Predavanja

 

Teme i raspored predavanja i predavača:

 

1.   ULOGA TRANSPORTA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

 

-     Odnos ugovora o međunarodnoj kupoprodaji, ugovora o prijevozu i osiguranju

-     INCOTERMS i pomorski prijevoz

-     Prijevoz s više prijevoznika i odgovornost prijevoznika

-     Multimodalni prijevoz; organizacija, značenje i odgovornost prijevoznika.

 

Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov

 

2.   (A) BROD

 

-     Podjela pomorskih i plovnih objekata po PZ

-     Definicija i podjela brodova

-     Državna pripadnost broda; jeftine (pogodovne) zastave (FOC)

-     Financiranje nabavke brodova; single-ship kompanije

 

(B) UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU BRODOVA

 

-     Ugovori o iskorištavanju brodova - pojam i podjela

-     Ugovor o zakupu broda

-     Brodarski ugovori.

 

     (C) OSOBE NA STRANI BRODA

 

-     Osobe na strani broda -  sudionici plovidbenog pothvata

-     Vlasnik broda

-     Brodar

-     Upravitelj broda

-     Pomorski agent

 

Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov

3.   UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREM I

 

(A)   BRODARSKI I POMORSKO-PRIJEVOZNIČKI UGOVORI

 

-     Osnovne značajke i međusobne razlike

-     Bitni elementi

-     Stranke ugovora

 

(B) UNIFIKACIJA POMORSKOG IMOVINSKOG PRAVA

 

-     Međunarodna konvencija za izjednačenje nekih pravila o teretnici, iz 1924. (Haška pravila)

-     Protokol o izmjeni Međunarodne konvencije za izjednačenje nekih pravila o teretnici, iz 1968. (Haško-Visbyska pravila)

-     Konvencija Ujedinjenih naroda o prijevozu robe morem, iz 1978 ( Hamburška pravila)

-     Konvencija o ugovorima o međunarodnom prijevozu robe u cijelosti ili djelomično morem, iz 2009. (Rotterdamska pravila)

 

Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov

4.   UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREM II

 

BRODARSKI UGOVORI – NASTAVAK

 

-     Stranke ugovora

-     Obveze prijevoznika

-     Izvršenje i prestanak ugovora

 

Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov

5.   UGOVORI O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE MOREM I

 

-     Pojam i bitni elementi ugovora

-     Glavne i sporedne obaveze ugovornih strana

-     Međunarodni, EU i nacionalni izvori prava

-      Pomorski zakonik i prijevoz putnika i prtljage morem

 

Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov

6.   UGOVORI O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE MOREM II

 

-     Protokol iz 2002. o izmjenama Atenske konvencije iz 1974. (Atenska konvencija iz 2002.)

-     IMO Rezerva i Smjernice za primjenu Atenske konvencije iz 2002.

-     Prava pomorskih putnika prema pravu Europske unije

 

 

Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov


Repozitorij