Informacije o kolegiju

 

POMORSKO PRAVO - ODABRANE TEMEPredmet ima status znanstveno-istraživačkog seminara. Sadržaj predmeta, kao i literatura za polaganje ispita, odredit će se individualno prema polaznicima Studija i njihovom interesu s obzirom na izbor teme doktorske disertacije. Time se omogućuje individualni rad sa studentima usmjeren prema onom području iz kojeg je odabrana tema doktorske disertacije, odnosno područjima koja su s time u vezi. Riječ je o produbljenom istraživanju pojedinih pravnih instituta iz područja pomorskog prava.

Na seminaru se provodi originalno znanstveno istraživanje koje treba rezultirati znanstvenim radom.

Način provjere znanja je usmeni ispit.