OPĆEPROMETNO PRAVO:
Općeprometno pravo
Općeprometno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166829
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Općeprometno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166829
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Radionov, N.; Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje XII-1/2008-09.; (2008)
Radionov Radenković, N.; Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: Pozadina izmjena", Hrvatska pravna revija 5/2008.; (2008)
Radionov Radenković, N.; Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008.; (2008)
Radionov, N., Novačić, T.,; Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoza - stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 67-68/2002.; (2002)
Filipović, V.; Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 1/2004.; (2004)
Radionov, N., Kocijan, I.; Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (I dio), Hrvatska pravna revija 9/2009.; (2009)
Radionov, N., Kocijan, I.; Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II dio), Hrvatska pravna revija 10/2009; (2009)
Radionov, N.; Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj Uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003; (2003)
Zakon o željeznici (pročišćeni tekst);
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (pročišćeni tekst);
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (pročišćeni tekst);
Zakon o obveznim odnosima (čl. 661-698 Ugovor o prijevozu) (pročišćeni tekst);
Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) iz 1999.;
Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR);
Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage cestom;
Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
Upoznati institute kopnenog i zračnog prijevoza, napose odgovornosti prijevoznika za štetu na robi, putnicima i prtljazi. Usvojiti bitne elemente ugovora o prijevozu robe, putnika i prtljage u kopnenom i zračnom prijevozu. Savladati temeljne pojmove prometne politike EU u području kopnenog i zračnog prijevoza i utjecaj na razvoj hrvatskog prava u području domaćeg prijevoza kopnom i zrakom. Upoznati i definirati instrumente međunarodne unifikacije u području.

Sadržaj kolegija:
proučava se međunarodno i nacionalno uređenje željezničkog, cestovnog i zračnog prijevoza, poseban naglasak stavlja se na pitanje odgovornosti prijevoznika za robu, putnike i prtljagu, osobito se proučavaju pitanja koja su aktualna (i) na međunarodnoj razini, npr. pitanje transportne politike u EU.

Nastavne cjeline: Liberalizacija željezničkog tržišta i razvoj Zajedničke transportne politike u EU. Odgovornost željeznice za prijevoz robe, putnika i prtljage. Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu s osvrtom na sudsku praksu. Odgovornost zračnog prijevoznika za robu. Odgovornost zračnog prijevoznika za tjelesne povrede i smrt.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog premeta doktorand će moći:

- Definirati ugovor o prijevozu robe, putnika i prtljage u cestovnom, željezničkom i zračnom prijevozu

- Razlikovati pravne propise koji se primjenjuju na domaći i međunarodni prijevoz u kopnenom i zračnom prijevozu.

- Upoznati institute odgovornosti prijevoznika za štetu na robi, napose egzoneracijske razloge i ograničenje odgovornosti prijevoznika.

- Kritički vrednovati pojedina rješenja domaćih i međunarodnih pravnih izvora u području odgovornosti prijevoznika za štetu

- Objasniti značaj instituta ograničenja odgovornosti prijevoznika i gubitka prava na ograničenje

- Kritički vrednovati razlike u uređenju pitanja odgovornosti prijevoznika između pojedinih grana prometa

- Održavati trajnu profesionalnu diskusiju na temu otvorenih pitanja i problema u uređenju materije odgovornosti prijevoznika u kopenom i zračnom prijevozu u hrvatskim propisima u području

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Uočiti specifičnosti pojedinih grana prometa i njihov utjecaj na kreiranje pravnih rješenja u području

- Grupirati i opisati egzoneracijske razloge za različite grane prijevoza u kopnenom i zračnom prometu

- Primijeniti institute vezane uz odgovornost prijevoznika za štetu na robi i tjelesne povrede i smrt putnika u praktičnom slučaju

- Kreirati optimalna pravna rješenja kod ugovaranja prijevoza robe i putnika u kopnenom i zračnom prijevozu

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Razlikovati i analizirati domaće i međunarodne pravne izvore u području ugovora o prijevozu robe i putnika kopnom i zrakom

- Valjano koristiti pravne izvore u području ugovornog transportnog prava

- Analizirati pravnu literaturu o određenom problemskom pitanju vezanom uz ugovor o prijevozu robe i putnika kopnom i zrakom

- Koristiti dostupne izvore literature u rješavanju odabranog problemskog pitanja vezanih uz ugovor o prijevozu robe, putnika i prtljage kopnom i zrakom.

- Procijeniti adekvatnost rješenja hrvatskih propisa u području  u odnosu na dosegnuti stupanj komparativnog razvoja pravnih rješenja na međunarodnoj razini

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Predložiti unaprijeđenje hrvatskih propisa u području kopnenog i zračnog prijevoza robe, putnika i prtljage

- Odabrati relevantnu temu znanstvenog istraživanja u području

- Predložiti valjano rješenje praktičnog pravnog problema u prijevozu robe, putnika i prtljage u kopnenom i zračnom prometu

- Argumentirano diskutirati o otvorenim pravnim pitanjima u području prijevoza robe i putnika u kopnenom i zračnom prometu i održavati stručnu raspravu

- Odabrati odgovarajuću znanstvenu literaturu i kritički ju proučiti

- Organizirati i provesti istraživanje odabrane pravne teme u području

 

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Preispitati postojeća rješenja hrvatskog transportnog prava u odnosu na dosegnute moderne standarde u komparativnim pravnim sustavima i međunarodnoj unifikaciji

- Preispitati kvalitetu primjene postojećih pravnih rješenja u praksi kopnenog i zračnog prometa

- Vrednovati kvalitetu domaće i strane sudske prakse u primjeni instituta vezanih uz odgovornost prijevoznika

- Uočiti problem u primjeni propisa i međunarodnih konvencija u praksi

- Vrednovati dostupnu pravnu literaturu u rješavanju konkretnog stručnog i znanstvenog problema

- Odabrati relevantnu temu za istraživanje

- Odabrati valjane znanstvene metode za provedbu odabranog znanstvenog istraživanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- strukturirati svoje stavove u obliku samostalnog složenijeg izlaganja na zadanu temu

- održati predavanje na zadanu temu

- primijeniti adekvatnu znanstvenu metodologiju pri istraživanju

- provesti samostalno znanstveno istraživanje o određenom pravnom problemu

- održavati i razvijati profesionalan dijalog o stručnim temama u području prijevoza robe, putnika i prtljage kopnom i zrakom

- utjecati na unaprijeđenje teorije i prakse u području prijevoza robe, putnika i prtljage kopnom i zrakom

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave i praćenjem sudjelovanja studenta u nastavi.

Tijekom izvedbe nastave studentima se periodično daju samostalni i grupni zadaci kojima se provjerava tempo i razina usvajanja znanja. Nastavnih valorizira i provjerava zadatke koje student izrađuje (usmeno i pismeno) tijekom kolegija. Navedeni rezultati uzimaju se u obzir prilikom konačne valorizacije rada studenta na predmetu.

Tijekom trajanja doktorskog studija i nakon njega doktorandi se mogu obratiti nastavnicima osobno ili putem e-pošte (konzultacije).

Studenti pišu seminarski rad na problemsku temu iz područja prijevoza morem kojim se provjerava njihova sposobnost samostalnog istraživanja i izrade stručnog i znanstvenog rada.

U fazi pripreme nastavnog programa postizanje zacrtanih ishoda učenja prati se kroz usporedbu sa sličnim programima na drugim, napose stranim sveučilištima (UK, SAD, Francuska, Italija) – benchmarking.

Nakon izvedbe predmeta praćenje kvalitete studija provjerava se studentskim anketama zadovoljstva kolegijem i radom nastavnika. Obrađeni rezultati anketa objavljuju se javno na mrežnim stranicama doktorskog studija na službenoj stranici visokog učilišta.

Obavijesti