ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPI - PROCESNOPRAVNI ASPEKTI:
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166917
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
Osnovni podaci
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166917
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Literatura
P. van Dijk, G. J. H. van Hoof; Arjen van Rijn, Leo Zwaak (ur.); .), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights; Intersentia (2006)
D. J. Harris, M. O`Boyle, C. Warbrick; Law of the European Convention on Human Rights; Butterworts (2014)
J. A. Frowein, W. Peukert; Europaische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar); Engel (2009)
Jacobs, White + Ovey; The European Convention on Human Rights; (2014), str. (od prva tri komentara, studenti biraju jedan po svome izboru)
A. Uzelac; The European Court of Human Rights, in: Wijffels, Alain; van Rhee, C.H. (ur.), European Supreme Courts. A Portrait through History, London: Third Millenium Publishing, 2013., 270-277; ; Third Millenium Publishing (2017)
A. Uzelac; Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu; (2010)
Internetske stranice Europskog suda: http://www.echr.coe.int;
HUDOC - slučajevi Europskog suda za ljudska prava: http://hudoc.echr.coe.int;
J. Omejec; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis; Novi informator (2014)
A. Uzelac; Hrvatsko procesno pravo i jamstvo pravičnog postupka iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Supplement: Spomenica prof. dr. Đuri Vukoviću, 19 (1998), str. 1005-1030; ; (1998), str. 1005-1030
A. Uzelac; Legal Remedies for the Violations of the Right to a Trial Within a Reasonable Time in Croatia: In the Quest for the Holy Grail of Effectiveness, Revista de Processo (RePro, Sao Paolo), 35:180/2010, pp. 159-193; (2010), str. 159-193
S. Bagić; Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog Ustavnog suda; (2016)
C.A. Gearty (ed.); European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights; M. Nijhoff Publishing (1997)
H. C. Yourow; The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurispridence; ; (1996)
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavna procesna jamstva zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela razvijena u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava na pojedine probleme iz prakse; prepoznati glavne odrednice razvoja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela postupanja na pojedine probleme iz prakse.

Sadržaj kolegija
A) Razvoj sustava zaštite ljudskih prava unutar Vijeća Europe;
B) Građanska procesna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatsko građansko procesno pravo - opći aspekti;
C) Materijalno pravo konvencije: pravo na pristup sudu; pravo na pošteno suđenje; pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristranim tribunalom; pravo na postupak u razumnom roku; pravo na djelotvorno pravno sredstvo; pravo na privatnost i osobni i obiteljski život (građanski aspekti); zabrana diskriminacije;
D) Nadležnost suda - građanskopravni aspekti; odnos Suda i drugih tijela Vijeća Europe i EU; odnos Suda i nacionalnih pravosuđa; procesna legitimacija i stranke u postupku;
E) Odlučivanje o dopuštenosti - ratione temporis; iscrpljenost pravnih sredstava; podnošenje zahtjeva; stadiji postupka: pravni lijekovi;
F) Izvršenje presuda i drugih odluka Suda; pravična naknada; djelotvornost odluka Suda.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 Znanje

- izdvojiti pretpostavke dopustivosti podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava

- definirati ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti subjektivnih građanskih prava

Razumijevanje

- kritički vrednovati odnos država ugovornica  i Europskog suda za ljudska prava

- diskutirati o različitim teorijskim i komparativnim modelima zaštite ljudskih prava

- objasniti osnovna načela postupanja Europskog suda za ljudska prava

 Primjena

- grupirati i opisati osnovna načela postupanja Europskog suda za ljudska prava primjerima iz zakonodavne i sudske prakse

- promicati odgovarajuća rješenja za usklađivanje hrvatskog pravnog poretka sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osobnih sloboda

Analiza

- kategorizirati pojedine pretpostavke za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava

- analizirati učinke pojedinih odluka Europskog suda za ljudska prava na postupanje hrvatskih sudova

 Sinteza

- predlagati rješenja za usklađivanje hrvatskog pravnog poretka sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osobnih sloboda

- formulirati vlastita stajališta o različitim postupovnim aspektima postupanja Europskog suda za ljudska prava

 Vrednovanje

- procijeniti u kojoj je mjeri sudska praksa dosljedna u primjeni odluka Europskog suda za ljudska prava

- valorizirati učinke presuda Europskog suda za ljudska prava na efikasnost pružanja pravne zaštite.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

  • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje svakog studenta provjerava se usmeno. Student je dužan provesti istraživanje te na temelju istraživanja izraditi prezentaciju koju je potrebno javno prezentirati. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim parničnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.