POMORSKO PRAVO II:
Pomorsko pravo II
Pomorsko pravo II
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166824
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pomorsko pravo II Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Socijalna politika - 1. semestar
5.0 166824
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Pomorsko imovinsko pravo; Split (2006), str. 70-266
Marin, J.; Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem; Zagreb (2005)
Marin, J.; Pravno uređenje hipoteke na brodu u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, 43, 159 (2005); (2005), str. 25-57
Marin, J.; Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme, Liber amicorum Nikola Gavella, građansko pravo u razvoju; Zagreb (2007), str. 369-409
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst);
Materijali s predavanja;
Opis predmeta
Sadržaj Kolegija:
Analiziraju se odredbe međunarodnih izvora prava koji uređuju materiju općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika, pitanje izvanugovorne odgovornosti s posebnim naglaskom na odgovornost i naknadu štete koja je posljedica izlijevanja ulja koje se prevozi kao teret na brodu, kao i na odgovornost kod prijevoza opasnih i štetnih tvari morem te odgovornost od onečišćenja brodskim pogonskim gorivom. Rješenja međunarodnih konvencija i protokola uspoređuju se s rješenjima hrvatskog prava. Posebna pažnja posvećuje se primjeni i tumačenju ovih ugovora u sudskoj praksi.
Nastavne cjeline: Sustavi općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika - konvencije. Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem koje se prevozi kao teret na brodu. Onečišćenje mora pogonskim uljem. Prijevoz opasnih i štetnih tvari morem.
Ciljevi kolegija:
Upoznati slučajeve izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu, upoznati osnovne unifikacijske instrumente u području izvanugovorne odgovornosti u pomorskom pravu i njihova rješenja, razumjeti primjenu instituta općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu u svezi s institutom osiguranja odgovornosti brodovlasnika a sve u svezi ekonomske održivosti plovidbenog posla.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog premeta doktorand će moći:

- Definirati slučajeve izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika u pomorskom pravu

- Upoznati instrumente međunarodne unifikacije za svaki pojedini slučaj izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika

- Kritički vrednovati rješenja međunarodnih unifikacijskih instrumenata

- Definirati institute izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu

- Objasniti institut obveznog osiguranja odgovornosti vezan uz slučajeve izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika

- Prepoznati razliku između općeg i partikularnog ograničenja odgovornosti brodovlasnika i brodara u pomorskom pravu

- Kritički valorizirati povezanosti sustava CLC Konvencije i Konvencije o Fondu

- Diskutirati o značenju instituta direktne tužbe za oštećenike u slučajevima izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Razlikovati pojedine povijesne sustave općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti brodovlasnika za štetu

- Grupirati i opisati slučajave izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu

- Primijeniti institute ograničenja odgovornosti u praksi

- Upravljati pravnim predmetom u kojem se pojavljuje slučaj izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika

- Kreirati optimalna pravna rješenja za probleme koji se javljaju u praksi primjene domaćih pravnih propisa i rješenja međunarodnih konvencija u području izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Analizirati pravnu literaturu o određenom problemskom pitanju vezanom uz primjenu instituta izvanugovorne odgovornosti za štetu

- Analizirati rješenja domaćih i EU propisa i međunarodnih konvencija u području izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika

- Koristiti pravne i doktrinarne izvore u rješavanju praktičnih slučajeva onečišćenja mora uljem koje se prevozi kao teret i gorivo, prijevoza štetnih tvari morem, tjelesne povrede osoba izvan broda itd.

- Kategorizirati relevantnost dostupnih izvora pravne literature

- Procijeniti adekvatnost komparativnih rješenja pravnih propisa obzirom na dostignuti stupanj razvoja instituta izvanugovornog ograničenja odgovornosti u međuarnodnim unifikacijskim instrumentima

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Predložiti konkretna pravna rješenja unaprijeđenja postojećih propisa pomorskog prava u području izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu

- Predložiti unaprijeđenja i ratifikacije novih međunarodnih unifikacijskih instrumenata u području

- Predložiti znanstveno istraživanje na uočeni problem u teoriji ili praksi u području

- Odabrati odgovarajuću znanstvenu literaturu i kritički ju proučiti

- Organizirati i provesti istraživanje odabrane pravne teme u području

- Argumentirano diskutirati o institutima izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika

 

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Preispitati postojeća rješenja hrvatskog pomorskog prava u odnosu na dosegnute moderne standarde u komparativnim pravnim sustavima i međunarodnoj unifikaciji

- Vrednovati dostupnu pravnu literaturu u ciljanom području i na zadanu temu

- Odabrati optimalna rješenja u rješavanju konkretnih pravnih slučajeva ograničenja odgovornosti brodovlasnika za štetu u slučajevima izvanugovorne odgovornosti

- Uočiti problem u primjeni propisa u praksi

- Odabrati znanstveno relevantnu temu za istraživanje

- Odabrati valjane znanstvene metode za provedbu odabranog znanstvenog istraživanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- strukturirati svoje stavove u obliku samostalnog složenijeg izlaganja na zadanu temu

- održati predavanje na zadanu temu

- primijeniti adekvatnu znanstvenu metodologiju pri istraživanju

- provesti samostalno znanstveno istraživanje o određenom pravnom problemu

- održavati i razvijati profesionalan dijalog o stručnim temama u području izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu i globalnog ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu

- utjecati na unaprijeđenje teorije i prakse u području izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu i globalnog ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave i praćenjem sudjelovanja studenta u nastavi.

Tijekom izvedbe nastave studentima se periodično daju samostalni i grupni zadaci kojima se provjerava tempo i razina usvajanja znanja. Nastavnih valorizira i provjerava zadatke koje student izrađuje (usmeno i pismeno) tijekom kolegija. Navedeni rezultati uzimaju se u obzir prilikom konačne valorizacije rada studenta na predmetu.

Tijekom trajanja doktorskog studija i nakon njega doktorandi se mogu obratiti nastavnicima osobno ili putem e-pošte (konzultacije).

Studenti pišu seminarski rad na problemsku temu iz područja prijevoza morem kojim se provjerava njihova sposobnost samostalnog istraživanja i izrade stručnog i znanstvenog rada.

U fazi pripreme nastavnog programa postizanje zacrtanih ishoda učenja prati se kroz usporedbu sa sličnim programima na drugim, napose stranim sveučilištima (UK, SAD, Francuska, Italija) – benchmarking.

Nakon izvedbe predmeta praćenje kvalitete studija provjerava se studentskim anketama zadovoljstva kolegijem i radom nastavnika. Obrađeni rezultati anketa objavljuju se javno na mrežnim stranicama doktorskog studija na službenoj stranici visokog učilišta.

Obavijesti