KAZNENO PROCESNO PRAVO - POSEBNI DIO:
Kazneno procesno pravo - posebni dio
Kazneno procesno pravo - posebni dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166804
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
prof. dr. sc. Ivo Josipović
doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc. Zoran Burić
Osnovni podaci
Kazneno procesno pravo - posebni dio Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
7.0 166804
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Utorkom od 11 sati. Do daljnjega konzultacije se održavaju elektroničkim putem.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
doc. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
Krapac, Davor; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., VII. izdanje; Narodne novine (2015), str. VI. - IX. poglavlje
Bonačić, M.; Đurđević, Z.; Gluščić, S.; Ivičević Karas, E.; Josipović, I.; Novoselec, H.; Kazneno procesno pravo Primjerovnik; Narodne novine (2014), str. II. - VIII. poglavlje
Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilišna tiskara (2013)
Odluka Ustavnog suda od 19. srpnja 2012 u postupku ocjene suglasnosti Zakona o kaznenom postupku iz 2008. s Ustavom (odluka i rješenje br. U-I-448/2009, U-I-602/2009, U-I-1710/2009, U-I-18153/2009, U-I-5813/2010, U-I-2871/2011);
Ivičević Karas, E.; Burić, Z.; Bonačić, M.; Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: rezultati istraživanja prakse; HLJKPP (2016), str. 509-545
Đurđević, Z.; Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika Grada zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?; HLJKPP (2015), str. 9-47
Bonačić, M.; Kritički osvrt na hrvatsko zakonodavno uređenje instituta kaznenog naloga; HLJKPP (2015), str. 185-216
Đurđević, Z.; Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava, u: Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva (D. Krapac ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 105-149
Đurđević, Z.; Đurđević, Z. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje Zakona o kaznenom postupku s Ustavom Republike Hrvatske; HLJKPP (2013), str. 3-100
Đurđević, Z.; Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom; HLJKPP (2012), str. 409-438
Ivičević Karas, E.; Kos, D.; Sudska kontrola optužnice; HLJKPP (2011), str. 449-470
Josipović, I.; Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija; HLJKPP (2008), str. 915-938
Đurđević, Z.; Tripalo, D.; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; HLJKPP (2006), str. 551-596, 552-566
Opis predmeta
Predmet Kazneno procesno pravo - posebni dio studente uvodi u produbljivanje poznavanja kronologije kaznenog postupka prema tijeku njegovih stadija, u postupku koji započinje odlukom suda o umjesnosti optužnog akta a završava pravomoćnošću presude o njegovoj osnovanosti. Težište je na proučavanju prethodnog postupka i rasprave u kojim se stadijima rješavaju sva važna činjenična i pravna pitanja. No, studenti proučavaju ne samo proceduru koja regulira tijek postupka, nego i najvažnije norme relevantne za ustroj i funkcioniranje glavnih procesnih subjekata - suda i stranaka, a posebice pretpostavke za započinjanje i vođenje kaznenog postupka u kontekstu ostvarenja glavnog procesnog cilja - ispravnog razlikovanja između krivih i nedužnih počinitelja kaznenog djela te pravilnog izricanja zakonske kazne krivom počinitelju. Proučavanju pojedinih stadija kaznenog postupka služe i izlaganja o procesnim radnjama (odlučivanja i utvrđivanja činjenica).
Kolegijem su obuhvaćeni sljedeći sadržaji: konstrukcija i tijek suvremenog kaznenog postupka mješovitog tipa. Procesne pretpostavke. Prethodni postupak (predistražni postupak, istraga, optuživanje s kontrolom optužnice). Rasprava s donošenjem i objavljivanjem presude. Postupak o pravnim lijekovima. Pravomoćnost presude i izvanredni pravni lijekovi. Posebni postupci.

Ciljevi kolegija:
1. Steći produbljena znanja o kaznenoprocesnoj regulativi kao optimalnom normativnom rješenju sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću kaznenog progona i postupka te tendencije zaštite prava građana u povijesnom i poredbenopravnom aspektu;
2. Proširiti znanje o pretpostavkama za započinjanje i vođenje kaznenog postupka, stadijima kaznenog postupka, ustroju i funkcioniranju glavnih procesnih subjekata;
3. Analizirati normativna rješenja i sudsku praksu iz perspektive konvencijskih i ustavnih pravnih standarda;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja o normativnom uređenju i primjeni u praksi temeljnih načela kaznenog procesnog prava;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskog kaznenog procesnog prava iz perspektive međunarodnih, napose europskih pravnih standarda.
Ispitni rokovi
Obavijesti