na promet (PDV)
3.2.2. Pojedinačni porezi na promet (trošarine)
3.3. Harmonizacija izravnih poreza
3.3.1. Harmonizacija poreza na dobit i štetna porezna konkurencija
3.3.2. Harmonizacija poreza na dohodak pojedinaca
3.3.3. Harmonizacija imovinskih poreza
3.4. EU porez
4. Upravljanje javnim dugom i proračunskim deficitom u EU
4.1. Maastrichtiski kriteriji konvergencije
4.2. Pakt o stabilnosti i rastu
5. Temeljna obilježja fiskalnog federalizma EU
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije javnofinancijskog prava EU u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike nastanka međunarodnoporeznopravnih odnosa, napose u kontekstu EU;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području javnofinancijskog prava EU;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području javnofinancijskog prava izvršile na oblikovanje poreznih sustava pojedinih država članica EU;
 • objasniti istraživačke metode koje su u pravu javnih financija temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.
Praktične i generičke vještine:

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije javnofinancijskog prava EU;
 • interpretirati norme javnofinancijskog prava EU, služeći se svim interpretativnim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju poreznopravnih problema u javnofinancijskim sustavima različitih zemalja članica EU;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih javnofinacijskopravnih problema u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o javnim prihodima i rashodima;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru javnofinancijskog prava EU;
 • kategorizirati načine kreiranja pojedinih rješenja u kontekstu javnofinancijskog prava EU, odnosa unutar njega i materijalnih učinaka koja ta rješenja proizvode;
 • analizirati kriterije različitosti između nacionalnog i javnofinancijskog prava EU u pristupu istim ili bitno istovrsnim problemima;
 • usporediti normativna rješenja određenih pitanja u nacionalnom poreznopravnom sustavu i u komparativnim porezno-pravnim sustavima zemalja članica EU;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima međunarodnog poreznog prava.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između normativno reguliranih rješenja u javnofinancijskom pravu EU i u javnofinancijskopravnim pristupima općenito;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenog fenomena javnofinancijskog prava EU;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena javnofinancijskog prava EU jedne relevantne države članice EU;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka određenog fenomena javnofinancijskog prava EU;
 • osmisliti uloge različitih čimbenika u kreiranja rješenja određenih problema javnofinancijskog prava EU.

Evaluacija

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog teorijskog rješenja na probleme primjene javnofinancijskopravnih rješenja u praksi;
 • preporučiti određena rješenja za probleme primjene javnofinancijskopravnih rješenja u praksi;
 • vrednovati pristupe pojedinih država članica EU u međusobnoj raspodjeli javnofinancijskih ovlaštenja u prekograničnim situacijama;

zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog fenomena javnofinancijskog prava EU.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.

Usmeni ispit.