PRIMJENA EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA:
Primjena europske konvencije za zaštitu ljudskih prava
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166980
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
prof. dr. sc. Marko Šikić - Predavanja
Osnovni podaci
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166980
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Predavanja)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
Omejec, Jasna; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis. (Drugo dopunjeno izdanje); Novi informator (2014)
Herdegen, Matthias; Europsko pravo, hrvatsko izdanje, Biblioteka Prijevodi, ur. Miomir Matulović; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2002), str. 3-30
Maričić, Domagoj; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih slobodas napomenama i sudskom praksom III. izdanje; Novi informator (2012)
Rodin, Siniša; Ustavnopravni aspekti primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998), br. 1-2; (1998), str. 85.-116
Gomien, Donna; Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima (hrvatski prijevod Josip Kregar, Dubravka Šimonović); Organizator, Sveučilišna tiskara d.o.o. (1996)
priredio Božidar Bakotić; Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava; Pravni fakultet u Zagrebu (1999)
Vajić, Nina; Europski sud za ljudska prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 49 (1999.), broj 3-4; (1999), str. 487.-524
Opis predmeta
Cilj kolegija je da polaznici steknu uvid u europski mehanizam zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda protiv protupravnog djelovanja uprave te njihovo osposobljavanje za pravilnu primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne i javne uprave. Cilj kolegija je i stjecanje kompetencija nužnih za sudjelovanje u upravnim prilagodbama u području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s europskim pravnim standardima.

Sadržaj kolegija
Predmet otvara naprednu raspravu o osnivanju, razvitku i utjecaju Vijeća Europe i njegovih međunarodnih pravnih instrumenata na nacionalne pravne poretke država ugovornica. Posebna se pozornost posvećuje donošenju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih protokola uz Konvenciju. Unapređuju se spoznaje o dvostrukom mehanizmu zaštite konvencijskih prava do 1998. (institucionalni i sadržajni aspekt: Europska komisija za ljudska prava i Europski sud za ljudska prava), sadržaju i značenju Protokola br. 11 uz Konvenciju, osnivanju i djelovanju jedinstvenog Europskog suda za ljudska prava od 1. studenoga 1998., te nadzornim ovlastima Odbora ministara Vijeća Europe u provedbi odluka Europskog suda.
Osobita pozornost u raspravi poklanja se važenju Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku, odnosu Ustava Republike Hrvatske i Konvencije, načelima za tumačenje Konvencije, interpretativnim metodama za primjenu Konvencije u postupcima odlučivanja o pravima i obvezama stranaka, te nadležnostima zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Iz korpusa primarnog gradiva (sudske prakse Europskog suda za ljudska prava) posebno se analiziraju temeljna načela za pravilno djelovanje uprave: a) načelo zakonitosti u djelovanju uprave, b) diskrecijska ocjena i zabrana arbitrarnog djelovanja uprave; c) načelo jednakosti i načelo zabrane diskriminacije kao obvezujuće maksime u djelovanju uprave, d) načelo razmjernosti u djelovanju uprave i provođenje testa proporcionalnosti u donošenju odluka, e) načelo pravne izvjesnosti i načelo zaštite legitimnih očekivanja stranaka.
Posebna rasprava vezana je uz pojedina upravna područja, i to: a) primjenu Konvencije u području prava udruga, uključujući sindikate, b) primjenu Konvencije u području prava političkih stranaka, c) primjenu Konvencije u području službeničkog prava i sporova iz službeničkih odnosa, d) primjenu Konvencije u području prava stranaca, azilanata i izbjeglica.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 

- objasniti osnivanje, razvitak i utjecaj Vijeća Europe i njegovih međunarodnih pravnih instrumenata na nacionalne pravne poretke država ugovornica;

 

- opisati mehanizam zaštite konvencijskih prava - osnivanje i djelovanje Europskog suda te nadzorne ovlasti Odbora ministara Vijeća Europe u provedbi odluka Europskog suda;

 

- objasniti pravne posljedice presuda Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Hrvatsku;

 

- opisati ulogu i značenje Europskog suda za ljudska prava za razvitak hrvatskog upravnog prava;

 

PRIMJENA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

- koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;

 

- primijeniti znanje o europskom sustavu sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja uprave;

 

- interpretirati presude Europskog suda za ljudska prava koje postavljaju europske standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne i javne uprave;

 

- primijeniti temeljna načela za pravilno djelovanje uprave koja proizlaze iz prakse Europskog suda za ljudska prava;

 

ANALIZA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

- analizirati razvoj prakse Europskog suda za ljudska prava u zaštiti pojedinih konvencijskih prava i sloboda;

 

- ispitati značenje i primjenu europskih standarda zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne i javne uprave;

 

- usporediti razinu zaštite konvencijskih prava i sloboda u domaćoj upravnoj praksi s praksom Europskog suda za ljudska prava;

 

- usporediti načine izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava;

 

SINTEZA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

- vrednovati utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava na domaća javnopravna tijela;

 

- predvidjeti što bi se dogodilo ako državna i javna uprava djeluje protivno Europskoj konvenciji;

 

- formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;

 

- osmisliti pravilnu primjenu Europske konvencije na određeni predmet, osobito pri odlučivanju o pravima i obvezama stranaka u upravnim postupcima i donošenju upravnih akata;

 

VREDNOVANJE

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

- valorizirati način postupanja državne i javne uprave u kontekstu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda;

 

- preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;

 

- procijeniti budući razvoj zakonodavstva i prakse u Hrvatskoj pod utjecajem konvencijskog sustava zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda;

- preporučiti zakonodavne promjene te promjene u postupanju javnopravnih tijela i upravnih sudova u svrhu njihovog usklađivanja s europskim standardima zaštite ljudskih prava.

Praktične i generičke vještine:

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 

- jasno i precizno prezentirati stečene ishode učenja;

 

- argumentirati svoje stavove;

 

- razvijati komunikacijske vještine;

 

- razvijati sposobnost učenja;

- pronaći i analizirati sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava će se u prvom redu odvijati u obliku predavanja, uz obvezu analize određene tematske jedinice u obliku pisanog rada. Predavanja će biti povezana s analizom konkretnih slučajeva Europskog suda za ljudska prava. Polaznici će se upoznavati s najbitnijim pravnim stajalištima Europskog suda za ljudska prava, izraženima u njegovim konkretnim presudama. Obveza izrade pisanog rada bit će ograničena na analizu odgovarajućeg konkretnog slučaja pred Europskim sudom za ljudska prava, u pravilu iz Hrvatske. Zbog osobitosti sadržaja nastavnog programa, odnosno posebnog načina usvajanja i provjere potrebnih znanja i vještina, nazočnost polaznika studija na svim oblicima nastave bit će obavezna. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje i kontinuirani rad, te prethodna priprema za svaku unaprijed najavljenu tematsku jedinicu koja će se obrađivati na sljedećem predavanju. Provjera znanja i stečenih vještina za svakog pojedinog polaznika provodit će se tijekom nastave. Ispit će se sastojati od dva dijela: ispitnog testa u pisanom obliku i usmenog razgovora s ispitanikom. U prvom dijelu ispita polaznici će imati zadaću izraditi odluku prema zadanim elementima konkretnog slučaja iz nadležnosti Europskog suda za ljudska prava, te odgovoriti na postavljena pitanja vezana uz načela koja su pri rješavanju konkretne sudske stvari primijenili. Na usmenom dijelu ispita provjeravat će se stupanj usvojenog teorijskog znanja iz područja obuhvaćenog nastavnim programom. Pri ocjeni uspjeha u obzir će se uzimati i cjelokupno zalaganje i aktivnost polaznika studija tijekom održavanja nastave, kao i ocjene koje je polaznik dobio iz pisanog rada.

Obavijesti