BANKARSKO PRAVO:
Bankarsko pravo
Bankarsko pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166835
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Osnovni podaci
Bankarsko pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166835
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Literatura
Miladin, P.; Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba, Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 44 (2005), 4; (2005), str. 142-173
Miladin, P.; Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu, Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti; (2006), str. 315-338
Miladin, P.; Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke, Susret 47 (2009); Zbornik 47. susreta pravnika; (2009), str. 355-395
Miladin, P.; Bankarsko jamstvo na prvi poziv, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56, Posebni broj; (2006), str. 335-381
Miladin, P.; Poslovna, profesionalna i službena tajna, Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba 2006; (2006), str. 97-124
Miladin, P.; Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011., Susret 48 (2010); Zbornik 48. susreta pravnika, Dodatak; (2010), str. 1-46
Miladin, P.; Zalaganje svakodobne saldo tražbine po žiro računu, Liber amicorum Nikola Gavella: građansko pravo u razvoju; (2007), str. 317-367
Miladin, P.; Temeljni pravni i ekonomski okvir privatnog upravljanja imovinom, Zbornik radova / Drugi skopsko-zagrebački pravni kolokvij; Skopje (2009), str. 121-142
Miladin, P.; Bankarsko obavještavanje i društva za zaštitu kreditne sigurnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2); (2001), str. 331-370
Miladin, P.; Zalaganje svakodobne saldo tražbine po žiro računu, Liber amicorum Nikola Gavella: građansko pravo u razvoju; (2007), str. 317-367
Miladin, P.; ;
Miladin, P.; Bankarska i poslovna tajna, Bankarski sustav i financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj: novosti i otvorena pitanja u praksi; Zagreb (1999)
Miladin, P., Markovinović, H.; Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke, Hrvatska pravna revija, 7(2007), 1; (2007), str. 95-112
Miladin, P., Markovinović, H.; Založno pravo na pravu, Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 46 (2007), 4; (2007), str. 95-146
Miladin, P., Markovinović, H.; Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56 (2006), 5; (2006), str. 1567-1606
Miladin, P.; Miladin, P., Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao), Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala, Zbornik radova; Zagreb (2013), str. 133-178
Miladin, P.; Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima), Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala, Zbornik radova; Zagreb (2013), str. 469-561
Ellinger, E.P., Lomnicka, E, Hooley, R.; Modern banking law, 2. izdanje; Oxford (2002)
Canaris, C.W.; Bankvertragsrecht Erster Teil, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Berlin-New York (1988)
Dodatna dopunska literature određuje se prema obrađivanoj tematici i interesima polaznika;
Opis predmeta
Bankarsko pravo je najuže povezano s obveznim i trgovačkim pravom iz kojega se i razvilo kao specijalizirano uže pravno područje. Nezaobilazna je njegova povezanost i s drugim pravnim područjima.
Bez svladavanja temelja bankarskog prava hrvatski bi pravnici bili suočeni s teškoćama vezanim uz bankarsko poslovanje. Potreba za znanjima iz bankarskog prava očituje se i u činjenici da trgovački sudovi često u svom sastavu imaju sudska vijeća specijalizirana za bankarske sporove.
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja bankarskog prava (Zakon o bankama, Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakon o platnom prometu u zemlji, brojni podzakonski propisi Hrvatske narodne banke, Zakon o obveznim odnosima - odredbe koje uređuju bankarske ugovore i opće odredbe primjenjive na pravne poslove u bankarstvu). Studenti stječu znanja vezana uz primjenu općih uvjeta poslovanja u bankarstvu i ugovore koji su specifični u bankarskom poslovanju.
Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
Pojam bankarskog prava;
Razgraničenje i odnos bankarskog prava prema drugim područjima prava;
Pravna priroda poslovnog odnosa između banke i klijenta;
Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje;
Pravni položaj društava za zaštitu kreditne sigurnosti;
Vrste i pojam bankarskog računa;
Žiro ugovor;
Kontokorentna pogodba žiro ugovora;
Plaćanje doznakom;
Plaćanje terećenjem računa;
Plaćanje debitnim i kreditnim karticama;
Ugovor o kreditu;
Pravni položaj Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     ilustrirati razgraničenje i odnos bankarskog prava prema drugim područjima prava;

-     objasniti primjenu općih uvjeta poslovanja u bankarstvu;

-     diskutirati o pravnoj prirodi poslovnog odnosa između banke i klijenta;

-     izdvojiti ugovore koji su specifični u bankarskom poslovanju;

-     objasniti pojmove poslovne, profesionalne i službene tajne; 

-     diskutirati o institutu bankarske tajne i odnosu bankarske tajne prema drugim vrstama tajni; 

-     objasniti osobitosti odgovornosti za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu;

-     definirati vrste bankarskih računa;

-     objasniti žiro ugovor i elemente kontokorentne pogodbe žiro ugovora;

-     objasniti pojam emisijskog posla;

-     opisati odnos ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitarne banke;

-     objasniti plaćanje doznakom, plaćanje terećenjem računa, plaćanje debitnim i kreditnim karticama, pravni položaj Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     interpretirati specifičnosti bankarskog prava;

-     demonstrirati odnos između banke i imatelja bankarskog računa;

-     koristiti se propisima s područja bankarskog prava;

-     provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     usporediti različite vrste bankarskih računa i različita uređenja plaćanja;

-     ispitati odnose ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke;

-     analizirati prednosti ugovaranja bankarskog jamstva na prvi poziv naspram ugovaranja bankarske garancije;

-     kategorizirati obveze i odgovornost između sudionika emisijskog konzorcija, izdavatelja i konzorcija, konzorcija i ulagatelja te ulagatelja i izdavatelja pri izdavanju vrijednosnih papira.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     planirati plaćanje putem bankarskih doznaka;

-     osmisliti financiranje poduzetnika putem ugovora o kreditu;

-     predložiti ovrhu na kreditnim zahtjevima po bankarskim računima;

-     organizirati ulaganje u investicijske fondove i različite oblike privatnog upravljanja imovinom;

-     predložiti trgovanje financijskim instrumentima na uređenom tržištu;

-     predložiti otvaranje određene vrste bankarskog računa.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     ocijeniti odnos bankarskog prava prema trgovačkom pravu ;

-     usporediti ugovor o kreditu s ugovorom o zajmu;

-     prosuditi javne funkcije koje obavljaju kreditne institucije kao privatnopravni oblici udruživanja;

-     preispitati primjerenost određenih rješenja Zakona o obveznim odnosima;

-     preporučiti rješenja nekih usporedivih pravnih sustava kao uzor hrvatskom zakonodavcu;

-              vrednovati ulogu europskog prava u izgradnji hrvatskog bankarskog prava.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;

-     strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;

-     doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;

-     održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;

-     utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave , te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektroničke pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

Interaktivni oblik nastave – predavanja i konzultacije. Razgovor sa studentima tijekom nastave i na konzultacijama.

Polaganje usmenog ispita.

Obavijesti