OBAVIJESTI:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu
Studij: Pravo - 2. semestar
Šifra: 31874
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
doc. dr. sc. Ivan Kosnica
doc. dr. sc. Dunja Milotić
Ispitni rokovi:
  • 25. 03. 2020.
  • 07. 05. 2020.
  • 17. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu Pravo - 2. semestar
8.0 31874
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat)

Ćirilometodska 4, soba 35
doc. dr. sc. Ivan Kosnica

Četvrkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 41 (2. kat)

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
doc. dr. sc. Dunja Milotić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, soba 12A (dvorište)

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Literatura
Čepulo, Dalibor; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2016), str. 370
Beuc, Ivan; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; Zagreb, Čakovec: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom: Zrinski (1985), str. 403
Pravni leksikon; Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža (2007), str. 1872
Opis predmeta
Svrha izučavanja pravne povijesti. Državnopravni i pravni razvoj u hrvatskom okruženju od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja; tipologija država i institucije. Stvaranje i razvoj hrvatske države i prava u srednjem vijeku: institucije javne vlasti i pravo (naročito građansko i kazneno pravo) na hrvatskom području u srednjem vijeku. Reforme institucija vlasti u ranom modernom razdobljua. Izgradnja modernih institucija vlasti i hrvatskog pravnog sustava 1848.-1918; Hrvatsko-ugarska nagodba i modernizacija hrvatskog pravnog sustava za bana Ivana Mažuranića. Vojna krajina: stvaranje, institucije i reintegracija u hrvatski prostor. Institucija vlasti i razvoj prava na području Istre, Rijeke i Dalmacije; fragmenti razvoja Bosne i Hercegovine. Raspad Austro-Ugarske i nastajanje jugoslavenske države i njen ustavni i pravni razvoj od 1918. do 1941. Hrvatska u Drugom svjetskom ratu. Nezavisna Država Hrvatska; stvaranje federalne Jugoslavije. Osnovne odrednice razvoja sustava vlasti i institucija u Jugoslaviji i Hrvatskoj 1945.-1991, napose ustavni razvoj. Raspad jugoslavenske države i nastanak Republike Hrvatske 1991: ustavnopravni i međunarodnopravni vidovi. Suvremene tendencije razvoja pravnog sustava Republike Hrvatske i ulazak u Europsku Uniju.
Ispitni rokovi
25. 03. 2020.
07. 05. 2020.
17. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- opisati glavne odrednice razvoja europskih država i pravnih sustava koji su utjecali na državni i pravni razvoj na hrvatskom području;

- izdvojiti karakteristične državne i pravne institucije koje su predstavljale osnovu hrvatske državne i pravne tradicije u odnosu na europsko okruženje;

- prepoznati tradicijsku osnovu moderne hrvatske pravne kulture;

- identificirati načine prijenosa prava iz europskih zemalja i njihovu recepciju u pravnim sustavima na hrvatskom području;

- prepoznati hrvatske utjecaje na razvoj pravnih sustava u europskom okruženju;

- prisjetiti se i u novom kontekstu izraziti odgovarajuća znanja o razvoju države i prava iz prethodnog obrazovanja.

 

Primjena

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- skicirati temeljne odrednice razvoja državnih i pravnih sustava u europskom okruženju Hrvatske;

- protumačiti temeljne odrednice razvoja hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture;

- demonstrirati pravnopovijesna znanja u objašnjavanju razvoja prava na hrvatskom području i u europskom okruženju;

- koristiti se poznavanjem hrvatske pravne tradicije i pravne kulture za razumijevanje položaja Hrvatske u Europskoj Uniji;

- koristiti se pravnopovijesnim znanjima pri rješavanju konkretnih pravnih slučajeva;

 

Analiza

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- analizirati pojedine pravne institute s obzirom na konkretno pravno i društveno okruženje;

- usporediti i povezati državni i pravni razvoj na hrvatskom području s razvojem u europskom okruženju;

- ispitati genezu pojedinih pravnih ideja i pravnih instituta na hrvatskom području;

- provjeriti utjecaj tradicijskih odrednica na proces pridruživanja i aktualni položaj Hrvatske u Europskoj Uniji.

 

Sinteza

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- formulirati postavke o uvjetovanosti suvremenog hrvatskog državnog i pravnog uređenja prethodnim razvojem;

- formulirati postavke o glavnim načinima utjecaja iz europskog okruženja na razvoj institucija na hrvatskom području;

- konstruirati sliku razvoja hrvatskog državnog i pravnog sustava od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja;

- sastaviti prikaz glavnih zbivanja u hrvatskoj pravnoj povijesti.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- prosuditi značaj utjecaja hrvatske pravne tradicije na suvremenu hrvatsku pravnu kulturu i hrvatski pravni sustav;

- procijeniti značaj utjecaja iz europskog okruženja na oblikovanje hrvatske pravne tradicije i pravne kulture;

- preispitati uvriježene postavke o pojedinim stadijima hrvatskog državnog i pravnog razvoja;

- ocijeniti funkcioniranje pojedinih instituta u stvarnosti iz perspektive vlastitog doba.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći razumjeti tradicijsku uvjetovanost suvremenoga hrvatskog pravnog sustava i hrvatske pravne kulture te njima uvjetovano funkcioniranje pravnih institucija u stvarnosti. Paralelno s tim student će znatno bolje razumjeti dublje odrednice položaja Hrvatske u europskom okruženju i na osnovu toga bolje razumjeti mogućnosti, ograničenja i probleme koji za hrvatski pravni sustav proizlaze iz članstva u Europskoj Uniji kako npr. glede razrješavanja strateških pitanja razvoja tako i glede konkretnih problema u harmonizaciji prava. Na istom će osnovu student moći olakšano pratiti i bolje razumjeti događaje i procese i na drugim društvenim područjima prikazane u stručnoj literaturi i javnim medijima.

Student će ovladati promatranjem pravnih institucija u konkretnom društvenom realitetu te steći umijeće analize pravne norme s obzirom na neposrednu društvenu okolinu kao i kritiĉki odnos prema gradivu. Student će lakše moći pronaći pojedina pravna vrela iz prošlosti te takva vrela bolje i potpunije analizirati odnosno primijeniti povijesnu metodu prilikom tumačenja pravne norme. Tijekom nastavnog procesa student će steći vještinu strukturiranog usmenog i pisanog izražavanja vlastitih misli.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava pisanim i usmenim ispitom.

Pisani ispit s odgovorima esejskog tipa sastoji se u definiranju pojedinih instituta, skiciranju složenijih oblika razvoja pojedinih instituta ili političkih i društvenih procesa te reprodukciji objašnjenja vezanih uz nastanak, funkcioniranje i razvoj pojedinih instituta.

Usmeni ispit sastoji se od provjere identificiranja hrvatskog pravnog identiteta u povijesnom razvoju, razumijevanja uzročno-posljedičnih veza u nastanku i razvoju pojedinih instituta na hrvatskom području te društvene svrhe pravnih instituta, uspoređivanja i utvrđivanja pravnih utjecaja iz europskog okruženja na hrvatski pravni razvoj te procjenjivanja značaja povijesnih procesa za oblikovanje suvremene hrvatske pravne kulture.

Obavijesti
Rezultati pismenog dijela ispita održanog 12. veljače 2020. te raspored usmenog ispita objavljeni su na:  https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita