JAVNO UPRAVNI POLOŽAJ STRANACA U HRVATSKOM POREDBENOM PRAVU:
Javno upravni položaj stranaca u hrvatskom poredbenom pravu
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166988
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Osnovni podaci
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166988
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
Staničić, F.; Policijsko upravno pravo; Narodne novine (2015)
Lalić Novak, G.; Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive, u: Župarić-Iljić, D. (ur.) Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji; Institut za migracije i narodnosti; Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava (2013), str. 14-32
Lalić Novak, G.; Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije; Društvena istraživanja (2013), str. 237-255
Šprajc, I.; Pravni položaj stranaca u Republici Hrvatskoj - javnopravni aspekt; (1999)
Didier B., Elspeth G. (eds.); Controlling frontiers: free movement into and within Europe; Asghate (2007)
Van der Mei, A. P; Free Movement of Persons within the European Community (Cross-Border Access to Public Benefits); Oxford-Portland (2003)
Anderson, M - Apap, J; Police and Justice Co-operation and the New European Borders; The Hague-London-New York (2002)
Gutzwiller, Baumgartner; Schweizerisches Auslaenderrecht (2.Aufl.); (1997)
Anderson, M - Apap, J; Police and Justice Co-operation and the New European Borders; The Hague-London-New York (2002)
Aviani, D.; Upravni aspekti pravnog statusa stranaca u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 30(1993), 1.; (1993)
Boehning, W; Studies in International Labour Migration; (1984)
Cohen, R (ed); The Cambridge survey of world migration; (1995)
Cesarani, D - Fulbrook, M (eds); Citizenship, Nationality and Migration in Europe; (1996)
Dunne, M - Bonazzi, T (eds); Citizenship and Rights in Multicultural Societies; (1995)
Goodwin-Gill, G.S; International Law and the Movement of Persons between States; Oxford (1978)
Končar, P; Mednarodno delovno pravo; (1993)
Kritz, M.M - Lim, L.L. - Zlotnik, H; International Migration Systems (A Global Approach); Oxford (1992)
Mesić, M; Međunarodne migracije (tokovi i teorije); (2002)
Pellonpaa, M; Expulison in International Law; (1984)
Butterworts handbook on immigration law; (2001)
Shell, Debie et al.; US Immigration and Citizenship; (2003)
Aleinikoff T.A.; Immigration process and policy; St.Paul, Minnesota, više izdanja
ed. R.Plender; Basic documents on international migration law; Hague, Boston, London (1997)
Council of Europe achievements in the field of law - Nationality; (1997)
Frowein J.A.-Wolf J. (Hrsg); Auslanderrech im internationalen vergleich; Heidelberg (1985)
Gulbrenkian P.-Badoux T. ed.; Immigration law nad business in Europe; London, NY, Brisbane, Toronto, Singapure (1993)
Jadoul-Mignon (dir.); Le droit des etrangers; (1993)
Lilich R. B.; The human rights of aliens in contemporary international law; Manchester
Nguyen van Yen, C; Droit de l immigration; Paris (1986)
Weissbrodt, D.; Immigration law and procedure;
Opis predmeta
1.Uvod - povijesni razvoj, temeljni pojmovi, pravni izvori. Povijesni razvoj; od prava stranaca i prava azila do imigracijskog prava. Raščlamba javnopravnog statusa stranaca; načela diobe pravnog područja i temeljni pojmovi. Pravo stranaca - osnovne karakteristike i dvojbe (javno)pravnog položaja stranaca. Imigracijsko pravo - posljednji stadij razvoja prava stranaca. Pravo azila - posebnosti izbjegličkog statusa. Pregled domaćih i međunarodnih pravnih izvora
2 Pravo stranaca. Osnovne odrednice javnopravnog tretiranja stranih državljana. Od klasičnih teorija (nacionalni tretman, ugovorni tretman) do modernih teorija (međunarodni minimalni standard, temeljna ljudska prava). Uži pojam prava stranaca; ulaz, kretanje, boravak i izlaz stranaca. Širi pojam prava stranaca; temeljna prava stranaca. Specifičnosti europskog prava stranaca; nacionalni (usporedni) primjeri i utjecaj prava EU-a. Pravo EU-a;
3.Imigracijsko pravo. Prava čovjeka kao temelj imigracijskog prava. Razvoj međunarodnopravnog sustava zaštite prava stranaca; primjer Paktova UN-a (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima), odnosno europskih konvencija (Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europska socijalna povelja). Ekonomske migracije; posebnosti pravnog položaja radnika-migranata. Specifičnosti prava EU-a;
4.. Pravo azila i izbjegličko pravo.Razvoj od azila do izbjegličkog prava. Azil - osnove instituta. Nastanak izbjegličkog prava - uloga međunarodnog prava. UN-ova Konvencija o pravnom položaju izbjeglica - početak modernog međunarodnog izbjegličkog prava. Osnovne karakteristike međunarodnopravnog uređenja izbjegličkog prava. Pravo EU-a; kraj međunarodnog izbjegličkog prava? Fragmentiranje izbjegličkog prava. Novi instituti - primjeri privremene i subsidijarne zaštite stranaca u EU.
5. Pravo stranaca u hrvatskom pravnom sustavu. Zakon o strancima i Zakon o azilu - novi legislativni instrumenti. Normativno objedinjavanje prava stranaca; primjer Zakona o strancima. Novi instituti hrvatskog prava stranaca - primjeri novih instituta (odgovornost prijevoznika i humanitarni boravak stranih državljana). Koncentracija nadležnosti MUP-a u pravu stranaca. Normativna regulacija azila u hrvatskom pravu; primjer Zakona o azilu. (Ne)usklađenost Zakona o azilu s relevantnim međunarodnopravnim izvorima i europskim pravom. Postupak ostvarivanja azila. Institut privremene zaštite u hrvatskom pravu.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     objasniti postojanje stranaca različitog pravnog statusa

-     imenovati pravne statuse u kojima se mogu nalaziti stranci (apatrid, stranac na privremenom boravku, stranac na stalnom boravku, stranac državljanin treće države itd.);

-     definirati stranca kao posebnu kategoriju osobe

-     definirati schengenski provedbeni sporazum i izdvojiti njegove bitne karakteristike;

-     opisati i diskutirati razvoj položaja stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu

-     prepoznati razliku između različitih pravnih statusa u kojima se stanac može nalaziti

-     označiti različite hrvatske i europske dokumente koji se tiču položaja stranaca

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     rukovati izvorima upravnog prava koji uređuju status stranaca na domaćoj, europskoj i međunarodnoj razini;

-     samostalno primijeniti zakone koji uređuju područje statusa stranaca, opće i niz posebnih zakona koji uređuju ovo područje

-     koristiti stečena znanja na praktičnim primjerima statusnih prava stranaca

-     ilustrirati prava proizašla iz različitog pravnog statusa stranaca, primjerice pravo na azil. supsidijarnu zaštitu, rad itd.-     

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     analizirati posljedice koje proizlaze iz činjenice da se stranac nalazi u ilegalnom boravku

-     razlikovati prava koja ima pojedini stranac, ovisno o svom pravnom statusu te kako ih stranac može ostvariti

-     povezati prava koja stranci imaju prema različitim osnovama, primjerice prema Zakonu o strancima i Zakonu o azilu

-     riješiti konkretan problemski zadatak primjenom odgovarajuće pravne norme na činjenično stanje

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     osmisliti primjere u kojima će se ilustrirati način na koji će stranac ostvariti prava koja mu pripadaju;

-     predložiti poboljšanja hrvatskog uređenja položaja stranaca i njegovo eventualno usklađivanje s uređenjem na europskoj i međunarodnoj razini;

-     konstruirati rješenje problema koji nastaju zbog primjene različitih zakonskih i podzakonskih propisa koji su međusobno neusklađeni primjenjujući hijerarhiju propisa i institute (poput ekscepcije nezakonitosti, obustave od primjene općeg akta, itd.);

-     rasporediti uloge sudionika u postupku dodjele azila, supsidijarne zaštite, protjerivanja stranca, dodjele privremenog i stalnog boravka itd.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     prosuditi ispravnost provedenog postupka odlučivanja o pravima stranca;

-     preispitati zakonitost donošenja odluke u postupku odlučivanja o pravima stranca

-     usporediti prava koja dobiva stranac ovisno o svom pravnom statusu

-              preporučiti način rješavanja problema koji se mogu pojaviti glede pravnog statusa stranaca;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

- usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

- samostalno provesti virtualni postupak o pravima stranca;

- argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja pravnog statusa stranaca.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti