JAVNO PRAVNA OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA:
Javno pravna ograničenja prava vlasništva
Javnopravna ograničenja prava vlasništva
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166989
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
Osnovni podaci
Javnopravna ograničenja prava vlasništva Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166989
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
Literatura
Krbek, I.; Pravo javne uprave, knj. III; (1962)
Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
Borković, I.; Eksproprijacija, arondacija, komasacija; (1968)
Borković, I.; Koncesija i izvlaštenje na pomorskom dobru i zaštita prava, Pravo u gospodarstvu: 36(1997), 3; (1997)
Bagić, S., Crnić, J., Frković, S., Jelčić, O., Josipović, T., Koketi, B.; Nekretnine kao objekti imovinskih prava; (2004)
Crnić, J.; Komentar Zakona o eksproprijaciji; Zagreb, više izdanja
Gavella, N-. Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z.; Stvarno pravo; (1998)
Staničić, F.; Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj (doktorska disertacija); (2011)
Staničić, F.; Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63 (2013), 5-6; (2013), str. 1119-1142
Staničić, F.; Opće uređenje izvlaštenja u Njemačkoj - pouke za Hrvatsku, Pravni vjesnik, 32 (2015), 3-4; (2015), str. 185-212
Adamovich, Ludvig K. i Funk, Bernd-Christian; Allgemeines Verwaltungsrecht; Springer Verlaf, Wien, New York (1987)
Aust, Manfred, Pasternak, Dieter; Die Enteignungsentschadigung; De Gruyter, Berlin (2007)
Bernard, Antoine i Huyghe Michel; Expropriation des biens; Le Montieur, Paris (2006)
Chapus, Rene; Droit Administratif, Domat droit public; Montchrestien, Paris (1995)
Dupuis, Georges, Guedon Marie-Jose i Chretien Patrice; Droit administratif; Sirey, Paris (2009)
Epstein, Richard A.; Takings - Private Property and the Power of Eminent Domain; Harvard University press (1985)
Erichsen, Hans-Uwe i Ehlers, Dirk; Allgemeines Verwaltungsrecht; De Gruyter, Berlin (2006)
Eschenbach, Jurgen; Der verfassungrechtliche Schutz des Eigentums; Duncker + Humblot, Berlin (1996)
Frenzel, Manuel; Das offentliche Interesse als Voraussettzung der Enteignung; Duncker + Humbolt, Berlin (1978)
Gaudemet, Yves; Droit administratif; Libraire Generale de Droit et de Jurispridence (2005)
Godfrin, Phillipe i Degoffe, Michel; Droit administratif des biens; Sirey, Paris (2007)
Jobes, Walter J.; Expropriation in Roman Law, Law Quarterly Review, br. 45, 1929.; (1929), str. 512.-527
Lenhoff, Arthur; Development of the Concept of Eminent Domain, Columbia Law Review, vol. 42., br. 4., 1942.; (1942), str. 596.-638
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s raznim javnopravnim oblicima ograničavanja prava vlasništva (izvlaštenje, nacionalizacija, komasacija, konfiskacija itd.). Doktorandi moraju biti u stanju razlikovati različite oblike ograničavanja prava vlasništva i objasniti njihovu primjenu u pravnom sustavu, kao i objasniti potrebu njihovog postojanja.

Sadržaj kolegija
- Oblici oduzimanja ili ograničavanja vlasništva u poredbenom i hrvatskom pravu (agrarna reforma, nacionalizacija, konfiskacija, sekvestracija, podruštvljenje ex lege, eksproprijacija, arondacija, komasacija, legalni servituti, quasi ekproprijacije).
- Izvlaštenje (vrste) i postupak izvlaštenja (eksproprijacije) u suvremenom hrvatskom pravu.
- Komasacija (poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta) u hrvatskom pravu: stanje i perspektive.
- Arondacija (poljoprivrednog i šumskog zemljišta) u hrvatskom pravu: stanje i perspektive.
- Postupak denacionalizacije i dekonfiskacije u hrvatskom pravu danas.
- Oblici i postupci oduzimanja i ograničenja prava vlasništva nad dobrima od posebnog društvenog interesa (kulturna dobra, prirodne vrijednosti, šume, poljoprivredno zemljište itd)
- Oduzimanje i ograničavanja vlasništva zbog zaštite javnog interesa (lijekovi, otrovi, droge, oružje, streljivo, eksplozivi itd.).
- Oduzimanje predmeta u postupcima pred upravnim tijelima. zbog povrede propisa (o carinskom nadzoru, lovu, ribolovu, iskorištavanju šuma itd.).
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     objasniti nastanak različitih oblika javnopravnih ograničavanja prava vlasništva (izvlaštenje, komasacija, legalni servituti, nacionalizacija, agrarna reforma itd.)

-     imenovati oblike javnopravnog ograničavanja vlasništva;

-     definirati različite elemente koji označavaju ključne elemente pojedinih oblika javnopravnih ograničenja prava vlasništva

-     definirati izvlaštenje kao najvažniji oblik javnopravnih ograničavanja prava vlasništva i izdvojiti njegove bitne karakteristike;

-     opisati i diskutirati tijek postupka izvlaštenja i komasacije

-     prepoznati razliku između različitih oblika ograničavanja prava vlasništva

-     označiti različite faze u postupku dodjele koncesije

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     rukovati izvorima upravnog prava;

-     samostalno primijeniti zakone koji uređuju područje javnopravnog ograničavanja vlasništva, opće i niz posebnih zakona koji uređuju ovo područje

-     koristiti stečena znanja na praktičnim primjerima ograničavanja prava vlasništva

-     ilustrirati prava proizašla iz upravnopravnog odnosa za uključene stranke, primjerice korisnika izvlaštenja i prijašnjeg vlasnika nekretnine

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     analizirati posljedice koje proizlaze provođenjem nekog od postupaka kojima se provodi javnopravno ograničavanje prava vlasništva

-     razlikovati pojedine faze u postupku izvlaštenja kao i akte kojima pojedina faza završava

-     povezati uređenje iz općeg zakona koji uređuje izvlaštenje s uređenjem propisanim posebnim sektorskim zakonima

-     riješiti konkretan problemski zadatak primjenom odgovarajuće pravne norme na činjenično stanje

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     osmisliti primjere radi kojih bi se moralo provesti javnopravno ograničavanje prava vlasništva;

-     predložiti optimalni oblik ograničavanja prava vlasništva koji će najbolje odgovarati svrsi radi koje se ono provodi;

-     konstruirati rješenje problema koji nastaju zbog primjene različitih zakonskih i podzakonskih propisa koji su međusobno neusklađeni primjenjujući hijerarhiju propisa i institute (poput ekscepcije nezakonitosti, obustave od primjene općeg akta, itd.);

-     rasporediti uloge sudionika u postupku javnopravnog ograničavanja prava vlasništva

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     prosuditi ispravnost provedenog postupka izvlaštenja;

-     preispitati zakonitost donošenja odluke o provođenju komasacije kao i uspostavljanja legalnih servituta

-     usporediti posljedice koje bi proizašle primjenom kojeg oblika javnopravnog ograničavanja prava vlasništva

-              preporučiti odabir najpovoljnijeg oblika javnopravnog ograničavanja prava vlasništva;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

-     usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

-     samostalno pripremiti prijedlog za provođenje izvlaštenja;

-              argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja javnopravnog ograničavanja prava vlasništva.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti