TEORIJSKE OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA:
Teorijske osnove građanskog prava
Teorijske osnove građanskog prava
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
Šifra: 166753
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Saša Nikšić
Izvođači: prof. dr. sc. Nikola Gavella - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
Osnovni podaci
Teorijske osnove građanskog prava Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
6.0 166753
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Gavella (Predavanja)
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Literatura
OBVEZNA: N. Gavella i dr.; Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu: teorijske osnove građanskog prava; Zagreb (2005), str. 1-80
OBVEZNA: P. Klarić, M. Vedriš:; Građansko pravo; Zagreb (2008), str. OPĆI DIO
OBVEZNA: N. Gavella:; Osobna prava, I. dio; Zagreb (2000), str. 1-63
PREPORUČENA: Bydlinski, F., Mayer - Maly, Th. (Hrsg); Die ethischen Grundlagen des Privatrechts; Wien (1994), str
PREPORUČENA: Bydlinski, F.; Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff; Wien (1991), str
PREPORUČENA: Bydlinski, P.; Buergerliches Recht I., Algemeiner Teil; Wien-New York (2002), str
PREPORUČENA: Carbonier, J.; Droit civil, Introduction; Paris (1992), str
PREPORUČENA: Coing, H.; Europaeisches Privatrecht; Muenchen (1989), str
PREPORUČENA: David, R, Grasmann G.; Einfuerung in die grossen Rechtssysteme der Gegenwart; Muenchen (1988), str
PREPORUČENA: Gschnitzer, F.; Allgemeiner Teil des Buergerlichen Rechts; Wien - New York (1992), str
PREPORUČENA: Koziol, H., Welser, R./Kletečka, A.; Grundriss des buergerlichen Rechts, Band I: Allgemeiner Teil. Sachenrecht, Familienrecht; Wien (2014), str
PREPORUČENA: Maenhardt, F., Posch, W.; Internationales Privatrecht, Privatrechtsvergleichung, Einheitsprivatrecht; Wien (1994), str
PREPORUČENA: Mayer - Maly, Th.; Rechtsphilosophie; Wien (2001), str
PREPORUČENA: Redmond, P. W., Shears, P.; General Principles of English Law; London (1995), str
PREPORUČENA: Rheinstein, M.; Einfuerung in die Rechtsvergleichung; Muenchen (1987), str
PREPORUČENA: Wolf, M., Neuner, J.; Allgemeiner Teil des Buergerlichen Rechts; Verlag C. H. Beck Muenchen (2012), str
PREPORUČENA: Zweigert, K., Koetz, H.; Einfuerung in die Rechtsvergleishung auf dem Gebiete des Privatrechts; Tuebingen (1996), str
Opis predmeta
Kolegij ima dva osnovna cilja:
1./ ovladavanje materijom općeg dijela građanskog prava na višoj razini u odnosu na razinu s kojom su se doktorandi susretali u ranijem obrazovanju, pri čemu je težište na poredbenopravnoj metodi. U nastavnom dijelu se upozorava na sporna pitanja, koja doktorandi mogu obrađivati u istraživačkom dijelu, kroz znanstveno-istraživačke seminare, doktorske radove, te druge znanstvene radove u i izvan studija;
2./ uvođenje u ostale kolegije u okviru studija koji su povezani s kolegijem Teorijske osnove građanskog prava. To se u najvećem dijelu odnosi na kolegije stvarno pravo, obvezno pravo i nasljedno pravo, a u nešto manjoj mjeri na obiteljsko prava i građansko procesno pravo (parnično i izvanparnično).

O sadržaju:
I. O građanskom (privatnom) pravu i pripadnost pravnih poredak pravnim krugovima (o poredbenopravnoj metodi i teoriji pravnih krugova, posebno o kontinentalnoeuropskom pravnom krugu, Common Law pravnom krugu i socijalističkom pravnom krugu te položaju građanskog prava u pravnim porecima tih krugova),
II. Građansko pravo u Hrvatskoj, njegovo mjesto i uloga u pravnom
poretku (o hrvatskom pravnom poretku u kontinentalnoeuropskompravnom krugu, o njegovom prelaženju u socijalistički pravni krug, o tranzicijskom razdoblju i nastojanju prema reintegraciji u kontinentalnoeuropski pravni krug),
III. Građanskopravni odnos (opća teorija o pravnim odnosima i njihovim elementima, posebno o pojedinim elementima),
IV. Subjektivna građanska prava (o subjektivnim pravima kao elementu građanskopravnih odnosa, vrstama i sistematici subjektivnih građanskih prava, o pripadanju subjektivnih prava subjektima, o objektima subjektivnih prava, o vanjskoj slici subjektivnih prava, o zaštiti subjektivnih prava i o zaštiti povjerenja u pravnom prometu),
V. Neimovinska osobna prava - prava osobnosti (o osobnim, neimovinskim pravima pravnih subjekata, o općim teorijskim pitanjima i problemima, o vrstama i sistematici, posebno o pravu na tjelesni integritet, o pravu na tjelesnu slobodu, o pravu na čast i ugled, o pravu na privatnost, o pravu na vlastiti lik i dr.),
VI. O pravnim poslovima (o poslovnoj sposobnosti osoba, o pravnim poslovima, vrstama i sistematici, o nastanku pravnih poslova, njihovoj valjanosti, trajanju, ostvarivanju i prestanku te o zastari).
Ispitni rokovi
Obavijesti