MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - POSEBNI DIO:
Međunarodno privatno pravo - posebni dio
Međunarodno privatno pravo - posebni dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166897
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo - posebni dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
6.0 166897
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine (2009)
von Bar, C.; Internationales Privatrecht, II Band, Besonderer Teil; (1991)
von Bar, C./ Mankowski, P.; Internationales Privatrecht, I Band, Allgemeine Lehren; (2003)
Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome I, 8. ed.;
Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome II, 7 ed.; (1983)
Collins et al. (eds.); Dicey and Morris on The Conflict of Laws, 15th ed.; (2016)
Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, 6. Aufl.; (2006)
Pocar, F.; Il nuovo diritto internazionale private italiano, 2 ed.; (2002)
Siehr, K.; Internationales Privatrecht - deutsches und europaisches Kollisionsrecht; (2001)
Audit, B., d Avout, L.; Droit international prive, 7. ed.; (2013)
Ballarino, T.; Diritto internazionale privato, 5 ed.; (2011)
Geč-Korošec, M.; Mednarodno zasebno pravo, 2. izd.; (2002)
Kegel, G./ Schurig, K.; Internationales Privatrecht, 9. Aufl.; (2004)
Bourel, P., De Vareilles-Sommieres, P., Loussouarn, Y.; Droit international prive, 10. ed.; (2013)
Heuze, V., Mayer, P.; Droit international prive, 11 ed.; (2014)
North, P.M./ Fawcett, J.J. (Eds.); Cheshire and North s Private International Law, 14th ed.; (2008)
Picone, P./ Focarelli, C.; Codice del diritto internazionale private; (1996)
Siehr, K.; Das Internationale Privatrecht der Schweiz; (2002)
Schwimann, M.; Internationales Privatrecht einschlieszlich Europarecht, 3. Aufl.; (2001)
Varady, T. et al.; Međunarodno privatno pravo, 15. izd.; (2016)
von Hoffman, B., Thorn, K.; Internationales Privatrecht, 10. Aufl.; (2017)
Garb, L., Wood, J.; International succession, 4. ed.; (2015)
Susz, R.; Erbrecht in Europa, 3. Aufl.,; (2016)
Frantzen, T.; Europaisches internationales Erbrecht, Festschrift fur Erik Jayme; (2004)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Razumjeti posebna pitanja uređivanja privatnopravnih situacija s prekograničnim/međunarodnim obilježjem, odnosno metode određivanja mjerodavnog prava za uređivanje tih situacija.
2. Razlikovati različite kategorije vezivanja te shvaćati važnost i razloge za odabi pojedinih poveznica za određenu kategoriju vezivanja.
3. Osposobiti doktorande za samostalno kritičko vrednovanje kolizijskih pravila za sve kategorije vezivanja.

Sadržaj kolegija:
Određivanje mjerodavnog prava
1. Osobnopravni odnosi
1.1. Pravna i poslovna sposobnost fizičkih i pravnih osoba
1.2. Skrbništvo
1.3. Proglašenje nestale osobe umrlom
1.4. Osobno ime
2. Stvarnopravni odnosi
2.1. Stvarna prava na nekretninama
2.2. Stvarna prava na pokretninama
2.3. Stvari u prijevozu
3. Intelektualno vlasništvo
4. Ugovorne obveze
5. Mjenica i ček
6. Izvanugovorne obveze
7. Nasljednopravni odnosi
7.1. Nasljeđivanje
7.2. Oblik oporučnog raspolaganja
7.3. Sposobnost oporučnog raspolaganja
8. Brak
8.1. Pretpostavke za sklapanje braka
8.2. Oblik sklapanja braka
8.3. Razvod braka
8.4. Učinci braka
9. Izvanbračna zajednica
10. Roditelji i djeca
11. Posvojenje
12. Uzdržavanje
13. Pozakonjenje
14. Oblik pravnih čina
15. Haške konvencije o mjerodavnom pravu i zaštiti djece i obitelji
15.1. Haaška konvencija o sukobu zakona u pogledu oblika oporučnih raspolaganja iz 1961.
15.2. Haaška konvencija o zakonu koji se primjenjuje na prometne nesreće iz 1971.
15.3. Haaška konvencija o zakonu koji se primjenjuje u slučajevima odgovornosti proizvođača za svoje proizvode iz 1973.
15.4. Haaška konvencija o građanskopravnim vidovima međunarodnog odvođenja djece iz 1980.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • objasniti kaskadu poveznica na primjeru određene kategorije vezivanja;
 • identificirati poveznicu za svaku kategoriju vezivanja;
 • imenovati najvažnije poveznice u međunarodnom privatnom pravu; 
 • definirati utjecaj Haške konferencije i njenih konvencija na posebni dio međunarodnog privatnog prava.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izabrati mjerodavno pravo za konkretan slučaj pritom pazeći na izbor primjenjivog pravnog izvora;
 • interpretirati pravna pravila s ciljem određivanja mjerodavnog prava za brojne kategorije vezivanja;   
 • ilustrirati na konkretnom primjeru primjenu kolizijskopravne metode;
 • primijeniti odgovarajuću hašku konvenciju na konkretan primjer.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • razlikovati kategorije vezivanja te povezati pravni odnos s odgovarajućom kategorijom vezivanja;
 • razlikovati kategorije vezivanja poput oblika braka, pretpostavaka za brak te učinaka braka;
 • usporediti poveznice za različite kategorije vezivanja;    
 • izdvojiti iznimke u određivanju mjerodavnog prava za stvarnopravne odnose.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja te pripremiti potrebne materijale;
 • formulirati zaključke o pitanjima iz područja posebnog dijela međunarodnog privatnog prava;
 • rasporediti pravne odnose u odgovarajuće kategorije vezivanja.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • preispitati opravdanost primjene određene poveznice za određenu kategoriju vezivanja temeljem znanstvenog istraživanja;
 • prosuditi kojoj kategoriji vezivanja pripada određeni pravni odnos te temeljem toga odabrati mjerodavno pravo za taj odnos;
 • valorizirati kolizijska pravila za brojne kategorije vezivanja temeljem učinaka koje mogu proizvesti u stvarnosti.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • odabrati temu, prikupiti materijale te provesti znanstveno istraživanje o temama međunarodnog privatnog prava;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz međunarodnog privatnog prava te stvoriti zaključke s ciljem izrade znanstvenog rada.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti