EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - POSEBNI DIO:
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166899
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
5.0 166899
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine (2009), str. -I.4. i II., str. 61-73-
Bouček, V.; Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II, Liber Amicorum Krešimir Sajko; Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 17-32
Bouček, V.; Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i Uredba Rim II; Hrvatska pravna revija, 7-8/2009 (2009), str. 77-88
Bouček, V.; Prijedlog Uredbe Rim II iz 2003. i opće odredbe deliktnoga statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano and Paul Lagarde, OJ C 282 p. 1 1980/10/31,;
Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation, COM(2002)654 final of 14.1.2003;
Answers to the "Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation";
Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), COM/2003/0427 final - COD 2003/0168;
Callies Gralf-Peter (Ed. ); Rome Regulations - Commentary, 2nd ed.; Wolters Kluwer (2015), str. 1-855
Dickinson, A.; The Rome II Regulation - The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 2nd ed.; Oxford University Press, Oxford, (2009)
Sajko K./Sikirić H./Bouček V./Babić D./Tepeš N.; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator, Zagreb, (2001), str. 288-310
Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu; Hrvatska pravna revija, br. 8/2004. (2004), str. 36-48
Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 48, br. 1-2/1998 (1998), str. 117- 148
Czernich, D./ Heiss, H.; EVU - Das Europaische Schuldvertragsubereinkommen; (1999)
Lasock, D./ Stone, P.A.; Conflict of Laws in the European Community; Professional Books Limited, Abingdon (1987)
Remien, O.; European private international law, the European Community and its emerging area of freedom, security and justice; Common Market Law Review 38 (2001) (2001), str. 53-86
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Izučavanjem predmeta Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio: ugovorni i deliktni statut doktorandi trebaju steći opća znanja o uređivanju prekograničnih/međunarodnih privatnopravnih odnosa s EU obilježjem i posebna znanja koja se odnose na ugovorne i izvanugovorne (deliktne) odnose.
2. Osposobiti doktorande za primjenu relevantnih pravnih izvora kako bi odredili pravo mjerodavno za konkretan odnos.

Sadržaj kolegija:
I. Ugovorni statut
1. Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I)
1.1. Polje primjene Uredbe
1.2. Poveznice
1.2.1. Autonomija stranaka
1.2.2. Objektivne poveznice, karakteristična činidba
1.2.3. Odstupanja od karakteristične činidbe
1.3. Mjerodavno pravo za posebne vrste ugovora
1.3.1. Potrošački ugovori
1.3.2. Pojedinačni ugovori o radu
1.4. Prisilni propisi i pravila neposredne primjene
1.5. Pristanak i materijalna valjanost
1.6. Oblik ugovora
1.7. Prijenos potraživanja i subrogacija
1.8. Primjena općih instituta mpp
2. Ugovorni statut u europskom mpp de lege ferenda
3. Konvencijska rješenja i hrvatsko pravo de lege ferenda
II. Deliktni statut
1. Pojam deliktnog statuta
2. Deliktni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu
3. Deliktni statut u poredbenom međunarodnom privatnom pravu.
4. Uredba br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze (Rim II)
4.1. Polje primjene Uredbe,
4.2. Opće odredbe deliktnog statuta
4.3. Posebne odrede deliktnog statuta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • imenovati pravne izvore Europske unije za područje međunarodnog privatnog prava;
 • prisjetiti se polja primjene svakog pojedinog izvora; 
 • identificirati redoslijed primjene poveznica za ugovorni i deliktni statut;
 • objasniti razlike između izbora prava u ugovornom i deliktnomstatutu.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • koristiti Uredbe Rim I i Rim II samostalno s ciljem primjene na konkretni slučaj;
 • interpretirati pravila uredaba s ciljem samostalnog zaključivanja o njihovim učincima;
 • demonstrirati strukturu uredaba;
 • ilustrirati važnost uredaba za međunarodno privatno pravo država članica Europske unije.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • analizirati učinak izbora prava u ugovornim i izvanugovornim odnosima; 
 • povezati pravnu situaciju s odgovarajućim pravnim pravilom iz uredaba;
 • ispitati granice stranačke autonomije u ugovornim i izvanugovornim odnosima;   
 • usporediti poveznice u ugovornom i deliktnom statutu međunarodnog privatnog prava Europske unije.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • sastaviti klauzulu o izboru mjerodavnog prava;
 • formulirati zaključke o pitanjima iz posebnog dijela međunarodnog privatnog prava Europske unije.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • prosuditi razlike između Rimske konvencije i Uredbe Rim I;
 • vrednovati sve okolnosti pojedinog slučaja s ciljem procjene jesu li stranke izabrale mjerodavno pravo;  
 • ocijeniti utjecaj pravila neposredne primjene na izbor mjerodavnog prava u ugovornom i deliktnom statutu;
 • ocijeniti poželjnost stranačke autonomije u deliktnom statutu. 
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • samostalno provesti znanstveno istraživanje o temama posebnog dijela europskog međunarodnog privatnog prava;
 • diskutirati i argumentirati svoje stavove te stvarati zaključke o pitanjima iz posebnog dijela europskog međunarodnog privatnog prava;
 • samostalno primjenjivati sekundarne izvore europskog međunarodnog privatnog prava i praksu Suda Europske unije.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti