Radno i socijalno pravo
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 144857
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc. Viktor Gotovac
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Pravo - 8. semestar
8.0 144857
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

U ak. god. 2023./2024. konzultacije se neće održavati zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Zakon o radu; , str
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata; , str
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama; , str
Zakon o zaštiti na radu (samo čl. 1. - 82.); , str
Zakon o strancima iz 2020 (samo članci 88.-149), te Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (samo čl. 6., 13.-17.).; , str
Zakon o tržištu rada; , str
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a); , str
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.); , str
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-34.); , str
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-69., 126-161 i 287-291)); , str
Zakon o doplatku za djecu; , str
Opis predmeta
Teoretsko određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihov odnos međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava te pitanja interdisciplinarnog pristupa radnim i socijalnim pravima. Glavne odrednice povijesnog razvoja radnog i socijalnog prava. Radna i socijalna prva kao ljudska i ustavna prava te posebnosti njihove zaštite. Osnovno o nadležnosti i načini djelovanja Europske unije pri uređenju radnih i socijalnih prava. Zabrana diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Baze podataka, istraživanje, izrada nacrta rješenja, presuda, politka i izvješća u području radnog i socijalnog prava. Posebnosti autonomnih i heteronomnih izvora radnog prava s težištem na kolektivne ugovore, konvencije Međunarodne organizacije rada te primarne i sekundarne izvore prava Europske unije. Razlikovanje individualnog i kolektivnog radnog prava. U okviru individualnog radnog prava izučavaju se posebnosti tipičnih i atipičnih ugovora o radu, organizacija radnog vremena i odmora, plaća, prenošenje ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, naknade štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu, posebna zaštita prava radnika za slučaj stečaja poslodavca te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. U okviru kolektivnog radnog prava razmatraju se pitanja organiziranja radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, prava na štrajk te radničke participacije u odlučivanju. Posebnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika. Zapošljavanje stranaca. Pojam i temeljna pravna pitanja sigurnosti i zaštite na radu. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Glavne značajke, struktura i financiranje sustava socijalne sigurnosti. Organizacija mirovinskog osiguranja. Odnos tekuće i kapitalno financiranog mirovinskog osiguranja. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Organizacija zdravstvenog osiguranja. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Tržište rada i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Doplatak za djecu. Organizacija, financiranje i temeljna prava iz sustava socijalne skrbi. Inkluzivni dodatak. Posebnosti upravnog postupka i sudske zaštite pri ostvarivanju socijalnih prava.
Ispitni rokovi
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.