EUROPSKO MEĐUNARODNO GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO:
Europsko međunarodno građansko procesno pravo
Europsko međunarodno građansko procesno pravo
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
Šifra: 166908
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Europsko međunarodno građansko procesno pravo Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
5.0 166908
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; (2009), str. Dijelovi knjige o hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom i procesnom pravu
Sajko, K.; Perspektiva razvoja međunarodnog privatnog prava, o Bruxelleskoj i Luganskoj konvenciji i kako hrvatsko pravo uskladiti s tim europskim konvencijama, u: Hrvatsko građanskpravno uređenje i kontinentalni europski pravni krug; (1994), str. 208-268
Sajko, K.; On Jurisdiction Agreement from the Perspective of Pan - European Unification of International Procedural Law, Essays; , str. 257-266
Sajko, K.; Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2000.; Zbornik PFZ, br. 3-4, 2003. (2003), str. 653 - 670
Bouček, V.; Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanja; Zbornik PFZ, br. 1, 2014. (2014), str. 5-37
Bouček, V.; Izvori europskoga međunarodnoga privatnog prava; Zbornik PFZ, br. 3-4, 2003. (2003), str. 737 - 759
Sikirić, H.; Uredba Europskog Vijeća br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
Kropholler, J./Hein, J.; Europaisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl.; (2017)
Briggs, A./Rees, P.; Civil Jurisdiction and Judgments, 5. ed.; (2009)
Jessel-Holst, Christa / Sikirić, Hrvoje / Bouček, Vilim / Babić, Davor; Međunarodno privatno pravo - Zbirka Odluka suda Europske Unije,; Narodne novine, Zagreb, (2014)
Leible, Stefan / Mankowski, Peter / Pabst, Steffen / Staudinger, Ansgar; Europaisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR / EUIPR - Kommentar - Band I Brussel Ia-VO, 4. Aufl.,; Otto Schmidt Verlag, Koln (2016)
Magnus, Ulrich / Mankowski, Peter (Eds.); European Commentaries on Private International Law ECPIL - Commentary - Brussels Ibis Regulation; Otto Schmidt Verlag, Koln (2016)
Schlosser, P./Hess, B.; EU-Zivilprozessrecht, 4. Aufl.; (2015)
Czernich, D./ Tiefenthaler, S./ Kodek, G. E.; Kurzkommentar - Europaisches Gerichtsstandsund Vollstreckungsrecht, 4. Aufl.; (2015)
Gaudemet Tallon, H.; Competence et execution des jugements en Europe, 5. ed.; (2015)
Geimer, R.; Internationales Zivilprozeszrecht, 7. Aufl.; (2014)
Jayme, E. (Hrsg.); Ein internationales Zivilverfahrensrecht fur Gesamteuropa; (1992)
Babić, D.; Posebna nadležnost za ugovorne sporove prema članku 5. stavak 1. Uredbe (EZ) 44/2001, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
Tepeš, N.; Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini - europska i hrvatska pravna rješenja; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2005) (2005), str. 29-78
Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ C 59 p. 1 1979/5/3;
Report by Professor Dr Peter Schlosser on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom opf Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters an to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, OJ C 59 p. 71 1979/5/3;
Report by Mr. P. Jenard and Mr. G. Moller on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, OJ C 189 p. 57 1990/7/28;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Upoznati doktorande s odnosom europskog i nacionalnog međunarodnog procesnog prava.
2. Kod doktoranada razviti razumijevanje razvoja europskog međunarodnog procesnog prava od Bruxelleske konvencije iz 1968. do Uredbe 1215/2012.
3. Osposobiti doktorande za samostalnu primjenu izvora europskog međunarodnog procesnog prava.
Sadržaj kolegija
1. O ujednačavanju europskoga prava
1.1. Općenito
1.2. Izvori prava
1.3. Tumačenje
1.4. O Luganskoj konvenciji o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima
1.5. Bruxellska konvencija iz 1968.
2. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1215/2012. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim predmetima od 12. prosinca 2012.
2.1. Općenito
2.2. Nadležnost
2.2.1. Opća nadležnost
2.2.2. Posebne nadležnosti
2.2.3. Isključiva nadležnost
2.2.4. Sporazum o nadležnosti
2.3. Litispendencija
2.4. Priznanje i ovrha
2.5. Javne isprave i sudske nagodbe
2.6. O primjeni Uredbe na sudske postupke u kojima su stranke hrvatske osobe
3. Ostali sekundarni izvori europskoga međunarodnoga procesnoga prava
3.1. Uredba (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000
3.2. Uredba (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečaju
3.3. Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ("dostava pismena"), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000
3.4. Uredba (EZ) br. 1206/2001. od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država ugovornica na predmetu izvođenja dokaza usklađivanju hrvatskoga s europskim međunarodnim procesnim pravom
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • imenovati izvore europskog međunarodnog građanskog procesnog prava;
 • diskutirati o institutima poput dvostruke litispendencije, prorogacije i tsl.;
 • prepoznati pravilo o nadležnosti koje se primjenjuje na određenu situaciju s međunarodnim obilježjem,
 • samostalno objasniti probleme koji bi se mogli pojaviti u primjeni izvora na europskoj razini.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • koristiti pravnu literaturu i pravne izvore u znanstvenoistraživačkom radu;
 • samostalno primijeniti pravila o međunarodnoj nadležnosti te priznanju i ovrsi stranih odluka;
 • interpretirati odredbe izvora europskog međunarodnog građanskog procesnog prava za potrebe znanstvenog istraživanja;
 • skicirati posebnosti europskog međunarodnog građanskog procesnog prava u pravu Europske unije.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • analizirati posljedice zasnivanja međunarodne nadležnosti;
 • razlikovati situacije na koje se primjenjuju europski izvori europskog međunarodnog građanskog procesnog prava od onih na koje se primjenjuju autonomni izvori;
 • usporediti autonomna i europska pravila iz područja europskog međunarodnog građanskog procesnog prava s ciljem uspješnog provođenja znanstvenog istraživanja;
 • analizirati razlike sustava priznanja i ovrhe stranih odluka unutar EU i izvan nje.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja;
 • predložiti optimalan sud za rješavanje određenog spora s međunarodnim obilježjem;
 • konstruirati rješenje problema koji nastaju zbog istovremenih postupaka u različitim državama Europske unije,
 • načelno planirati tijek sudskog postupka u zemljama članicama Europske unije.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • usporediti hrvatsko međunarodno građansko procesno pravo s europskim;
 • vrednovati treba li ujednačiti pravila hrvatskog međunarodnog građanskog procesnog prava s europskim; 
 • zaključiti temeljem znanstvenog istraživanja jesu li potrebne promjene pravnih izvora s ciljem učinkovitijeg rješavanja sporova s međunarodnim obilježjem.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • provesti znanstveno istraživanje o temama europskog međunarodnog građanskog procesnog prava;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz europskog međunarodnog građanskog procesnog prava.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti