ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPI - PROCESNOPRAVNI ASPEKTI:
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166917
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
Osnovni podaci
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166917
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Literatura
OBVEZNA: P. van Dijk, G. J. H. van Hoof; Arjen van Rijn, Leo Zwaak (ur.); .), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights; Intersentia (2006), str
OBVEZNA: D. J. Harris, M. O`Boyle, C. Warbrick; Law of the European Convention on Human Rights; Butterworts (2014), str
OBVEZNA: J. A. Frowein, W. Peukert; Europaeische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar); Engel (2009), str
OBVEZNA: Jacobs, White Ovey; The European Convention on Human Rights; (2014), str. (od prva tri komentara, studenti biraju jedan po svome izboru)
OBVEZNA: A. Uzelac; The European Court of Human Rights, in: Wijffels, Alain; van Rhee, C.H. (ur.), European Supreme Courts. A Portrait through History, London: Third Millenium Publishing, 2013., 270-277; ; Third Millenium Publishing (2017), str
OBVEZNA: A. Uzelac; Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu; (2010), str
OBVEZNA: Internetske stranice Europskog suda: http://www.echr.coe.int; , str
OBVEZNA: HUDOC - slučajevi Europskog suda za ljudska prava: http://hudoc.echr.coe.int; , str
PREPORUČENA: J. Omejec; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis; Novi informator (2014), str
PREPORUČENA: I. Goranić; Okončanje postupka unutar domaćeg pravnog sustava kao uvjet dopuštenosti tuţbe Europskoj komisiji i Europskom sudu za ljudska prava,; (1998), str. 39
PREPORUČENA: A. Uzelac; Hrvatsko procesno pravo i jamstvo pravičnog postupka iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Supplement: Spomenica prof. dr. Đuri Vukoviću, 19 (1998), str. 1005-1030; ; (1998), str. 1005-1030
PREPORUČENA: A. Uzelac; Legal Remedies for the Violations of the Right to a Trial Within a Reasonable Time in Croatia: In the Quest for the Holy Grail of Effectiveness, Revista de Processo (RePro, Sao Paolo), 35:180/2010, pp. 159-193; (2010), str. 159-193
PREPORUČENA: S. Bagić; Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog Ustavnog suda; (2016), str
PREPORUČENA: C.A. Gearty (ed.); European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights; M. Nijhoff Publishing (1997), str
PREPORUČENA: H. C. Yourow; The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurispridence; ; (1996), str
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavna procesna jamstva zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela razvijena u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava na pojedine probleme iz prakse; prepoznati glavne odrednice razvoja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela postupanja na pojedine probleme iz prakse.

Sadržaj kolegija
A) Razvoj sustava zaštite ljudskih prava unutar Vijeća Europe;
B) Građanska procesna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatsko građansko procesno pravo - opći aspekti;
C) Materijalno pravo konvencije: pravo na pristup sudu; pravo na pošteno suđenje; pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristranim tribunalom; pravo na postupak u razumnom roku; pravo na djelotvorno pravno sredstvo; pravo na privatnost i osobni i obiteljski život (građanski aspekti); zabrana diskriminacije;
D) Nadležnost suda - građanskopravni aspekti; odnos Suda i drugih tijela Vijeća Europe i EU; odnos Suda i nacionalnih pravosuđa; procesna legitimacija i stranke u postupku;
E) Odlučivanje o dopuštenosti - ratione temporis; iscrpljenost pravnih sredstava; podnošenje zahtjeva; stadiji postupka: pravni lijekovi;
F) Izvršenje presuda i drugih odluka Suda; pravična naknada; djelotvornost odluka Suda.
Ispitni rokovi