MEĐUNARODNO GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO:
Međunarodno građansko procesno pravo
Međunarodno građansko procesno pravo
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
Šifra: 166906
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodno građansko procesno pravo Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
5.0 166906
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Vuković, Đ./ Kunštek, E.; Međunarodno građansko postupovno pravo; (2005)
Sajko, K.; Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2000.; Zbornik PFZ, br. 3-4, 2003. (2003), str. 653 - 670
Sikirić, H.; Uredba Europskog Vijeća br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
Kropholler, J./Hein, J.; Europaisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl.; (2017)
Briggs, A./Rees, P.; Civil Jurisdiction and Judgments, London, 5. ed.; (2009)
Report by Mr. P. Jenard and Mr. G. Moller on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, OJ C 189 p. 57 1990/7/28;
Schlosser, P./Hess, B.; EU-Zivilprozessrecht, 4. Aufl.; (2015)
Geimer, R.; Internationales Zivilprozeszrecht, 7. Aufl.; (2014)
Jayme, E. (Hrsg.); Ein internationales Zivilverfahrensrecht fur Gesamteuropa; (1992)
Czernich, D./ Tiefenthaler, S./ Kodek, G. E.; Kurzkommentar - Europaisches Gerichtsstandsund Vollstreckungsrecht, 4. Aufl.; (2015)
Gaudemet Tallon, H.; Competence et execution des jugements en Europe, 5. ed.; (2015)
Babić, D.; Posebna nadležnost za ugovorne sporove prema članku 5. stavak 1. Uredbe (EZ) 44/2001, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
Tepeš, N.; Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini - europska i hrvatska pravna rješenja; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2005), str. 29-78
A. S. Bell; Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation; (2003)
Schlosser, P.; Jurisdiction and International Judicial and Administrative Co-operation; Recueil des Cours de l Academie de droit international, 2000., t. 284, (2000), str. 218 ff
Volken, P.; Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen; Schweizerisches Jahrbuch fur internationales Recht, Vol. 37, 1981. (1981), str. p. 109
Volken, P.; Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen; Schulthess Polygraphischer Verlag (1996), str. p. 228
Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ C 59 p. 1 1979/5/3,;
Report by Professor Dr Peter Schlosser on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom opf Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters an to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice OJ C 59 p. 71 1979/5/3,;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Upoznati doktorande s posebnim procesnopravnim pitanjima uređivanja privatnopravnih situacija s prekograničnim/ međunarodnim obilježjem, odnosno međunarodnom nadležnosti, priznanjem i ovrhom u postupcima u kojima se odlučuje o privatnopravnim situacijama s prekograničnim/međunarodnim obilježjem.
2. Osposobiti doktorande za analizu i vrednovanje pravnih instituta međunarodnog građanskog procesnog prava.
3. Potaknuti doktorande na kritičnost prilikom razmatranja pravnih instituta međunarodnog građanskog procesnog prava.

Sadržaj kolegija:
1. Međunarodna nadležnost
2. Pravni položaj stranaca u sudskom postupku
3. Dokazi i dokazivanje
4. Primjena stranog prava
5. Međunarodna pravna pomoć
6. Litispendencija
7. Res iudicata
8. Priznanje stranih sudskih odluka
9. Ovrha
10. Arbitražno rješavanje sporova s međunarodnim obilježjem
11. Međunarodni stečaj
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • imenovati izvore međunarodnog građanskog procesnog prava u Republici Hrvatskoj;
 • prepoznati kada se primjenjuje autonomno međunarodno privatno pravo Republike Hrvatske;
 • objasniti sustave priznanja i ovrhe stranih odluka;
 • diskutirati o posebnosti pravnog položaja stranca pred hrvatskim sudovima.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izabrati koji sud je nadležan u konkretnom slučaju;
 • primijeniti pravila o međunarodnoj nadležnosti te priznanju i ovrsi stranih odluka;
 • demonstrirati učinke res iudicata u međunarodnom građanskom postupku;
 • koristiti pravne izvore, sudsku praksu te pravnu literaturu s ciljem provođenja znanstvenog istraživanja.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • razlikovati međunarodno obilježje od prekograničnog obilježja u kontekstu međunarodnog privatnog prava Europske unije;
 • usporediti postupak priznanja s postupkom za priznanje ovršnosti strane odluke;
 • provjeriti ispunjava li određena strana odluka uvjete za priznanje i ovrhu u Republici Hrvatskoj;
 • analizirati odredbe o međunarodnom stečaju.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • sastaviti ugovor o prorogaciji; 
 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja;
 • formulirati prednosti i nedostatke sudskog naspram arbitražnog rješavanja sporova s međunarodnim obilježjem;  
 • predložiti rješenje problema koji nastaje zbog istovremenih postupaka u različitim državama.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • preispitati  učinke primjene određenog pravnog pravila međunarodnog građanskog procesnog prava;
 • vrednovati pravnu situaciju s ciljem određivanja pravnog pravila koje treba primijeniti na tu situaciju; 
 • vrednovati pravne izvore u cijelosti te pravna pravila za sebe te procijeniti njihove učinke temeljem znanstvenog istraživanja.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • odabrati temu, prikupiti materijale te provesti znanstveno istraživanje o temama međunarodnog građanskog procesnog prava;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz međunarodnog građanskog procesnog prava.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti