OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Zemljišnoknjižno pravo
Zemljišnoknjižno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61269
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Zemljišnoknjižno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61269
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
Literatura
Josipović, Tatjana; Zemljišnoknjižno pravo; Informator (2001)
Zakon o zemljišnim knjigama;
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan; Stvarno pravo - svezak 1.; Narodne novine (2007)
Opis predmeta
1. Zemljišnoknjižno pravo: pojam, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav, pravni izvori
Zemljišna knjiga kao oblik evidencije nekretnina i prava na njima
Zemljišna knjiga kao sustav publiciranja prava na nekretninama
Poredbenopravni pregled sustava publiciranja prava na nekretninama
2. Zemljišna knjiga: pojam i obilježja
3. Katastar zemljišta: pojam, obilježja i odnos prema zemljišnoj knjizi
4. Sastav zemljišne knjige
5. Načela zemljišnoknjižnog prava
6. Zemljišnoknjižni upisi: pojam, predmet, pretpostavke, vrste
7. Uknjižba: opće i posebne pretpostavke
8. Predbilježba: prepostavke, opravdanje
9. Zabilježbe osobnih odnosa, zabilježbe pravnih činjenica u Zakonu o zemljišnim knjigama
10. Zabilježbe pravnih činjenica u drugim zakonima
11. Pravni učinci upisa, zaštita knjižnih prava
12. Prvenstveni red upisa
13. Zemljišnoknjižni postupak: postupak u zemljišnoknjižnim stvarima
14. Posebne vrste postupaka
15. Kompjuterizacija zemljišnih knjiga
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- objasniti položaj zemljišnoknjižnog prava u odnosu na građansko pravo, posebice u odnosu na stvarno pravo te relevantne pravne izvore,
- definirati i objasniti pojam zemljišnih knjiga i katastra, sastav i obilježja zemljišnih knjiga te načela zemljišnoknjižnog prava,
- definirati i objasniti vrste upisa, pretpostavke za svaki pojedini upis kao i pravne učinke upisa,
- objasniti zaštitu knjižnih prava i ulogu prvenstvenog reda,
- definirati i objasniti pojedine stadije zemljišnoknjižnog postupka,
- nabrojati i objasniti posebne postupke u zemljišnoknjižnim stvarima i to: postupak otpisivanja i pripisivanja, zajedničku hipoteku, amortizaciju i brisanje,
- definirati i objasniti osnivanje, dopunjavanje, obnavljanje i preoblikovanje zemljišnih knjiga.


Primjena
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- pravilno tumačiti propise koji uređuju materiju zemljišnoknjižnog prava,
- riješiti problem pravnih praznina,
- izraditi nacrt prijedloga za upis,
- odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja,
- primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije.


Analiza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju zemljišnoknjižnog prava,
- analizirati značaj odredaba zemljišnoknjižnog prava za ostale pravne institute,
- analizirati prednosti svakog pojedinog zemljišnoknjižnog upisa s obzirom na konkretnu situaciju,
- analizirati stadije zemljišnoknjižnog prava kroz položaj predlagatelja kao i protivnika upisa,
- analizirati konkretne slučajeve pokretanja posebnih zemljišnoknjižnih postupaka,
- povezati materiju zemljišnoknjižnog prava s kolegijem Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo.


Sinteza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- povezati pravna pravila zemljišnoknjižnog prava s pravnim pravilima obveznog, stvarnog, obiteljskog i ovršnog prava,
- povezati u cjelinu materijalnopravne odredbe zemljišnoknjižnog prava s onima procesnopravne naravi,
- kritički razmotriti mogućnosti zaštite knjižnih prava kao i mehanizme zaštite potencijalnih stjecatelja knjižnih prava,
- kritički razmotriti funkcioniranje zemljišnih knjiga u praksi nakon obavljene prakse na zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda,
- kritički razmotriti zakonska rješenja kao i probleme u praksi putem pisanog izvještaja podnesenog nakon izvršene prakse na zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda.


Vrednovanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- preporučiti optimalnu vrstu upisa s obzirom na konkretnu mogućnost ispunjenja pretpostavaka upisa uz procjenu postojećeg zemljišnoknjižnog stanja,
- preispitati rizike u pravnom prometu nekretnina putem sinteze istraženog zemljišnoknjižnog stanja nekretnina i pravnih pravila zemljišnoknjižnog prava,
- procijeniti i preispitati opravdanost pojedinih instituta zemljišnoknjižnog prava,
- zaključiti o primjenjivost procesnih odredaba zemljišnoknjižnog prava u svrhu rješavanja konkretnog slučaja.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- pronaći relevantne pravne izvore,
- pretraživati sudsku praksu,
- izraziti vlastiti stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve,
- formulirati sadržaj prijedloga za upis, tabularne isprave i precizno sastaviti ugovor kojim se stječe knjižno pravo,
- pretraživati zemljišne knjige i katastar te povezati podatke katastra i zemljišnih knjiga,
- prepoznati pravne institute upisane u zemljišnoj knjizi i povezati ih s odredbama zemljišnoknjižnog prava, stvarnog prava, ovršnog prava i dr.,
- izraziti vlastiti stav u vezi s uočenim problemima u praksi te se pisanim putem na to osvrnuti.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera ostvarenih ishoda učenja provodi se kroz usmeni ispit. Ispit se sastoji od razgovora sa studentom u okviru kojeg se provjeravaju ishodi učenja povezani s znanjem i razumijevanjem, primjenom, analizom, sintezom i vrednovanjem. Također, usmenom ispitu prethodi pisani izvještaj studenta o provedenoj sudskoj praksi kojim se student osvrće na konkretne probleme s kojima su suočeni zemljišnoknjižni suci. U nastavi se koristi sustav za e-učenje Merlin za distribuciju nastavnih materijala.