PLAĆANJA U TRGOVAČKIM UGOVORIMA:
Plaćanja u trgovačkim ugovorima
Plaćanja u trgovačkim ugovorima
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166826
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Plaćanja u trgovačkim ugovorima Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.0 166826
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Vukmir, B.; Pravo međunarodnih plaćanja; Zagreb (2007)
Vukmir, B.; Medunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu, Pravo i porezi br. 12 iz 2002.; (2002)
Vukmir, B.; Ugovori o leasingu, Pravo i porezi br. 10 iz 1999.; (1999)
Vukmir, B.; Valutne zaštitne klauzule, Pravo i porezi br. 7 iz 1999.; (1999)
Vukmir, B.; Ugovori o franchisingu, Pravo i porezi br. 5 iz 1999.; (1999)
Vukmir, B.; Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga, Pravo I porezi br. 9 iz 2001.; (2001)
Vukmir, B.; Ugovori karticnog poslovanja, Pravo i porezi br. 11 iz 2004.; (2004)
Opis predmeta
Plaćanje robe ili izvršene usluge činidba je jedne od ugovornih strana u mnogim trgovačkim ugovorima. Takva novčana činidba nije jednoznačna, već s obzirom na vrst ugovora te posebne okolnosti prilagođava svakom pojedinom slučaju. U tom pogledu, studente se upoznaje i brojnim zaštitnim klauzulama plaćanja, ali i posebnostima koje u tom pogledu postoje kod pojedinih vrsta trgovačkih ugovora. Posebna pažnja pritom se posvećuje zaštiti vrijednosti valute i problemima koji se u tom pogledu javljaju u međunarodnom trgovačkom pravnom prometu. Osim što se upoznaju sa brojnim sustavima plaćanja u trgovačkom pravnom prometu, studenti se i osposobljavaju primijeniti takva znanja u svrhu zaštite interesa ugovorne strane kada se radi o plaćanjima u trgovačkim ugovorima.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
kupoprodaja (Bečka konvencija, Načela UNIDROIT 2004, Načela europskog ugovornog prava)
plaćanja kod ugovora o izvođenju građevinskih radova,
plaćanja kod ugovora o isporuci opreme,
plaćanja kod ugovora o izgradnji kompletnih objekata (građevinski radovi, isporuka opreme, montaža opreme, puštanje u pogon, "ključ u ruke" ili "proizvod u ruke"),
plaćanja kod ugovora o podizvođenju,
plaćanja i vrste kapitala kod ugovora B.O.T. (Build, Operate, Transfer) i koncesija,
plaćanja kod ugovora o prijenosu tehnologije,
plaćanja kod ugovora o zajedničkim ulaganjima,
plaćanja kod ugovora o komisionu,
plaćanja kod ugovora o trgovačkom zastupanju,
plaćanja kod dealersko - distributivnih ugovora,
plaćanja kod barter ugovora (Countertrade),
plaćanja kod ugovora o leasingu,
plaćanja kod factoring ugovora,
plaćanja kod ugovora o forfaitingu,
plaćanja kod ugovora just-in-time,
plaćanja kod ugovora o kreditnim karticama.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     objasniti plaćanja kod ugovora o pružanju savjetničkih usluga;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o izvođenju građevinskih radova;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o isporuci opreme;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o izgradnji kompletnih objekata (građevinski radovi, isporuka opreme, montaža opreme, puštanje u pogon, "ključ u ruke" ili "proizvod u ruke");

-     objasniti plaćanja i vrste kapitala kod ugovora B.O.T. (Build, Operate, Transfer) i koncesija;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o prijenosu tehnologije;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o zajedničkim ulaganjima;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o komisiji;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o trgovačkom zastupanju;

-     objasniti plaćanja kod distributivnih ugovora;

-     objasniti plaćanja kod barter ugovora;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o leasingu;

-     objasniti plaćanja kod factoring ugovora;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o forfaitingu;

-     objasniti plaćanja kod ugovora just-in-time;

-     objasniti plaćanja kod ugovora o kreditnim karticama

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     izabrati odgovarajuću tehniku plaćanja;

-     interpretirati pravna pitanja vezana uz pojedine vrste plaćanja;

-     koristiti se relevantnim zakonima i podzakonskim propisima;

-     provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     ispitati osobitosti plaćanja u trgovačkim ugovorima;

-     riješiti kako otkloniti rizike kojima se izlažu ugovaratelji;

-     provjeriti pouzdanost i brzinu ugovorenog namirenja;

-     analizirati pravne probleme vezane uz međunarodna plaćanja

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     sastaviti konkretnu odredbu koja određuje način plaćanja u određenoj vrsti trgovačkog ugovora;

-     voditi postupak isplate, osobito u složenijim situacijama kada je riječ o uzastopnim plaćanjima;

-     osmisliti izračun kamata iz konkretnog ugovora;

-     osmisliti kojim se pravnim sredstvima osigurati protiv promjene stvarne vrijednosti određene valute;

-     pripremiti određeno plaćanje u suradnji s kreditnom institucijom

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     vrednovati važnost plaćanja u sustavu trgovačkog prava;

-     prosuditi osobitosti koje se vežu uz novac kao predmet činidbe plaćanja;

-     ocijeniti jesu li plaćanja u bezgotovinskom prometu jednaka plaćanjima u gotovu novcu;

-     zaključiti zašto različite vrste trgovačkih ugovora zahtijevaju različite načine plaćanja;

-              procijeniti kakvu ulogu u plaćanju igra međunarodni element transakcije

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;

-     strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;

-     doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;

-     održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;

-     utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Interaktivni oblik nastave – predavanja i konzultacije.

Provjera znanja predviđena je u obliku jednog seminarskog rada kojega su studenti dužni izraditi iz područja koje zajedno pokrivaju Instrumenti osiguranja plaćanja i Plaćanja u trgovačkim ugovorima. Seminarski rad studenti su dužni izraditi nakon što odslušaju spomenute predmete u prvoj godini Studija.

Polaganje usmenog ispita.

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave , te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektroničke pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

Obavijesti