KONCESIJE I KONCESIONARNA JAVNA SLUŽBA:
Koncesije i koncesionarna javna služba
Koncesije i koncesionarna javna služba
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166996
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
prof. dr. sc. Marko Šikić - Predavanja
Osnovni podaci
Koncesije i koncesionarna javna služba Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166996
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Predavanja)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
Borković, I.; Koncesionirana javna služba u francuskom upravnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 30/1, 1993; (1993), str. 3-18
Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
Đerđa, D.; Upravnopravni aspekti koncesija, doktorska disertacija; (2005)
Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji, Hrvatska javna uprava, br. 3., 2006.; (2006), str. 85.-120
Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji u pravnom režimu upravnih ugovora, Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva; Inženjerski biro (2010), str. 80.-101
Đerđa, D.; Pravno uređenje koncesija u pravu Europske unije, Hrvatska pravna revija, 15 (2015), 3; (2015), str. 45-53
Medvedović, D.; Novo pravno uređenje koncesija, u: Zbornik 47. Susreta pravnika, Zagreb; , str. 397.-432
Šikić, M., Staničić, F.; Pravna narav ugovora o koncesiji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 48 (2011), 2; (2011), str. 419-441
Staničić, F.; Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, Barbić, Jakša; Giunio, Miljenko (ur.)., Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija 16; (2016), str. 183-228
Đerđa, D.; Opće pravno uređenje koncesija u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija. 15 (2015), 6; (2015), str. 37-50
Đerđa, D.; Koncesije, Hrvatska pravna revija. 15 (2015), 2; (2015), str. 55-64
Seidel, A., Reimer, E., Mostl, M.; Algemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht 2. Aufl.; (2005)
Basic elemnts of law on concession agreement; OECD (2000)
Seidel, A., Reimer, E., Mostl, M.; Algemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht 2. Aufl.; (2005)
Maurer; Allgemeines Verwaltungsrecht; (1992)
Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005)
Knapp B.; Grundlagen des Vewaltungsrechts, I-II; Basel-Franfurt/Main (1992)
Moor P.; Droit administratif; Berne (1994)
Opis predmeta
Cilj je kolegija osposobiti doktorande za razumijevanje složene problematike koncesija, jednog od najsloženijih upravnopravnih instituta. Koncesije se dodjeljuju u vrlo složenom postupku koji ima upravnopostupovni i ugovorni dio, pa je cilj kolegija i osigurati da doktorandi razumiju međuovisnost ova dva dijela postupka dodjele koncesija.

Sadržaj kolegija
1. Pojam koncesije u upravnom i međunarodnom pravu. Vrste koncesija.
2. Koncesije na prirodnim bogatstvima u poredbenom pravu
3. Koncesije na prirodnim bogatstvima (obala mora, voda, rude, šljunak, šume, poljoprivredno zemljište, iskorištavanje faune itd.) u suvremenom hrvatskom pravu.
4. Podjeljivanje koncesije - pravna narav akta o dodjeli koncesije, ugovor o koncesiji, zaključenje, međusobni odnosi, raskid koncesije, posebice odlukom tijela javne vlasti, rješavanje sporova.
5. Pojam koncesionirane javne službe. Temeljna obilježja koncesionirane službe. Podjeljivanje koncesije. Odnos javne vlasti i koncesionara. Oduzimanje koncesije. Primjena u nekim eurospkim državama.
6. Koncesionirana javna služba u hrvatskom pravu - stanje i perspektive.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     objasniti nastanak koncesija kao posebnog instituta, kao i koncesionirane javne službe

-     imenovati dionike koncesijskog postupka;

-     definirati različite elemente u postupku dodjele koncesija (stručno povjerenstvo, odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji itd.)

-     definirati koncesioniranu javnu službu i izdvojiti njene bitne karakteristike;

-     opisati i diskutirati tijek postupka dodjele koncesije

-     prepoznati razliku između koncesionirane javne službe i privatne službe

-     označiti različite faze u postupku dodjele koncesije

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     rukovati izvorima upravnog prava;

-     samostalno primijeniti zakone koji uređuju područje koncesija, opći i niz posebnih zakona koji uređuju dodjelu koncesija

-     koristiti stečena znanja za sastavljanje ponuda za dodjelu koncesije odnosno sudjelovanje na javnim natječajima

-     ilustrirati prava proizašla iz upravnopravnog odnosa koncesije za uključene stranke – koncedenta (davatelja koncesije) i koncesionara

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     analizirati posljedice koje proizlaze iz nepravilno sastavljene ponude za nadmetanje i, posljedično, njenog prihvata

-     razlikovati pojedine faze u postupku dodjele koncesije kao i akte kojima pojedina faza završava

-     povezati uređenje iz općeg zakona koji uređuje koncesija s uređenjem propisanim posebnim sektorskim zakonima

-     riješiti konkretan problemski zadatak primjenom odgovarajuće pravne norme na činjenično stanje

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     osmisliti primjere u kojima će se ponuditi koncesija zainteresiranim ponuditeljima;

-     predložiti optimalnu ponudu za nadmetanje;

-     konstruirati rješenje problema koji nastaju zbog primjene različitih zakonskih i podzakonskih propisa koji su međusobno neusklađeni primjenjujući hijerarhiju propisa i institute (poput ekscepcije nezakonitosti, obustave od primjene općeg akta, itd.);

-     rasporediti uloge sudionika u postupku dodjele koncesije

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     prosuditi ispravnost provedenog postupka dodjele koncesije;

-     preispitati zakonitost donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kao i sklopljenog ugovora o koncesiji

-     usporediti pristigle ponude temeljem javnog natječaja i procijeniti koja je najpovoljnija;

-              preporučiti odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

-     usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

-     samostalno pripremiti pripremni postupak dodjele koncesija;

-              argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja koncesija.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti