MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - IZVORI, SUBJEKTI:
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 166892
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
6.0 166892
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./ Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1.; (2010), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
Degan, V. Đ.; Sources of International Law, The Hague; (1997)
Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim s International Law, 9. izd.; (2008), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Doehring, K.; Volkerrecht, 2. izd.; (2004), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ipsen, K.; Volkerrecht, Munchen, 6. izd.; (2014), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Vitzthum, W. Graf; Volkerrecht, 5. izd., Berlin; (2010), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Neuhold, H. Hummer/ W., Schreuer, C. (ur.); Osterreichische Handbuch des Volkerrechts; (2004), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Diez de Velasco Vallejo, M.; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2013), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2005), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967)
Degan, V.Đ.; Međunarodno pravo; (2000)
Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1997)
Bakotić, B.(ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997)
Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005)
Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997)
Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001)
Povelja Ujedninjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.;
Opis predmeta
Cilj predmeta Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i drugih međunarodnopravnih subjekata u suvremenoj međunarodnoj zajednici kao i u procesima integracije izrazito prisutnima u nekim dijelovima te zajednice.
Uz to, stječu se i temeljna znanja o međunarodnoj zajednici i njezinu pravnom uređenju te o odnosu međunarodnog prava s unutrašnjim pravnim porecima država.
Sadržaj: 1. Uvodna i opća pitanja: Definicija i pojam međunarodnog prava. Podjele međunarodnog prava. Pravna priroda međunarodnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Povijest. Razvoj znanosti.
2. Izvori međunarodnog prava: Običajno pravo. Ugovorno pravo. Pravna načela priznata od civiliziranih naroda. Pomoćna sredstva: sudske rješidbe i doktrina. Ostali mogući izvori. Kodifikacija.
3. Subjekti međunarodnog prava: Opći pogledi. Država: postanak i prestanak, priznanje države i vlade, temeljna prava država, složene države. Odnosi ovisnosti. Ustanici i oslobodilački pokreti. Područja s posebnim položajem. Trajna neutralnost.
4. Čovjek (pojedinac) u međunarodnom pravu: Državljani i stranci. Međunarodnopravna zaštita čovjeka. Manjine. Kaznena odgovornost pojedinca. Objekti međunarodnog prava: Državno područje. Granice. Međunarodne rijeke. More, morsko dno i podzemlje. Zračni prostor. Svemir. Stjecanje područja. Sukcesija država. Međudržavne služnosti.
5. Organi međunarodnih odnosa: Opći pregled. Državni poglavar, predsjednik vlade, vlada, ministar vanjskih poslova. Diplomatski zastupnici. Konzuli. Međunarodni službenici.
6. Pravne činjenice međunarodnog prava: Međunarodnopravni poslovi općenito. Jednostrani pravni poslovi. Međunarodni ugovori: pojam i vrste, nastanak, prestanak, djelovanje. Međunarodni delikti.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

1. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati različita stajališta u doktrini u pogledu materijalnih i formalnih izvora međunarodnog prava, kao i u pogledu subjekata međunarodnog prava;
 • definirati pravne pojmove međunarodne zajednice i međunarodnog prava;
 • razumjeti procese u međunarodnoj zajednici koji uvjetuju stvaranje međunarodnog prava i nastanak međunarodnopravnih subjekata;
 • prepoznati dinamičnost međunarodnih odnosa i njihovu ulogu u međunarodnom legislativnom procesu.

2. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati pravne institute međunarodnog prava, kako postojeće tako i one u nastanku;
 • demonstrirati utjecaj međunarodnopravnih normi na razvoj međunarodnih odnosa;
 • primijeniti međunarodnopravne norme na konkretne primjere iz međunarodne prakse;
 • ilustrirati značenje međunarodnog prava za stabilnost međunarodnog poretka kroz analizu primarne i sekundarne efikasnosti međunarodnopravnih normi.

3. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati čimbenike koji utječu na međunarodni pravotvorni proces;
 • razlikovati utjecaje koje međunarodno pravo ostvaruje u unutrašnjim pravnim porecima država kao i pravnim porecima međunarodnih organizacija;
 • usporediti načine stvaranja prava u spomenutim pravnim porecima;
 • kategorizirati međunarodnopravne norme iz različitih izvora međunarodnog prava;
 • ispitati primjenu međunarodnopravnih normi na konkretna činjenična stanja u međunarodnoj praksi.

4. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost pojedinih pravnih instituta u sustavu međunarodnog prava s obzirom na bitno različitu horizontalnu nehijerarhijsku strukturu međunarodnopravnog poretka;
 • formulirati zaključke o značenju međunarodnog prava za uređenje suvremenih međunarodnih odnosa i rješavanje međunarodnih sporova kroz analizu konkretnih slučajeva iz međunarodne sudske i arbitražne prakse.

5. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značaj i ulogu različitih faktora koji utječu na stabilnost svjetskog poretka, osobito za održavanje međunarodnog mira i sigurnost;
 • prosuditi odnos između unutrašnjeg i međunarodnog prava, naročito u okolnostima antinomija kao i kršenja međunarodnopravnih obveza od strane država;
 • procijeniti sekundarnu efikasnost međunarodnopravnih normi u dinamičkim političkim procesima unutar međunarodne zajednice.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti analizu pravnih pravila iz različitih izvora međunarodnog prava i analizu njihove sekundarne efikasnosti u odnosima međunarodnopravnih subjekata. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti samostalno analizirati međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu u svjetlu različitih stajališta u međunarodnopravnoj doktrini vezanih uz teoriju izvora i subjekata međunarodnog prava. Također, stečene vještine omogućit će studentu da se na odgovarajući način služi relevantnim međunarodnim dokumentima normativnog sadržaja (međunarodni ugovori, sudske i arbitražne odluke, rezolucije, itd.).

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenih ispita i pisanih seminarskih radova.

Usmeni ispit, koji je obvezan za sve studente, sastoji se od provjere razumijevanja izvora međunarodnog prava i teorija o subjektima međunarodnog prava, zatim se očekuje povezivanje pravnih pravila i instituta iz različitih područja međunarodnog prava i njihova primjena na različite međunarodnopravne situacije, kao i vrednovanje primjenjivosti međunarodnopravnih normi s obzirom na suvremenu međunarodnu praksu.

Kroz pisanje seminarskog rada student se treba upoznati s metodama znanstveno-stručnog rada na području međunarodnog prava. Pritom se očekuje sintetska obrada kakve aktualne međunarodnopravne teme, koja se temelji na istraživanju i proučavanju odgovarajuće literature, relevantnih međunarodnih dokumenata i međunarodne sudske i arbitražne prakse

Obavijesti