KAZNENO PROCESNO PRAVO - OPĆI DIO:
Kazneno procesno pravo - opći dio
Kazneno procesno pravo - opći dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166791
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Osnovni podaci
Kazneno procesno pravo - opći dio Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
7.0 166791
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Četvrtkom od 8 sati, molim uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 2. 11. 2023., konzultacije se zbog bolesti nastavnika neće održati. 

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Krapac, D.; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I.; Narodne novine (2015), str. I.-V. poglavlje
OBVEZNA: Bonačić, M.; Đurđević, Z.; Gluščić, S.; Ivičević Karas, E.; Josipović, I.; Novoselec, H.; Kazneno procesno pravo Primjerovnik; Narodne novine (2014), str. I. poglavlje
OBVEZNA: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilišna tiskara (2013), str
OBVEZNA: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast; Nakladni zavod Globus (2008), str
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava; HLJKPP (2015), str. 355-382
PREPORUČENA: Burić, Z.; Novi položaj žrtve u kaznenom postupku - u povodu obveze transponiranja odredaba direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav; HLJKPP (2015), str. 383-410
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Dokazna snaga rezultata istrage prema Prijedlogu novele Zakona o kaznenom postupku; HLJKPP (2013), str. 691-714
PREPORUČENA: Đirđević, Z.; Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio; HLJKPP (2013), str. 313-362
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Puljić, D.; Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu; HLJKPP (2013), str. 823-849
PREPORUČENA: Pajčić, M.; Valković, L.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje; HLJKPP (2012), str. 751-794
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011; HLJKPP (2011), str. 311-357
PREPORUČENA: Valković, L.; Burić, Z.; Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2011), str. 521-556
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt; HLJKPP (2010), str. 7-24
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe; HLJKPP (2009), str. 783-808
PREPORUČENA: Bojanić, I.; Đurđević, Z.; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2008), str. 973-1003
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2007), str. 761-788
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Steći produbljena znanja o kaznenoprocesnoj regulativi kao optimalnom normativnom rješenju sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću kaznenog progona i postupka te tendencije zaštite prava građana u povijesnom i poredbenopravnom aspektu;
2. Proširiti znanje o temeljnim načelima kaznenog procesnog prava, napose načelu pravičnog postupka u judikaturi Europskog suda za ljudska prava i praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske;
3. Analizirati normativna rješenja isudsku praksu iz perspektive konvencijskih i ustavnih pravnih standarda;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja o normativnom uređenju i primjeni u praksi općih i posebnih elemenata pravičnog postupka;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskog kaznenog procesnog prava iz perspektive međunarodnih, napose europskih pravnih standarda.

Predmet Kazneno procesno pravo - opći dio studente uvodi u produbljivanje poznavanja kaznenoprocesne regulative kao optimalnog normativnog rješenja sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću kaznenog progona i postupka te tendencije zaštite prava građana u povijesnom i poredbenopravnom aspektu. Teorijski instrumentarij za procjenu te regulative do sada se temeljio na tradicionalnom učenju u tri tipa kaznenog postupka (koje studenti opširno i produbljeno proučavaju) ali se nakon nedavnih istraživanja u poredbenom pravu, poglavito radova profesora Damaške sa sveučilišta Yale u SAD, obogatio novim pristupom koji povezuje elemente strukture državne vlasti sa regulatornom i dominatornom funkcijom države kako bi u tom povezivanju identificirao i analizirao ciljeve kaznenog procesa i njihovo povratno djelovanje na njegove sastavne elemente.
Kolegijem će biti obuhvaćeni sljedeći sadržaji: tipovi kaznenog postupka (tradicionalna teorijska podjela na akuzatorni, inkvizitorni i mješoviti tip kaznenog postupka i nove teorije o tipovima kaznenog postupka kao teorijskim modelima njegove analize); načelo pravičnog postupka kao stožerno načelo kaznenog procesnog prava (opći i posebni elementi općenito, pravo na branitelja, konfrontacijsko pravo); konsenzualni postupci (osnovni oblici, sporazumijevanje i temeljna načela pravičnog postupka).
Ispitni rokovi
Obavijesti