Obavijesti
Neseminaristi koji su položili pisani dio testa preko kolokvija  trebaju se javiti na mail tkarlovi@pravo.hr u tjednu prije roka na koji će izaći (i za koji trebaju prijaviti svakako ispit u studomatu). Točni datumi kada treba poslati mail će biti objavljeni prije svakog roka. U mailu treba naznačiti ukupni broj bodova te eventualna preferencija za usmeni dio ispita.     Neseminaristi koji su položili pisani dio testa preko kolokvija, a koji su prijavili ispit za ispitni rok __.__. te se nisu ranije dogovorili sa voditeljem turnusa za usmeni dio ispita na ovom roku, trebaju se tijekom ______________, javiti na mail voditelju turnusa kod kojega bi odgovarali radi raspoređivanja za usmeni dio ispita.      TOČNE OBAVIJESTI ZA SVAKI KOLOKVIJ (TERMIN, DATUMI PRIJAVE, GRADIVO) SE REDOVNO OBJAVLJUJU NA GLAVNOJ STRANICI OBAVIJESTI KATEDRE ZA RIMSKO PRAVO.   Pristup seminarskom kolokviju omogućen je u LJETNOM semestru AKADEMSKE GODINE 2018./2019. i redovnim i izvanrednim studentima koji nisu upisali seminar iz Rimskog privatnog prava, a koji su prvi put upisali predmet Rimsko privatno pravo.     Temeljno pravo glede oslobođenja od pisanog dijela ispita iz seminarskog kolokvija je isto i za seminariste i neseminariste, tj. pravo izaći izravno na usmeni dio ispita, bez pisanog dijela ispita, imat će oni studenti koji će oba kolokvija polože sa ukupnim brojem bodova 18 i više (oba kolokvija moraju biti pozitivna, tj. na svakom pojedinačno mora biti skupljeno više od 50% bodova za prolaz, jer nema ispravka kolokvija).
Opće obavijesti glede ispita

ADMINISTRATIVNA PITANJA (VEZANO ZA STUDOMAT)

Za sva pitanja glede prijave i odjave ispita te ostala tehnička pitanja mole se kolege da se obrate administrativnim službama na Fakultetu. Članovi Katedre za to nisu nadležni te molimo da se ne šalju mailovi s takvim upitima.

 

 

IZLAZAK NA ISPIT 8. PUT (DRUGA KOMISIJA)

Kolegama koji izlaze na ispit 8. put, a imaju problema s pripremom ispita, preporuča se da se jave na konzultacije kod članova Katedre ili na mail tkarlovi@pravo.hr.

Uputno je javiti se mjesec dana prije namjeravanog izlaska na ispit ili prije ispitnog roka koji prethodi onome na koji student izlazi na drugu komisiju.