SUDSKA MEDICINA:
Sudska medicina
Sudska medicina
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166798
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Milovan Kubat
Osnovni podaci
Sudska medicina Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166798
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Milovan Kubat
Literatura
OBVEZNA: Zečević D, Škavić J, (ur.); Osnove sudske medicine za pravnike; Zagreb: Barbat (1996), str
OBVEZNA: Zečević D, Škavić J.; Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika - teorija i praksa; Zagreb: Medicinska naklada (2012), str
OBVEZNA: Škavić J, Zečević D.; Načela sudskomedicinskih vještačenja; Zagreb: Naklada Lijevak (2010), str
PREPORUČENA: Zečević D i sur.; Sudska medicina i deontologija. 4. izd.; Zagreb: Medicinska naklada (2004), str
PREPORUČENA: Zečević D (ur.); Vještačenje težine tjelesnih ozljeda u krivičnom postupku; Zagreb: Informator (1985), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Upoznati studente s temeljnim znanjima iz područja sudske medicine, kolegija koji (uz sudsku psihijatriju) povezuje medicinsku i pravnu znanost.
2. Steći spoznaje o tanatologiji, nasilnom oštećenju zdravlja, identifikaciji, vještačenju, te liječničkoj deontologiji.
3. Proširiti teorijske temelje studenata koji im omogućuju kvalitetniju suradnju sa sudskomedicinskim vještakom za potrebe kaznenog i parničnog postupka.
4. Utjecati na razvoj sposobnosti analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata.

Sadržaj kolegija
Tanatologija: Definicija smrti i pojavni oblici, Prividna smrt, agonija, Znakovi smrti, postmortalne promjene, Sudskomedicinska obdukcija. Nasilno oštećenje zdravlja - forenzička traumatologija: Mehaničke ozljede: nespecifične (oguljotine, krvni podljevi, odignuća kože, ozljede kostiju i zglobova, razdori, raskinuće i zgnječenje) i specifične (rane nagnječine, rezne rane, rane sjekotine, ubodne rane, strijelne rane, eksplozivne ozljede, ugrizne rane), Asfiktične ozljede, Utapanje, Fizikalne ozljede: djelovanje povišene i snižene temperature na organizam, ozljede nastale djelovanjem električne energije, Prometni traumatizam, Kaznena djela protiv spolnosti, Čedomorstvo, Protupravni prekid trudnoće. Sudska toksikologija: Intoksikacija alkoholom. Identifikacija: Identifikacija mrtvih osoba, Identifikacija pomoću analize DNA. Vještačenje: Vještak i vještačenje prema Zakonu o kaznenom postupku, Vještačenje tjelesnih ozljeda, Utvrđivanje roditeljstva. Liječnička deontologija, Kaznena odgovornost liječnika.
Ispitni rokovi
Obavijesti