OBAVIJESTI:
Opća povijest prava i države - seminar
Opća povijest prava i države - seminar
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 31813
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
Izvođači: dr. sc. Miran Marelja - Seminar
dr. sc. Ivan Obadić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opća povijest prava i države - seminar Pravo - 1. semestar
4.0 31813
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

Srijedom od 10 do 11.30 sati

Ćirilometodska 4, soba 31
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Miran Marelja (Seminar)

Srijedom od 10 sati

 

 

 

Ćirilometodska 4, soba 49
dr. sc. Ivan Obadić (Seminar)

Srijedom od 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 49
Literatura
Kurtović Šefko; Opća povijest prava i države 1; Autorska naklada (2005)
Kurtović Šefko; Opća povijest prava i države 2; Autorska naklada (2002)
Kurtović Šefko; Hrestomatija opće povijesti prava i države 1; Autorska naklada (1999)
Kurtović Šefko; Hrestomatija opće povijesti prava i države 2; Autorska naklada (2005)
Opis predmeta
Pravo i država staroga vijeka. Pravo i država srednjega vijeka.Pravo i država novoga vijeka.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- definirati državne i pravne sustave koji su svojstveni za pojedina povijesna razdoblja;
- izdvojiti i kritiĉki vrednovati ĉimbenike koji su utjecali i oblikovali državne i pravne sustave od njihove pojave do modernog doba;
- prepoznati uzroke, posljedice i važnost određenih povijesnih događaja i procesa u razvoju države i prava;
- objasniti povijesnu, društvenu, gospodarsku i ideologijsku bit određene države i prava;
- identificirati neke kljuĉne razvojne linije kroz duža vremenska razdoblja za pojedine pravne i državne institute
- razumjeti da su suvremeni pravni i državni sustavi rezultat ponekad dugotrajnog povijesnog razvoja, te kako je na tim temeljima potrebno nadograđivati znanje iz pozitivnog prava
- opisati istraživaĉke metode koje su u pravnoj povijesti temelj za znanstveno istraživanje

 

Primjena
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- interpretirati glavne trendove i procese povijesnog razvoja prava i države zajedniĉke za europske i druge važne svjetske regije;
- razumjeti vremensku (povijesnu) dimenziju razvoja suvremenih pravnih i državnih struktura;
- usporediti sliĉnosti i razlike pravnih i drţavnih modela i dinamiku njihovih promjena kroz povijest;

- primijeniti analitiĉke i interpretativne vještine za razumijevanje suvremenih pravnih i državnih sustava i njihovih promjena;


Analiza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- usporediti povijesni razvoj prava i drţave u razliĉitim regijama svijeta, njihov kontinuitet i glavne promjene koje su se dogodile u duljim vremenskim razdobljima;
- izdvojiti kljuĉne koncepte pomoću kojih razumijemo povijesne trendove razvoja prava i drţave, kao i pojedine važne događaje u tom procesu.
- ispitati koliko su ti trendovi bili opći ili specifiĉni za pojedine zemlje ili regije
- povezati politiĉke, socijalne, ekonomske i kulturne ĉimbenike i uvjete iz kojih su nastali takvi modeli i trendovi;

 

Sinteza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- formulirati karakteristike procesa izgradnje pojedinih drţavnih modela i pravnih sustava u prostoru i vremenu;
- konstruirati meĊusobni utjecaj i povezanost pravnih sustava poĉevši od temeljne strukturne jedinice, pravne norme;
- izgraditi strukturu uzroĉno-posljediĉnog razvoja prava u vremenu te utjecaj razvoja drţave i centralizacije drţavnih funkcija na javno i privatno pravo kao i potrebu pravne regulacije odnosa izmeĊu drţava;
- predloţiti materijalne i formalne pretpostavke izgradnje pravnih pravila i nastanak pravnih grana kao i zaokruţenih pravnih sustava;

 

Vrednovanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- usporediti u vremenu razliĉite drţavne modele i pravne sustave, kao i njihovu meĊusobnu interakciju i sam proces izgradnje tih modela i sustava;
- odabrati i ponderirati vaţnost pojedinih pravna pravila, pravnih instituta i povijesnih dogaĊaja kao ekonomskih, socioloških, ideološko-filozofskih temelja modernih drţava i pravnih sustava današnjice;
- preispitati teleološku odreĊenost i dinamiĉnost procesa razvoja drţave i prava;
- ocijeniti ulogu pravne znanosti na oblikovanje pravnih pravila, pravnih grana i pravnih sustava;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- javno prezentirati usvojene ishode uĉenja;
- izlagati pred auditorijem jasno i argumentirano vodeći raĉuna o razliĉitim stavovima unutar doktrine u odnosu na polazne teze izabranog izlaganja;
- uvažavati tuđe mišljenje i konstruktivno pristupiti tuđem neslaganju s vlastitim stavovima;
- biti samostalan u radu, ali i sudjelovati u radu kao dio skupine uz zdrav odnos prema kolektivu i svijest o prednostima i nedostacima takvog rada naspram individualnog rada.
- interdisciplinarni pristup pristup usvojen pri ovom predmetu uvažavati i primjenjivati i nadalje

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- javno prezentirati usvojene ishode uĉenja;
- izlagati pred auditorijem jasno i argumentirano vodeći raĉuna o razliĉitim stavovima unutar doktrine u odnosu na polazne teze izabranog izlaganja;
- uvaţavati tuđe mišljenje i konstruktivno pristupiti tuđem neslaganju s vlastitim stavovima;
- biti samostalan u radu, ali i sudjelovati u radu kao dio skupine uz zdrav odnos prema kolektivu i svijest o prednostima i nedostacima takvog rada naspram individualnog rada.
- interdisciplinarni pristup pristup usvojen pri ovom predmetu uvažavati i primjenjivati i nadalje
POVEZIVANJE ISHODA UĈENJA I PROVJERE ZNANJA
- pomoću tranzitivnih testiranja u vidu periodiĉnih priprema i ponavljanja za ispit utvrditi usvojenost pojedinog ishoda u danom trenutku.
- kompleksnijim ishodima uĉenja nadograĊivati znanje studenta i utvrđene nedostatke sustavno ispravljati te studente pripremati i navikavati na moduse praćenja i vrednovanja usvojenosti ishoda uĉenja.
- finalnom provjerom znanja u vidu pisanog i usmenog dijela ispita utvrditi stupanj usvojenosti pojedinih ishoda uĉenja studenata u okviru predmeta;
Preporučeni koraci u pisanju kriterija provjere znanja i vještina:
- Poticati rad studenata tijekom cijelog semestra kroz razvijanje i usavršavanje radnih navika studenta uz kontinuirani nadzor.
- Frontalnim metodiĉkim organizacijskim oblikom rada na predavanjima doprinositi usvajanju znanja i razumijevanju nastojeći analizu sadrţaja induktivno dovesti do sinteze pojedinih cjelina, potiĉući pritom samostalan rad studenata.
- Tranzitivnim testiranjima u vidu periodiĉnih priprema i ponavljanja za ispit utvrditi i vrednovati stupanj sposobnosti analize, sinteze gradiva, kao i mogućnost vrednovanja od strane studenta u danom trenutku.
- Na seminarima individualno ili u paru izraditi prezentaciju odabranog dijela gradiva i pred auditorijem primijeniti i prezentirati usvojeno znanje i razumijevanje gradiva kroz analizu povijesno-pravne teme.
- Na seminarima inicirati individualni rad studenata, rad u parovima i rad u manjim skupinama pri izlaganju zadanog sadržaja, njegovoj analizi i sintezi, kao i oblikovanju znanstvene rasprave argumentacijom zastupanih stavova.
- Pod struĉnim vodstvom mentora upoznati studente s osnovama znanstvene metode pri izradi seminarskih radova.
- Uoĉene nedostatke u procesu usvajanja ishoda uĉenja analizirati i otkloniti individualnim radom ili radom u manjim skupinama na konzultacijama unapređujući znanje i razumijevanje gradiva od strane studenata, te njihovu sposobnost analize i sinteze gradiva.
Finalnom provjerom znanja u vidu pisanog i usmenog dijela ispita utvrditi stupanj sposobnosti analize, sinteze gradiva, kao i mogućnost vrednovanja od strane studenta u okviru predmeta.

Obavijesti