KAZNENO PROCESNO PRAVO - POSEBNI DIO:
Kazneno procesno pravo - posebni dio
Kazneno procesno pravo - posebni dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166804
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Osnovni podaci
Kazneno procesno pravo - posebni dio Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
7.0 166804
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Četvrtkom od 8 sati, molim uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 2. 11. 2023., konzultacije se zbog bolesti nastavnika neće održati. 

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Krapac, Davor; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., VII. izdanje; Narodne novine (2015), str. VI. - IX. poglavlje
OBVEZNA: Bonačić, M.; Đurđević, Z.; Gluščić, S.; Ivičević Karas, E.; Josipović, I.; Novoselec, H.; Kazneno procesno pravo Primjerovnik; Narodne novine (2014), str. II. - VIII. poglavlje
OBVEZNA: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilišna tiskara (2013), str
OBVEZNA: Odluka Ustavnog suda od 19. srpnja 2012 u postupku ocjene suglasnosti Zakona o kaznenom postupku iz 2008. s Ustavom (odluka i rješenje br. U-I-448/2009, U-I-602/2009, U-I-1710/2009, U-I-18153/2009, U-I-5813/2010, U-I-2871/2011); , str
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Burić, Z.; Bonačić, M.; Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: rezultati istraživanja prakse; HLJKPP (2016), str. 509-545
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika Grada zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?; HLJKPP (2015), str. 9-47
PREPORUČENA: Bonačić, M.; Kritički osvrt na hrvatsko zakonodavno uređenje instituta kaznenog naloga; HLJKPP (2015), str. 185-216
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava, u: Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva (D. Krapac ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 105-149
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Đurđević, Z. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje Zakona o kaznenom postupku s Ustavom Republike Hrvatske; HLJKPP (2013), str. 3-100
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom; HLJKPP (2012), str. 409-438
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Kos, D.; Sudska kontrola optužnice; HLJKPP (2011), str. 449-470
PREPORUČENA: Josipović, I.; Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija; HLJKPP (2008), str. 915-938
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Tripalo, D.; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; HLJKPP (2006), str. 551-596, 552-566
Opis predmeta
Predmet Kazneno procesno pravo - posebni dio studente uvodi u produbljivanje poznavanja kronologije kaznenog postupka prema tijeku njegovih stadija, u postupku koji započinje odlukom suda o umjesnosti optužnog akta a završava pravomoćnošću presude o njegovoj osnovanosti. Težište je na proučavanju prethodnog postupka i rasprave u kojim se stadijima rješavaju sva važna činjenična i pravna pitanja. No, studenti proučavaju ne samo proceduru koja regulira tijek postupka, nego i najvažnije norme relevantne za ustroj i funkcioniranje glavnih procesnih subjekata - suda i stranaka, a posebice pretpostavke za započinjanje i vođenje kaznenog postupka u kontekstu ostvarenja glavnog procesnog cilja - ispravnog razlikovanja između krivih i nedužnih počinitelja kaznenog djela te pravilnog izricanja zakonske kazne krivom počinitelju. Proučavanju pojedinih stadija kaznenog postupka služe i izlaganja o procesnim radnjama (odlučivanja i utvrđivanja činjenica).
Kolegijem su obuhvaćeni sljedeći sadržaji: konstrukcija i tijek suvremenog kaznenog postupka mješovitog tipa. Procesne pretpostavke. Prethodni postupak (predistražni postupak, istraga, optuživanje s kontrolom optužnice). Rasprava s donošenjem i objavljivanjem presude. Postupak o pravnim lijekovima. Pravomoćnost presude i izvanredni pravni lijekovi. Posebni postupci.

Ciljevi kolegija:
1. Steći produbljena znanja o kaznenoprocesnoj regulativi kao optimalnom normativnom rješenju sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću kaznenog progona i postupka te tendencije zaštite prava građana u povijesnom i poredbenopravnom aspektu;
2. Proširiti znanje o pretpostavkama za započinjanje i vođenje kaznenog postupka, stadijima kaznenog postupka, ustroju i funkcioniranju glavnih procesnih subjekata;
3. Analizirati normativna rješenja i sudsku praksu iz perspektive konvencijskih i ustavnih pravnih standarda;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja o normativnom uređenju i primjeni u praksi temeljnih načela kaznenog procesnog prava;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskog kaznenog procesnog prava iz perspektive međunarodnih, napose europskih pravnih standarda.
Ispitni rokovi
Obavijesti