MODELI ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA U MIROVINSKIM I ZDRAVSTVENIM FONDOVIMA:
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166951
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166951
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
- Jurković, P.; Osnove ekonomike društvenih djelatnosti; Zagreb: Ekonomski institut (1986), str. 109. do 139
- Šimović, J.; .) Socijalni učinci poreza na dodanu vrijednost; Revija za socijalnu politiku, , str. 2-3:99-109
- Rosen, H.S; Javne financije.; Zagreb: Institut za javne financije (1999), str. 172-193., 195-217
- Stiglitz, J. E. (; Economies of Public Sector.; .W. Norton + Company. (2001)
- Šimović, J.; Javna dobra, u: Jelčić, B. et. al. Financijsko pravo i financijska znanost; Zagreb: Narodne novine (2008)
- Barić, V.; Socijalna infrastruktura kao čimbenik razvoja hrvatskog gospodarstva,; Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb i Politička kultura.
- Puljiz, V. et al.; Socijalna politika.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu.
- Greve, B.; Welfare and Welfare State. Present and future.; Oxon and New York: Routledge. (2015)
- Pieters, D.; Social Security: An Introduction to the Basic Principles. Alphen aan den Rijn; Kluwer Law International (2006)
- Hauserman, S. (; The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe; . New York: Cambridge Press (2010)
- Rys, , V.; Reinventing Social Security Worldwide. Back to Essentials.; University of Bristol: The Policy Press. (2010)
Opis predmeta
1. Stjecanje uvida u organizaciju i djelovanje mirovinskih i zdravstvenih fondova
2. Upoznavanje s krizama sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
3. Analiza različitih modela rješavanja krize socijalnog osiguranja
4. Analizirati i razumjeti razliku između javnog i privatnog financiranja mirovinskih i zdravstvenih sustava
5. Osposobljavanje za uočavanje bitnih karakteristika različitih sustava.
Sadržaj kolegija
Tradicionalni modeli organizacije i financiranja zdravstvene zaštite i tradicionalna medicina. Promjene u sustavima organizacije i financiranja zdravstvene zaštite. Tradicionalni oblici zdravstvenog osiguranja. Suvremeni modeli financiranja sustava zdravstvene zaštite. Model obvezatnog zdravstvenog osiguranja. Model nacionalne zdravstvene službe. Model sposobnog tržišta. Polazne osnove i ciljevi reforme sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Povijesni nastanak i razvoj mirovinskih sustava. Kriza mirovinskog sustava i demografska tranzicija. Budućnost mirovina i problem pravičnosti preraspodjele između generacija. Reforma javnih mirovinskih sustava. Primjeri mirovinske reforme. Javne mirovine - potpuno financiranje ili financiranje metodom tekuće raspodjele. Model Svjetske banke: način prevladavanja mirovinske krize ili strategija visokog rizika. Hrvatska mirovinska reforma.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prepoznati i kritički se izraziti o modelima organizacije i upravljanja sustavom socijalnog osiguranja;
 • objasniti teorijske i praktične pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području financiranja socijalnog osiguranja;
 • prepoznati i objasniti istraživačke metode koje su u financijskom pravu imanentne izvornijem promišljanju i provedbi znanstvenog istraživanja.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • skicirati ključne trendove i njihove utjecaj na organizaciju, upravljanje i financiranje sustava socijalnog osiguranja,
 • skicirati sličnosti i razlike između pojedinih modela organizacije i upravljanja socijalnim osiguranjem;
 • skicirati temeljna obilježja instrumenata financiranja socijalnog osiguranja;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u znanstvenoj analizi i rješavanju problema u području organizacije i financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • skicirati relevantne znanstveno istraživačke metode te provesti znanstveno istraživanje postavljenog i definiranog problema.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati i analizirati uzroke nastanka pojedinih problema u području organizacije i upravljanja sustavom socijalnog osiguranja;
 • analizirati pojedine instrumente financiranja socijalnog osiguranja s teorijskog i normativnog stajališta;
 • analizirati teorijske i normativne pristupe pojedinim problemima u sustavu organizacije i upravljanja socijalnim osiguranjem.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati utjecaj suvremenih trendova na sustav organizacije i upravljanja socijalnim osiguranjem;
 • pripremiti teorijsko utemeljenje i normativno rješenje pojedinih instrumenata financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • predlagati moguće smjerove normativnih promjena;
 • formulirati i pripremiti raspravu o prednostima i/ili nedostacima postojećih normativnih rješenja
 • formulirati i predlagati znanstveno istraživanje odabranog fenomena u području organizacije, upravljanja i financiranja sustava socijalnog osiguranja.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati uporabu i ulogu pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba u kontekstu organizacije i upravljanja socijalnim osiguranjem
 • preispitati teorijske postavke i normativni okvir pojedinih instrumenata financiranja socijalnog osiguranja;
 • procijeniti svrhovitost i opravdanost pojedinih zakonskih rješenja;
 • preporučiti smjerove poboljšanja aktualnih  normativnih rješenja vodeći računa o teorijskim postavkama, komparativnim iskustvima i hrvatskim uvjetovanostima.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;
 • argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;
 • razvijati suradničke i komunikacijske vještine;
 • služiti se znanstvenom i stručnom literaturom te drugim izvorima radi samostalnog znanstvenog istraživanja i obrade pojedine teme;
 • promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

 • usmeni ispit koji se sastoji od dva dijela: kraćeg izlaganja relevantne teme koju je polaznik sam odabrao te pitanja iz gradiva. Za izlaganje odabrane teme polaznik treba koristiti dodatnu, zadanu ili odabranu, literaturu. 

 

Kriteriji ocjenjivanja:

 • usmeni ispit - uspjeh na usmenom ispitu ocjenjuje se ocjenama od jedan do pet; ovisi o pokazanoj razini znanja, razumijevanja, razini korištenja dodatnih znanstvenih i stručnih izvora i samostalnijeg promišljanja u analizi i prezentiranju odabrane teme

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Obavijesti