GRUPA MARIN:
Pomorsko i općeprometno pravo (seminar)
Obavijesti
Opće informacije

 Polaznici seminara imaju ove obveze:

- redovito pohađati seminarsku nastavu (dopušteno je najviše 2 izostanka);

- položiti pisani kolokvij koji će biti organiziran na kraju seminarske nastave;

- aktivno sudjelovati u radu seminara (interaktivna nastava);

- rješavati problemske zadatke na seminaru i/ili izvan termina seminara (zadaća - esej na zadanu temu), sukladno uputama voditelja seminara. Najbolji seminarski eseji omogućuju njihovim autorima dobivanje više ocjene iz seminara/ispita i objavljuju se na web stranici Katedre.

 

Studenti koji to žele mogu, uz ispunjenje ostalih obveza, pisati i seminarski rad na temu koju sami izaberu, uz prethodne konzultacije s voditeljem seminara. Pri pisanju seminarskih radova studenti su se dužni držati općeprihvaćenih standarda koji se primjenjuju kod izrade akademskih radova (naslovna stranica, elementi rada, citiranje, kratice, popis literature...). Nadalje, studenti su pri izradi seminarskih radova dužni pretražiti i koristiti, kao minimum, kataloge i baze Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ne postoji unaprijed utvrđeni minimum kao ni maksimum broja stranica seminarskog rada - važna je kvaliteta.

Konačnu ocjenu iz seminara predstavlja srednja vrijednost sljedećih elemenata za ocjenjivanje:

a) prosječna ocjena iz seminarskih zadataka (eseja);

b) ocjena iz kolokvija;

c) ocjena iz seminarskog rada (ako ga je student napisao),

uz poštivanje osnovnog preduvjeta da je svaki od dva (a u slučaju studenata koji pišu seminarski rad - tri) navedena elementa pozitivno ocijenjen. Ako ovaj osnovni preduvjet nije ispunjen (neki od elemenata je ocijenjen negativno), tada  ni konačna ocjena iz seminara ne može biti pozitivna.

Tako definiranu ocjenu moguće je dodatno povisiti u slučaju kada je student napisao seminarski zadatak/esej  koji je po svojoj kvaliteti rangiran među tri najbolja u njegovoj seminarskoj grupi, kao i u slučaju osobito aktivnog sudjelovanja studenta u radu na seminaru.


Repozitorij