RAČUNOVODSTVO:
Računovodstvo
Računovodstvo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Javno pravo i javna uprava - 4. semestar
Šifra: 166944
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Žager
Osnovni podaci
Računovodstvo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Javno pravo i javna uprava - 4. semestar
4.0 166944
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Katarina Žager
Literatura
Grupa autora (; ): Računovodstvo; , Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb (2016)
Grupa autora:; Osnove računovodstva - računovodstvo za neračunovođe; , Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
Opis predmeta
* Uloga računovodstva i računovodstvenih informacija u poslovnom odlučivanju
* Obilježja i faze računovodstvenog procesa
* Računovodstvena načela, računovodstveni standardi i zakonski propisi kao dio normatinog okvira financijskog izvještavanja
* Financijski izvještaji kao nositelji računovodstvenih informacija
* Bilanca - podloga za ocjenu financijskog položaja
* Račun dobiti i gubitka - podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja
* Informacije sadržane u ostalim financijskim izvještajima poduzetnika
* Analiza financijskih izvještaja - instrumenti i postupci
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE :

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • definirati pojam i ulogu računovodstva u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati značaj računovodstvenih informacija u rješavanju poreznih i pravnih pitanja;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema vezanih uz upotrebu računovodstvenih informacija;
 • objasniti istraživačke metode koje mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje u području računovodstva;
 • kreirati temeljne financijske izvještaje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • grupirati i opisati temeljne elemente računovodstvenog sustava  te interpretirati pravila funkcioniranja računovodstvenog procesa;
 • upravljati upotrebom računovodstvenih informacija u donošenju konkretnih poslovnih odluka;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi i rješavanju konkretnih slučajeva;
 • promicati značaj povezivanja računovodstvene i pravne teorije i prakse.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • analizirati računovodstvene informacije zapisane u financijskim izvještajima;
 • koristiti računovodstvene kategorije u svrhu definiranja pravnih rješenja;
 • kategorizirati načine definiranja rješenja problema identificiranih na temelju  računovodstvenih informacija;
 • razvijati pravna rješenja koja uključuju povezanost  s računovodstvenim propisima.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • vrednovati poslovne transakcije u skladu s računovodstvenim pravilima;
 • predlagati rješenja konkretnih poslovnih slučajeva čije rješavanje zahtijeva  integrativni pristup (pravni, računovovodstveni, financijski);
 • formulirati elemente veza između računovodstvenog i poreznog sustava;
 • stvarati i osmisliti  načine rješavanja određenih problema identificiranih uz pomoć instrumenata i postupaka analize financijskih izvještaja;
 • oblikovati plan primjene pojedinih istraživačkih metoda u analizi praktičnih primjera.

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • preispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa u oblikovanju računovodstvenog sustava;
 • usporediti normativna rješenja koja se pojavljuju u nacionalnim i međunarodnim računovodstvenim pravilima;
 • vrednovati pristupe pojedinih subjekata u načinu implementaciji računovodstvenih pravila;
 • procijeniti adekvatnost postojećih računovodstvenih  i pravnih rješenja za ista pitanja;

preporučiti konkretna rješenja za probleme primjene normativnog okvira u poslovnoj praksi.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoje stavove;
 • razvijati komunikacijske vještine;

sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz studije slučajeva, raspravu o konkretnim pitanjima i njihovoj primjeni u praksi. Po završetku nastave provjera ishoda učenja provodit će se na temelju pismenog ispita. Za prolaznu ocjenu potrebno je ostvariti minimalno 60% ukupnog broja bodova. Provjera znanja uključuje pitanja iz teorije kao i praktična pitanja odnosno zadatke.

 

Obavijesti