DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO:
Diplomatsko i konzularno pravo
Diplomatsko i konzularno pravo
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166903
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Diplomatsko i konzularno pravo Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166903
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 2,; (2012), str. 39-44 (krupni i sitni slog)
Berković, S.; Diplomacija i diplomatska profesija; (2006)
Denza, E.; Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2. izd.; (2004)
Lee, L.T./Quigley, J.; Consular Law and Practice, 3. izd.; (2008)
Watts, Sir A.; The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of Governments and Foreign Ministers; Recueil des cours, sv. 247, 1994. (1994)
Zourek, J.; Le statut et les fonctions des consuls; Recueil des cours, sv. 106, 1962. (1962)
Lapaš, D./ Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata; (2005), str. glava IX
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Cilj predmeta Diplomatsko i konzularno pravo jest ponajprije zainteresiranim studentima omogućiti detaljnije proučavanje toga dijela međunarodnog prava na poslijediplomskom studiju.
2. Također, cilj je navedenog predmeta steći opća i posebna znanja o organima vanjskog zastupanja države i pravu poslanstva međunarodnih organizacija te s time povezanim pravnim položajem, povlasticama i imunitetima međunarodnih službenika.
3. Konačno, nije zanemariva ni činjenica su određeni broj studenata ovoga poslijediplomskog studija nerijetko zaposlenici Ministarstva vanjskih poslova gdje bi im detaljnije poznavanje upravo materije diplomatskog i konzularnog prava moglo biti od iznimne koristi.
Sadržaj kolegija
1. Uvod
1.1. Diplomatsko i konzularno pravo (povijest, izvori)
1.2. Diplomatski odnosi
2. Diplomatsko pravo
2.1. Organi međunarodnih odnosa
2.2. Diplomatski zastupnici
3. Diplomatski zastupnici jedne države u drugoj
3.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961.
3.2. Članovi diplomatske misije
3.3. Šef diplomatske misije
3.3.1. Razredi i rangovi šefova misija
3.3.2. Početak i prestanak funkcije šefa misije
3.4. Ostali članovi diplomatskog osoblja
3.5. Ostali članovi misije
4. Funkcije diplomatske misije
5. Diplomatske povlastice i imuniteti
5.1. Diplomatske povlastice i imuniteti diplomatske misije
5.1.1. Nepovredivost prostorija
5.1.2. Nepovredivost arhiva
5.1.3. Sloboda diplomatske korespondencije
5.1.4. Fiskalna i carinska izuzeća
5.2. Diplomatske povlastice i imuniteti diplomatskih zastupnika i ostalih članova diplomatske misije
5.2.1. Trajanje diplomatskih povlastica i imuniteta
5.2.2. Osobna nepovredivost diplomatskih zastupnika
5.2.3. Izuzeće od sudbenosti
5.2.4. Socijalno osiguranje
5.2.5. Izuzeće od davanja
5.2.6. Povlastice i imuniteti na području treće države
6. Specijalne misije
6.1. Konvencija o specijalnim misijama iz 1969.
6.2. Pojam specijalne misije
6.3. Funkcije specijalne misije
6.4. Povlastice i imuniteti specijalne misije
7. Predstavljanje država u međunarodnim organizacijama
7.1. Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama
7.2. Pojam i vrste međunarodnih organizacija
7.3. Predstavnici država u međunarodnim organizacijama
7.4. Povlastice i imuniteti
8. Međunarodni službenici
9. Konzularno pravo
9.1. Pojam konzularnog prava
9.2. Konzularni odnosi
10. Konzularni uredi
11. Konzularni dužnosnici
11.1. Šefovi konzularnih ureda
11.2. Ostali konzularni dužnosnici
12. Konzularne funkcije
13. Konzularne povlastice i imuniteti
13.1. Povlastice i imuniteti koji se odnose na konzularni ured
13.1.1. Nepovredivost prostorija
13.1.2. Nepovredivost arhiva
13.1.3. Sloboda korespondencije
13.1.4. Fiskalna i carinska izuzeća
13.2. Povlastice i imuniteti konzularnih dužnosnika
13.2.1. Trajanje konzularnih povlastica i imuniteta
13.2.2. Osobna nepovredivost
13.2.3. Izuzeće od sudbenosti
13.2.4. Ostala izuzeća
13.2.5. Socijalno osiguranje
13.2.6. Povlastice i imuniteti na području treće države
14. Počasni konzuli
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

1. Znanje i razumijevanje 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati različita stajališta u doktrini u pogledu međunarodnopravnih pravila koja uređuju diplomatske i konzularne odnose među državama i drugim subjektima međunarodnog prava;
 • definirati pravne pojmove te načela i ciljeve diplomatskog i konzularnog prava, osobito s obzirom na ulogu međunarodnog prava u stabilizaciji međunarodnih odnosa;
 • izdvojiti i objasniti razlike između pravnih instituta koji uređuju diplomatske te onih koji uređuju konzularne odnose;
 • identificirati diplomatsko i konzularno pravo kao podsustav međunarodnog prava, te objasniti njegovu prirodu kao tzv. selfcontained režima uz istodobnu povezanost i uklopljenost u cjeloviti sustav međunarodnog prava.

 

2. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati pravne institute s obzirom na razlike u uređenju diplomatskih i konzularnih odnosa, s obzirom na različite vrste diplomatskih misija i konzularnih ureda i s obzirom na specifičnosti diplomatskih odnosa između država i drugih subjekata međunarodnog prava (međunarodnih organizacija, Svete Stolice, Malteškog reda);
 • primijeniti međunarodnopravne norme te mehanizme specifične za diplomatsko i konzularno pravo kao selfcontained režim na konkretne primjere iz suvremene međunarodne prakse u svjetlu recentnih međunarodnih sudskih i arbitražnih odluka;
 • ilustrirati značenje međunarodnopravnog režima uređenja diplomatskih i konzularnih odnosa za stabilnost međunarodnog poretka i suradnju između država i drugih subjekata međunarodnog prava.

 

3. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati procese nastanka međunarodnopravnih normi koje uređuju diplomatske i konzularne odnose, osobito s obzirom na prirodu tog podsustava međunarodnog prava kao selfcontained režima;
 • razlikovati međunarodnopravne institute na području diplomatskih i konzularnih odnosa te procese koji su uvjetovali njihov nastanak i razvoj u podsustav međunarodnog prava sa značajkama selfcontained režima;
 • usporediti domašaj pravnih normi diplomatskog i konzularnog prava s obzirom na specifičnosti odnosa između različitih subjekata međunarodnog prava;
 • kategorizirati međunarodnopravne norme koje uređuju diplomatske i konzularne odnose;
 • ispitati primjenu međunarodnopravnih normi koje uređuju diplomatske i konzularne odnose na konkretna činjenična stanja u međunarodnoj praksi, napose u svjetlu recentnih međunarodnih sudskih i arbitražnih odluka.

 

4. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost pravnih instituta u zasebni podsustavu diplomatskog i konzularnog prava sa značajkama selfcontained režima uz istodobnu njihovu uklopljenost u cjeloviti sustav međunarodnog prava;
 • formulirati zaključke o značenju međunarodnopravnog režima uređenja diplomatskih i konzularnih odnosa za razvoj međunarodnih odnosa što u suvremenom svjetskom poretku ne uključuje samo države nego i druge subjekte međunarodnog prava, napose međunarodne organizacije.

 

5. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značenje međunarodnopravnih normi diplomatskog i konzularnog prava  za stabilnost horizontalno strukturiranog međunarodnopravnog poretka;
 • prosuditi specifičnosti diplomatskog i konzularnog prava kao podsustava sa značajkama selfcontained režima u okviru sustava međunarodnog prava;
 • valorizirati međunarodnopravne norme koje uređuju diplomatske i konzularne odnose s obzirom na razgranate odnose Republike Hrvatske s drugim državama i njezino članstvo u međunarodnim organizacijama univerzalnog i regionalnog karaktera različitog stupnja povezanosti;
 • procijeniti efikasnost međunarodnopravnih normi diplomatskog i konzularnog prava u svjetlu recentne međunarodne sudske i arbitražne prakse.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti samostalnu analizu međunarodnopravnih pravila koja uređuju diplomatske i konzularne odnose te analizu njihove sekundarne efikasnosti u odnosima između država i drugih subjekata međunarodnog prava. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti da samostalno istraži i analizira relevantnu međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu te da samostalno rješava konkretne problemske situacije povezane s primjenom normi diplomatskog i konzularnog prava. Stečene vještine omogućit će studentu da samostalno pronalazi i na odgovarajući način rabi relevantne međunarodne dokumente normativnog sadržaja (međunarodni ugovori, sudske i arbitražne odluke, rezolucije, itd.).

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenog ispita.

 

Usmeni ispit, koji je obvezan za sve studente, sastoji se od provjere razumijevanja izvora pravnih pravila koja se tiču diplomatskih i konzularnih odnosa, te pravnih pojmova i instituta s područja diplomatskog i konzularnog prava. Očekuje se povezivanje i uspoređivanje odnosnih pravnih pravila i instituta na različitim razinama i s obzirom na specifičnost odnosa između različitih subjekata međunarodnog prava, te vrednovanje primjenjivosti međunarodnopravnih normi koje uređuju diplomatske i konzularne odnose s obzirom na suvremenu međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu.

Obavijesti