POMORSKO OSIGURANJE:
Pomorsko osiguranje
Pomorsko osiguranje
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166827
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pomorsko osiguranje Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.0 166827
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Pomorsko imovinsko pravo; Split (2006), str. 433-525
Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst);
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (pročišćeni tekst);
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst);
Materijali s predavanja;
Pavić, D.; Ugovorno pravo osiguranja: komentar zakonskih odredaba; Zagreb (2009), str. 385-630
Francis D. Rose; Marine insurance: law and practice; London Singapure (2004)
Opis predmeta
Sadržaj kolegija:
Usvojiti pojam, značaj i specifičnosti pomorskog osiguranja u odnosu na opće pravo osiguranja. Savladati osnovne elemente osigurateljnog odnosa kod osiguranja trupa broda, osiguranja robe u prometu i osiguranja odgovornosti brodovlasnika u pomorskom pothvatu. Definirati i razlikovati slučajeve obveznog osiguranja u pomorskom osiguranju.

Ciljevi kolegija:
Proučava se osiguranje rizika u pomorskom pothvatu. Analiziraju se međunarodni i nacionalni izvori pomorskoga osiguranja. Naglašavaju se specifičnosti u odnosu na opće pravo osiguranja. U kontekstu pomorskog osiguranja osobiti se naglasak stavlja na osiguranje osoba, imovine (tereta, brodova) i osiguranje odgovornosti za štetu.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog premeta doktorand će moći:

- Definirati pojam pomorskog osiguranja

- Upoznati vrste osiguranja rizika u pomorskom pothvatu

- Razlikovati kasko i kargo osiguranje u pomorskom pravu

- Definirati elemente osigurateljnog odnosa kod osiguranja kaska, karga i odgovornosti brodovlasnika u pomorskom osiguranju

- Kritički vrednovati razlike pomorskog osiguranja u odnosu na opće pravo osiguranja

- Diskutirati o povijesnom značaju prava pomorskog osiguranja i njegovim specifičnostima u odnosu na opće pravo osiguranja

- Definirati pojam  P&I klubova

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Razlikovati pojedine vrste osiguranja transportnih rizika

- Grupirati i opisati slučajeve osiguranja prema Institutskim klauzulama

- Razlikovati osiguranje pomorskog kaska i kargo osiguranja u prometu prema Institutskim klauzulama A,B i C

- Primijeniti osiguranje pomorskog kaska i karga prema različitim pokrićima

- Razlikovati osiguranje odgovornosti brodovlasnika od osiguranja pomorskog kaska i karga

- Razlikovati uzajamno od premijskog osiguranja

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Analizirati komparativnu pravnu praksu u području pomorskog osiguranja

- Analizirati rješenja domaćih i stranih propisa u području prava pomorskog osiguranja

- Kritički valorizirati kvalitetu i adekvatnost pojedinih rješenja u domaćim propisima iz pomorskog osiguranja ili nepostojanje istih

- Koristiti institute pomorskog osiguranja u rješavanju praktičnih slučajeva osiguranja pomorskog kaska, karga i odgovornosti

- Koristiti pravne propise i znanstvenu literaturu u proučavanju konkretnih pravnih problema u području pomorskog osiguranja

- Analizirati i pratiti razvoj međunarodnih unifikacijskih instrumenata i pravne stečevine EU u području pomorskog osiguranja

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Odabrati valjani osigurateljni odnos kod osiguranja rizika u pomorskom pothvatu

- Odabrati valjani pravni propis iz područja pomorskog osiguranja kod rješavanja praktičnih problema u praksi pomorskog osiguranja

- Predložiti konkretna rješenja unaprijeđenja postojećih hrvatskih propisa pomorskog osiguranja u odnosu na razvoj komparativnog prava pomorskog osiguranja

- Uočiti problemska pitanja i otvorene teme za znanstveno istraživanje u području pomorskog osiguranja

- Uočiti značaj i razvoj obveznih osiguranja u području pomorskog osiguranja

- Argumentirano diskutirati o značaju uzajamnih osiguranja u pomorskoj industriji

 

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Vrednovati postojeće uvjete osiguranja pomorskog kaska i karga na hrvatskom tržištu osiguranja pomorskih rizika

- Preispitati postojeća rješenja hrvatskih propisa u odnosu na moderne trendove osiguranja pomorskih rizika na svjetskim tržištima pomorskog osiguranja

- Uočiti značaj i prednosti osiguranja kroz model uzajamnog osiguranja

- Uočiti problem u primjeni propisa u praksi

- Odabrati znanstveno relevantnu temu za istraživanje

- Odabrati valjane znanstvene metode za provedbu odabranog znanstvenog istraživanja

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- strukturirati svoje stavove u obliku samostalnog složenijeg izlaganja na zadanu temu

- održati predavanje na zadanu temu

- primijeniti adekvatnu znanstvenu metodologiju pri istraživanju

- provesti samostalno znanstveno istraživanje o određenom pravnom problemu

- održavati i razvijati profesionalan dijalog o stručnim temama u području pomorskog osiguranja

- utjecati na unaprijeđenje teorije i prakse u području pomorskog osiguranja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave i praćenjem sudjelovanja studenta u nastavi.

Tijekom izvedbe nastave studentima se periodično daju samostalni i grupni zadaci kojima se provjerava tempo i razina usvajanja znanja. Nastavnih valorizira i provjerava zadatke koje student izrađuje (usmeno i pismeno) tijekom kolegija. Navedeni rezultati uzimaju se u obzir prilikom konačne valorizacije rada studenta na predmetu.

Tijekom trajanja doktorskog studija i nakon njega doktorandi se mogu obratiti nastavnicima osobno ili putem e-pošte (konzultacije).

Studenti pišu seminarski rad na problemsku temu iz područja prijevoza morem kojim se provjerava njihova sposobnost samostalnog istraživanja i izrade stručnog i znanstvenog rada.

U fazi pripreme nastavnog programa postizanje zacrtanih ishoda učenja prati se kroz usporedbu sa sličnim programima na drugim, napose stranim sveučilištima (UK, SAD, Francuska, Italija) – benchmarking.

Nakon izvedbe predmeta praćenje kvalitete studija provjerava se studentskim anketama zadovoljstva kolegijem i radom nastavnika. Obrađeni rezultati anketa objavljuju se javno na mrežnim stranicama doktorskog studija na službenoj stranici visokog učilišta.

Obavijesti