Pomorsko pravo I
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166818
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pomorsko pravo I Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.0 166818
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Pomorsko imovinsko pravo; Split (2006), str. 70-266
Marin, J.; Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem; Zagreb (2005)
Marin, J.; Pravno uređenje hipoteke na brodu u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, 43, 159 (2005); (2005), str. 25.-57
Marin, J.; Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme, Liber amicorum;
Gavella, N.; Građansko pravo u razvoju; Zagreb (2007), str. 369-409
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst);
Materijali s predavanja;
Pavić, D.; Prijevoz kontejnerima; Zagreb (1983)
Tetley, W.; Marine Cargo Claims; Toronto (1988)
Opis predmeta
Analiziraju se odredbe međunarodnih izvora prava, u prvom redu konvencija i protokola, koji uređuju pitanja prijevoza stvari, putnika i prtljage morem. U skladu s tim, materija koja se proučava podijeljena je na tematske cjeline - pojedine unifikacijske pomorskopravne instrumente. Svaka tematska cjelina podijeljena je na više tematskih jedinica - pojedinih specifičnih pitanja koja se uređuju konkretnim međunarodnim ugovorom vezanim uz prijevoz stvari, putnika i prtljage morem. Posebna pažnja posvećuje se primjeni i tumačenju ovih ugovora u sudskoj i arbitražnoj praksi.
Tematske cjeline: Uvod u pravo pomorskih prijevoza. Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila o teretnici 1924 (Haška pravila). Protokol iz 1968. o izmjeni Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o teretnici 1924. (Visbyska pravila). Protokol 1979 o izmjeni Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o teretnici iz 1924 kako je izmijenjena Protokolom iz 1968. (SDR Protokol). Konvencija UN o prijevozu robe morem 1978 (Hamburška pravila). Konvencija UN o prijevozu robe u cijelosti ili djelomično morem 2009 (Rotterdamska pravila). Multimodalni prijevoz robe morem. Prijevoz putnika i prtljage morem.
Ciljevi su: Razumjeti svrhu i način odvijanja međunarodnog pomorskog prijevoza. Razumjeti položaj, svrhu i način realizacije ugovora o prijevozu stvari morem u okviru realizacije međunarodne distancione kupoprodaje. Usvojiti bitne elemente i način realizacije ugovora o prijevozu putnika i prtljage morem. Razlikovati rješenja različitih unifikacijskih instrumenata u području ugovora o prijevozu stvari, putnika i prtljage morem.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog premeta doktorand će moći:

- interpretirati položaj transportnog prava u odnosu na ostala srodna pravna područja

- definirati sistematiku ugovora o iskorištavanju brodova

- definirati ugovore o pomorsko-plovidbenom poslu

- definirati bitne elemente ugovora o prijevozu putnika i prtljage morem

- definirati odgovorne osobe na strani broda u pomorskom pothvatu

-kritički vrednovati rješenja pojedinih instrumenata međunarodne unifikacije u području;

-prepoznati razloge i uvjete za noveliranje unifikacijskih instrumenata i valorizirati nova rješenja;

-objasniti probleme u odvijanju međunarodnog prijevoza robe u okviru distancione kupoprodaje robe, kao i prijevoza putnika i prtljage morem komparativnoj praksi

- -definirati multimodalni i intermodalni prijevoz robe

- objasniti položaj ugovora o prijevozu robe morem u odnosu na ostale prateće ugovore (ugovor o međunarodnoj kupoprodaji robe, ugovor o osiguranju robe u prijevozu itd.)

- diskutirati o aktualnostima međunarodne unifikacije područja prijevoza robe, putnika i prtljage morem

-diskutirati o aktualnostima tumačenja instituta ugovora o prijevozu robe, putnika i prtljage morem u sudskoj i arbitražnoj praksi u području

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- razlikovati pojedine ugovore o iskorištavanju brodova

- grupirati i opisati osnovne institute odgovornosti prijevoznika za štetu na robi u prijevozu morem

- grupirati i opisati osnovne institute odgovornosti prijevoznika za tjelesnu povredu i smrt putnika i oštećenje prtljage u prijevozu morem;

- primijeniti osnovne institute ugovora o prijevozu robe morem u praksi obzirom na karakteristike slučaja

- promicati unaprijeđenje prakse korekcijom uočenih nepravilnosti i primjene zastarjelih rješenja  u praksi prijevoza robe, putnika i prtljage morem

-kreirati optimalna rješenja ugovora o prijevozu robe, putnika i prtljage morem u konkretnom slučaju prijevoza robe, putnika i prtljage morem, kao i u sudskoj i arbitražnoj praksi

ANALIZA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-Kategorizirati različite modalitete prijevoza robe morem ovisno o tehnološkim rješenjima

-Analizirati i međusobno usporediti rješenja različitih instrumenata unifikacije u području prijevoza robe, putnika i prtljage morem

- Analizirati genezu razvoja instituta odgovornosti prijevoznika za štetu u prijevozu morem

-Koristiti institute odgovornosti prijevoznika za štetu u prijevozu morem u praksi, pri kreiranju i tumačenju ugovora o prijevozu robe, putnika i prtljage morem

- Razvijati i unaprijeđivati praksu stipuliranja i tumačenja ugovora o prijevozu robe, putnika i prtljage morem

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-Predlagati nova rješenja i inovacije u području ugovora o iskorištavanju brodova, napose brodarskih ugovora i ugovora o prijevozu morem

- Predlagati izmjene domaćih propisa i unaprijeđenja na području međunarodne unifikacije prava prijevoza robe, putnika i prtljage morem

- Vrednovati pojedina rješenja ugovora o prijevozu stvari, putnika i prtljage morem

-Odabrati odgovarajući ugovor o iskorištavanju brodova ovisno o karakteristikama konkretnog slučaja

- Pripremiti materijale za znanstveno istraživanje pojedinog uočenog problema u praksi

- Organizirati i provesti istraživanje pojedinog pravnog problema u području

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- vrednovati rješenja hrvatskog pomorskog prava i međunarodnih ugovora sa komparativnim pravnim rješenjima

- vrednovati komparativne pravne propise i sudsku praksu sa domaćima

- odabrati relevantnu temu znanstvenog istraživanja u području

- odabrati optimalan ugovor za realizaciju konkretnog pravnog posla u području pomorskog ugovornog prava

- vrednovati doktrinarne izvore u području pomorskog ugovornog prava

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- strukturirati svoje stavove u obliku samostalnog složenijeg izlaganja na zadanu temu

- održati predavanje na zadanu temu

- primijeniti adekvatnu znanstvenu metodologiju pri istraživanju

- provesti samostalno znanstveno istraživanje o određenom pravnom problemu

- održavati i razvijati profesionalan dijalog o stručnim temama u području pomorskog obveznog prava

- utjecati na unaprijeđenje teorije i prakse u području pomorskog obveznog prava

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave i praćenjem sudjelovanja studenta u nastavi.

Tijekom izvedbe nastave studentima se periodično daju samostalni i grupni zadaci kojima se provjerava tempo i razina usvajanja znanja. Nastavnih valorizira i provjerava zadatke koje student izrađuje (usmeno i pismeno) tijekom kolegija. Navedeni rezultati uzimaju se u obzir prilikom konačne valorizacije rada studenta na predmetu.

Tijekom trajanja doktorskog studija i nakon njega doktorandi se mogu obratiti nastavnicima osobno ili putem e-pošte (konzultacije).

Studenti pišu seminarski rad na problemsku temu iz područja prijevoza morem kojim se provjerava njihova sposobnost samostalnog istraživanja i izrade stručnog i znanstvenog rada.

U fazi pripreme nastavnog programa postizanje zacrtanih ishoda učenja prati se kroz usporedbu sa sličnim programima na drugim, napose stranim sveučilištima (UK, SAD, Francuska, Italija) – benchmarking.

Nakon izvedbe predmeta praćenje kvalitete studija provjerava se studentskim anketama zadovoljstva kolegijem i radom nastavnika. Obrađeni rezultati anketa objavljuju se javno na mrežnim stranicama doktorskog studija na službenoj stranici visokog učilišta.

Obavijesti