Povijest Katedre za Pomorsko i opće prometno pravo

 

Prvi trag pravnog uređenja održavanja nastave iz pomorskog i općeprometnog prava na našem Fakultetu nalazimo u Zakonskom Članku Sabora Kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije o ustrojstvu Sveučilišta Franje Josipa u Zagrebu iz 1874. Pomorsko pravo se spominje kao kolegij na IV. godini studija u okviru predmeta Pravo trgovačko, mjenično i pomorsko. Prema izmjenama i dopunama tog Zakona iz 1894. predmet se osamostalio pod nazivom Pomorsko pravo.
Međutim, i nakon toga pomorsko pravo u stvarnosti ne egzistira kao samostalni kolegij već u sklopu Katedre za upravnu nauku i upravnu znanost. U travnju 1897. dr. Hugo Štefančić imenovan je profesorom za upravnu nauku, upravnu znanost i pomorsko pravo, no pomorsko pravo nije predavao.
1908. godine pomorsko pravo postaje dijelom Katedre iz trgovačkog prava. Kad je 1910. dr. Milorad Stražnicky preuzeo Katedru iz trgovačkog i mjenidbenog prava, u sklopu koje je bilo i pomorsko pravo, razriješen je dužnosti predavanja statistike i obvezan je predavati pomorsko pravo. Nastavu iz pomorskog prava također održava i dr. Pavao Rastovčan, a ponekad i dr. Mladen Pliverić.
Na Katedru su potom imenovana i dva privatna asistenta, dr. Julije Mogan za privatno pomorsko pravo (od 1916.) i dr. Ante Verona za javno pomorsko pravo. Dr. Stražnicky nastavu drži sve do 1929. kada postaje veleposlanik u Argentini. Na njegovo mjesto 1932. dolazi dr. Pavao Rastovčan i tamo ostaje sve do 1947. Osim pomorskog prava nastavu održava i iz trgovačkog i mjeničnog prava.
Zbog potrebe i želje za jedinstvenom i samostalnom katedrom, 1940. raspisuje se novi natječaj za Katedru iz pomorskog prava. Natječaj je završen tek 1941. a prvi profesor bio je dr. Vladislav Brajković. On je prvi u stvarnosti proveo ideju o osamostaljenju pomorskopravne discipline u nastavnom i znanstvenom smislu.
Na Katedru 1961. godine dolazi dr. Branko Jakaša a 1971. dr. Velimir Filipović. Danas Katedru za pomorsko i općeprometno pravo čine prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović, prof. dr. sc. Jasenko Marin, izv.prof.dr.sc. Iva Savić i izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić.
Što se tiče naziva kolegija, on je u periodu od 1945. do danas češće mijenjan – plovidbeno pravo, transportno pravo, pomorsko pravo, pomorsko i opće saobraćajno pravo te konačno pomorsko i općeprometno pravo koji naziv nosi i danas.
Bivši članovi Katedre