DRUŠTVA KAPITALA:
Društva kapitala
Društva kapitala
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166822
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Društva kapitala Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.5 166822
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Barbić, J.; Pravo društava, Knjiga druga, Društva kapitala, Svezak I. i II.; Zagreb (2013)
Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst);
Zakon o sudskom registru (pročišćeni tekst);
Schmidt, K.,; Gesellschaftsrecht; Koln, Berlin, Bonn, Munchen (2002)
Gower s Principles of Modern Company Law; London (1992)
Opis predmeta
Dioničko društvo: pojam, povijesni razvoj, gospodarski značaj, pravna
obilježja, dionice, temeljni kapital, osnivanje, statut, članska prava i članske obveze dioničara, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, organi društva (uprava, nadzorni odbor, glavna skupština), izmjena statuta, povećanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, statusne promjene, prestanak.
Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, osnivanje, društveni ugovor, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, organi društva (uprava, nadzorni odbor, skupština), izmjena društvenog ugovora, povećanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, statusne promjene, prestanak društva.
Društvo za uzajamno osiguranje.

Studenti stječu znanja vezana uz djelovanje društava kapitala kao najvažnijih nositelja poduzetništva. Područje prava društava jedno je od najdinamičnijih i najsloženijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava društava hrvatski bi pravnici bili suočeni su s teškoćama prilikom usklađivanja domaćeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklađenih propisa.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam, povijesni razvoj, gospodarski značaj i pravna obilježja pojedinih društava kapitala;
 • objasniti pojam dionice, vrste dionica, izdavanje dionica, prijenos dionica;
 • objasniti pojam poslovnog udjela i obvezu uplate uloga u društvo;
 • izraziti prava iz dionica;
 • objasniti postupak osnivanja dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću;
 • diskutirati o unutarnjem ustroju i odnosima u dioničkom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću;
 • navesti organe društava kapitala;
 • objasniti kako se vode poslovi u društvima kapitala;
 • izraziti osobitosti društava čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu;
 • objasniti obilježja i razloge za uvođenje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću;
 • opisati pojam i obilježja društva za uzajamno osiguranje, kreditne unije i europskog društva;
 • objasniti statusne promjene

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati osobitosti vezane uz djelovanje društava kapitala kao nositelja poduzetništva;
 • samostalno se koristiti propisima s područja prava društava kapitala;
 • skicirati ustrojbene akte društava kapitala;
 • provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • ispitati posljedice članstva u društvu kapitala;
 • identificirati rizike odgovornosti u organima društava kapitala;
 • provjeriti mogućnosti ograničavanja i proširenja članskih prava u društvima kapitala;
 • usporediti dioničko društvo s društvom s ograničenom odgovornošću

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • sastaviti statut dioničkog društva i društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću;
 • planirati mjere za sanaciju društva u krizi kao što su povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala;
 • predložiti način podjele dobiti društva kapitala u skladu sa zakonom;
 • osmisliti strategiju statusne promjene društva kapitala;
 • formulirati znanstvene teze iz područja društva kapitala

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi za koje poslovne svrhe je prikladniji oblik dioničkog društva, a za koje društva s ograničenom odgovornošću;
 • ocijeniti značaj uvođenja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u hrvatsko pravo društava;
 • preispitati ulogu i funkciju temeljnog kapitala kao oblika zaštite vjerovnika;
 • usporediti hrvatska društva kapitala sa srodnim pravnim oblicima u drugim državama, osobito u njemačkom i austrijskom pravu;
 • ocijeniti usklađenost hrvatskog prava društava sa zahtjevima europskog prava
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;
 • strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;
 • doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;
 • održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;
 • utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
 • u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
 • studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
 • studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade stručnih i znanstvenih radova
Obavijesti