TRGOVAČKI UGOVORI:
Trgovački ugovori
Trgovački ugovori
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166823
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Trgovački ugovori Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.5 166823
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst);
Zakon o mjenici (pročišćeni tekst);
Zakon o čeku;
Zakon o tržištu kapitala (pročišćeni tekst);
Martinek, M.,; Moderne Vertragstypen, Bd I, II, III, Munchen; Munchen (1992)
Chitty on Contracts, 27. ili kasnije izd.; London (1994)
Opis predmeta
Predmet trgovački ugovori obuhvaća trgovačku prodaju; ugovor o građenju; ugovor o uskladištenju; komisioni ugovor; ugovor o trgovačkom zastupanju; ugovor o posredovanju; ugovor o špediciji; ugovore u turizmu (ugovor o alotmanu, ugovor o organiziranju turističkog putovanja); ugovore autonomnog trgovačkog prava (engineering, leasing, franchising, factoring, ugovor o managmentu).

Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja trgovačkog prava (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o mjenici, Zakon o čeku, Zakon o tržištu vrijednosnih papira, Konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe 1980). Uči ih se posebnostima vezanim uz primjenu Zakona o obveznim odnosima na trgovačke odnose te o trendu komercijalizacije građanskog prava. Studenti stječu znanja vezana uz tehniku ugovaranja i rizike kojima se ugovaratelji izlažu te ih se uči kako te rizike otkloniti odnosno umanjiti.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • diskutirati o osobitostima trgovačke prodaje;
 • objasniti pojam ugovora o građenju te prava i obveze ugovornih strana;
 • objasniti pojam ugovora o uskladištenju te prava i obveze ugovornih strana;
 • objasniti pojam ugovora o komisiji te prava i obveze ugovornih strana;
 • objasniti pojam ugovora o trgovinskom zastupanju te prava i obveze ugovornih strana;
 • objasniti pojam ugovora o posredovanju te prava i obveze ugovornih strana;
 • objasniti pojam ugovora o špediciji te prava i obveze ugovornih strana;
 • objasniti pojam ugovora u turizmu te prava i obveze ugovornih strana;
 • identificirati ugovore autonomnog trgovačkog prava (engineering, leasing, franchising, factoring, ugovor o managementu)

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati osobitosti trgovačkog prava;
 • interpretirati osobitosti vezane uz primjenu Zakona o obveznim odnosima na trgovačke odnose;
 • koristiti se zakonima i podzakonskim propisima iz područja trgovačkog prava;
 • provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati trgovačke ugovore od ostalih tipova ugovora;
 • riješiti kako otkloniti rizike kojima se izlažu ugovaratelji;
 • povezati apstraktna zakonska rješenja o mjestu i vremenu ispunjenja obveza s konkretnim okolnostima;
 • ispitati valjanost općih uvjeta ugovora

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predložiti sklapanje određene vrste trgovačkog ugovora;
 • sastaviti nacrt konkretnog trgovačkog ugovora;
 • osmisliti kako ostvariti određenu trgovačku transakciju kroz niz različitih trgovačkih ugovora, među ostalim i sklapanjem okvirnih ugovora;
 • konstruirati atipični inominatni ugovor za potrebe konkretne situacije

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi odnos općeg i posebnog dijela trgovačkog prava;
 • ocijeniti koji je oblik trgovačkog ugovora najprikladniji određenom gospodarskom cilju;
 • usporediti rješenja hrvatskog prava i usporedivih pravnih sustava;
 • procijeniti koliko se uređenje trgovačkih ugovora razlikuje od uređenja građanskih i potrošačkih ugovora

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;
 • strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;
 • doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;
 • održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;
 • utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
 • u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
 • studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
 • studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade stručnih i znanstvenih radova
Obavijesti