EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - OPĆI DIO:
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 166895
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
5.0 166895
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Bouček, V.; Međunarodni ugovori - izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6, 2011. (2011), str. 1796-1836
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; (2009)
Bouček, V.; Izvori europskog međunarodnog privatnog prava; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003 (2003), str. 737- 757
Bouček, V.; Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo; Hrvatska pravna revija, br. 2/2004 (2004), str. 1-13
Bouček, V.; Utjecaj ljudskih prava kao specifične sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo; Hrvatska pravna revija, 12/2004. (2004), str. 64. do 73
Reimann, M.; Conflict of Laws in Western Europe: A Guide Through the Jungle; (1995)
von Hoffmann, B. (ur.); European Private International Law; (1998)
Remien, O.; European private international law, the European Community and its emerging area of freedom, security and justice; Common Market Law Review 38 (2001) (2001), str. 53-86
Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, 6. izdanje; Mohr Siebeck Tubingen (2006), str. paragraf (poglavlje) 10
Lasock, D./ Stone, P.A.; Conflict of Laws in the European Community; Professional Books Limited, Abingdon (1987)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Upoznati doktorande s općim znanjima o nastanku, razvitku, ustroju kao i važnosti suvremenog europskog međunarodnog privatnog prava i time omogućiti svestranije i bolje razumijevanje posebnih pitanja današnjeg europskog međunarodnog privatnog prava u rješavanju privatnopravnih situacija s prekograničnim i međunarodnim obilježjem.
2. Potaknuti interes kod doktoranada za daljnje izučavanje europskog međunarodnog privatnog prava, osobito njegova posebnog dijela.

Sadržaj kolegija:
1. Uvod
1.1. Pojam europskog međunarodnog privatnog prava.
1.2. EU/EZ i europeizacija međunarodnoga privatnoga prava.
1.3. Povijest razvitka europskoga međunarodnoga privatnoga prava.
2. Pravni ustroj europskoga međunarodnoga privatnoga prava:
2.1. Ugovor iz Amsterdama iz 1997.
2.2. Ugovor iz Nice iz 2001.
2.3. Legislativna nadležnost EU za rješavanje privatnopravnih situacija s prekograničnim / međunarodnim obilježjem.
2.4. Vanjska nadležnost EU i europsko međunarodno privatno pravo
2.5. Pravni ustroj europskoga međunarodnoga privatnoga prava prema Ugovoru o europskom ustavu.
3. Izvori europskoga međunarodnoga privatnoga prava u širem smislu
4. Uloga Suda Europske unije (Europskoga suda) u sustavu europskoga i autonomnoga međunarodnoga privatnoga prava
5. Utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskoga prava na međunarodno privatno pravo
6. Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o načinu funkcioniranja Europske unije na međunarodno privatno pravo
7. Važnost primarnoga asocijacijskoga prava za hrvatsko međunarodno privatno pravo
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • opisati razdoblja razvoja nadležnosti Europske unije za donošenje propisa u području međunarodnog privatnog prava;
 • prepoznati ulogu Suda Europske unije u stvaranju europskog međunarodnog privatnog prava;
 • objasniti hijerarhiju izvora međunarodnog privatnog prava Europske unije;
 • identificirati osnivačke ugovore Europske unije te njihov utjecaj na međunarodno privatno pravo.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • koristiti pravnu literaturu i pravne izvore u znanstvenoistraživačkom radu;
 • samostalno interpretirati pravila primarnog prava Europske unije važna za međunarodno privatno pravo ;
 • demonstrirati važnost svake pojedine institucije Europske unije za europsko međunarodno privatno pravo;
 • ilustrirati utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskoga prava na međunarodno privatno pravo.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • analizirati utjecaj temeljnih sloboda Europske unije na međunarodno privatno pravo;
 • izdvojiti odluke Suda Europske unije važne za vanjsku nadležnost Europske unije;
 • ispitati putem znanstvenog istraživanja utjecaj Europske unije na stvaranje i razvoj europskog međunarodnog privatnog prava;   
 • usporediti odredbe Ugovora o Europskom ustavu s Lisabonskim ugovorom.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja te pripremiti potrebne materijale;
 • formulirati zaključke o pitanjima iz područja međunarodnog privatnog prava Europske unije.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • preispitati  učinke razvoja legislativne nadležnosti Europske unije;
 • vrednovati ulogu svake pojedine institucije Europske unije za stvaranje europskog međunarodnog privatnog prava; 
 • ocijeniti utjecaj ljudskih prava na razvoj europskog međunarodnog privatnog prava;
 • odabrati odluke Suda Europske unije važne za konkretno pravno pitanje u kontekstu znanstvenog rada. 
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • odabrati temu, prikupiti materijale te provesti znanstveno istraživanje o temama europskog međunarodnog privatnog prava;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz europskog međunarodnog privatnog prava te stvoriti zaključke s ciljem izrade znanstvenog rada.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti