OPOREZIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Oporezivanje trgovačkih društava
Oporezivanje trgovačkih društava
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166948
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina - Predavanja
Osnovni podaci
Oporezivanje trgovačkih društava Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166948
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Predavanja)

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
1. Bogovac, J.,; Oporezivanje multinacionalnih korporacija; Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
2. Land, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C. (Eds.),; Common Consolidated Corporate Tax Base,; Linde Verlag Wien, (2008)
3. Micheau, C; State Aid, Subsidy and Tax Incentives under EU and WTO Law, Kluwer Law and Business,; the Netherlands
4. Brauner, Y., Pistone, P. (Eds.),; BRICS and the Emergence of International Tax Coordination; IBFD, (2015)
5. Bogovac, J.,; Važnost poreznopravnih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka multinacionalnih korporacija - hrvatska i komparativna iskustva; / Četvrti Zagrebačko-skopski kolokvij. Skopje, 2013.;
6. Bogovac, J.,; The paradox of tax incentives in developing countries, System of Financial Law: Sistem of Tax Law: Conference Proceedings / Radvan, Michal (ur.).; Brno: Masaryk University (2015)
1. Cotrut, M. (ed.),; International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures,; IBFD, Amsterdam (2015)
2. Lamb, M., Lymer, A., Freedman, J. James, S; Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research; , Oxford University Press (2005)
3. Panayi, C. H.; ., European Union Corporate Tax Law,; Cambridge University Press, (2013)
4. Maisto, G. (Ed.),; Taxtation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law; IBFD, (2012)
Opis predmeta
1. Uvod. Pojam trgovačkog društva. Vrste trgovačkih društava. Koncept ograničene odgovornosti. Osnove koncepta oporezivanja trgovačkih društava.
2. Organizacija i sustav upravljanja korporacijama, uloga financijske funkcije i funkcije upravljanja porezima.
3. Specifičnosti oporezivanja trgovačkih društava i multinacionalnih korporacija.
4. Rezidentni i nerezidentni porezni obveznici. Konsolidirana oporeziva dobit i važnost financijskih izvještaja na oporezivanje korporacija.
5. Odgođeni porezi. Zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica u Europskoj uniji.
6. Porez na promet kao element poreznog opterećenja trgovačkih društava.
7. Integracija poreza na dobit i poreza na dohodak i utjecaj na porezno opterećenje trgovačkih društava.
8. Oporezivanje dohotka kao čimbenik poreznog opterećenja trgovačkih društava.
9. Ostali porezni oblici relevantni za oporezivanje trgovačkih društava. Porez po odbitku.
10. Izbjegavanje plaćanja poreza i štetno porezno planiranje. Nadzor ispunjavanja poreznih obveza i međunarodna suradnja u području sprečavanja porezne evazije.
11. Transferne cijene, potkapitalizacija, nadzirana inozemna društva (CFC) i prelijevanje dobiti u kontekstu aktivnosti OECD-a, Europske unije i nacionalnog zakonodavstva.
12. Kodeksi i praksa korporativnog upravljanja. Proboj pravne osobnosti.
13. Zaključno o pravnim i ekonomskim čimbenicima oporezivanja korporacija.
14. Praksa Suda Europske unije u dijelu oporezivanja trgovačkih društava.
15. Istraživanja o važnosti poreznih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka trgovačkih društava i privlačenja inozemnih investicija.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanja

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • razvijati nove teorije u kontekstu oporezivanja porezom na dobit, dohodak i porezom na dodanu vrijednost trgovačkih društava, usvajanjem razlikovnih kriterija prilikom utvrđivanja osnova za opredjeljenja o pravednosti u oporezivanju, naročito multinacionalnih korporacija;
 • vrednovati nove postupke i načela u neistraženim područjima oporezivanja dobiti, dohotka i prometa trgovačkih društava, uz primjenu originalnih istraživanja;
 • stvarati i vrednovati alternativne postupke utvrđivanja važnosti pojedinih poreznih oblika (poreza na dobit, poreza  na dohodak, poreza na promet) te integracije poreza i konsolidirane porezne obveze kod minimiziranja poreznog opterećenja korporacija, sukladno zakonskim rješenjima;
 • kreirati nove pojmove te ih u znanstvenim istraživanjima primjereno evaluirati i tako unaprijediti aktualna znanja iz područja oporezivanja trgovačkih društava;
 • dizajnirati nove postupke i načela u analizi predmeta Europskog suda i njihovog utjecaja na trgovačka društva i menadžment.

 

Spoznajne vještine

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • koristiti avangardna znanja i postupke s ciljem razvijanja novih saznanja i metoda za sprečavanje izbjegavanja poreznih obveza u europskom i globalnom okruženju;
 • koristiti složena i visokospecijalizirana znanja i razvijati napredne metode za integriranje troškova i rizika poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na promet i ostalih relevantnih poreza poreznih obveznika te njihovih pravnih, ekonomskih i socioloških aspekata kod utvrđivanja obrazaca odlučivanja poreznih obveznika temeljenih na gospodarskim aktivnostima poreznih obveznika;
 • primijeniti složena i visokospecijalizirana znanja iz područja oporezivanja osnovnim poreznim oblicima kojima se oporezuju multinacionalne korporacije s ciljem razvijanja novih metoda te integracije pravnih, ekonomskih, socioloških i psiholoških područja u istraživanjima načina porezne evazije i njenog sprečavanja;
 • koristiti napredne aktivnosti i postupke prilikom razvijanja novih spoznaja o utjecaju pravnih i ekonomskih čimbenika oporezivanja, na nacionalnim i supranacionalnim razinama, na učinkovitost poreznog sustava u cjelini.

Psihomotoričke vještine

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izvoditi originalne predloške specijaliziranih radnji za komparativne analize nacionalnih poreznih sustava i njihovog utjecaja na strateške odluke korporacija;
 • vrednovati nove instrumente harmonizacije poreznih oblika na razini Europske unije;
 • stvarati i vrednovati napredne metode s ciljem uspoređivanja učinkovitosti instrumenata fiskalnih politika razvijenih radi sprečavanja porezne evazije trgovačkih društava na razini Europske unije i OECD-a;
 • primijeniti psihomotoričke vještine razvijanja novih instrumenata i alata kod istraživanja važnosti poreznih rizika i troškova u financijskim izvještajima trgovačkih društava;
 • stvarati i izvoditi napredne metode i alate radi ostvarenja novih spoznaja znanstveno-istraživačkog rada u području primjene i posljedica kodeksa i standarda korporativnog upravljanja na percepciju trgovačkih društava kao dobrih korporativnih rezidenata.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • voditi i upravljati znanstveno-istraživačkim aktivnostima i procesima, izražavajući predanost razvoju novih i alternativnih ideja i originalnih procesa;
 • provoditi istraživanja o usklađenosti nacionalnih poreznopravnih okvira poreza na dobit na globalnoj razini s ciljem sprečavanja dvostrukog oporezivanja i izbjegavanja plaćanja poreza, uz preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za društvenu korisnost rezultata istraživanja te za moguće društvene posljedice;
 • upravljati znanstveno-istraživačkim aktivnostima u području oporezivanja trgovačkih društava izražavajući osobni profesionalni i etički autoritet;
 • provoditi istraživanja u području oporezivanja porezom na dohodak, porezom na promet i dobit na globalnoj razini, sukladno globalnim trendovima, prihvatljivim oblicima komunikacije i suradnje, sukladno najvišim standardima poštivanja multikulturalnog okruženja u kojima posluju multinacionalne korporacije.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Tijekom nastave, od studenata se očekuje aktivna participacija u diskusijama o pojedinim temama te povezivanjem svih prethodno obrađenih tema s aktualnim predavanjem. Naročita pozornost usmjerena je na analize različitih pozitivnih pravnih propisa i njihovog utjecaja na ukupno porezno opterećenje trgovačkih društava te na donošenje odluka multinacionalnih korporacija. Doktorandima će biti omogućeno samostalno izlaganje po pojedinim temama te pisanje kratkih eseja na zadanu temu.  Provjere znanja provode se na usmenim ispitima pri čemu se kod doktoranda provjeravaju razine znanja na razini ishoda učenja.

Obavijesti