POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI:
Posebni upravni postupci
Posebni upravni postupci
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166997
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Posebni upravni postupci Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166997
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Medvedović, Dragan; Pravno uređeni postupci - pretpostavka moderne uprave, u Hrestomatija upravnog prava; (2003)
Medvedović, Dragan; Stranka i njezino zastupanje u upravnom postupku, Hrvatska javna uprava, br. 2; (2005)
Medvedović, Dragan; Zakon o općem upravnom postupku, uvodna studija, tekst zakona s bilješkama, stvarno kazalo; Narodne novine (2013)
Adamovich, Ludvig K. i Funk, Bernd-Christian; Allgemeines Verwaltungsrecht; Springer Verlaf (1987)
Aust, Manfred, Pasternak, Dieter; Die Enteignungsentschadigung; De Gruyter (2007)
Bernard, Antoine i Huyghe Michel; Expropriation des biens; Le Montieur (2006)
Chapus, Rene; Droit Administratif, Domat droit public; Montchrestien (1995)
Dupuis, Georges, Guedon Marie-Jose i Chretien Patrice; Droit Administratif; Sirey (2009)
Epstein, Richard A.; Takings - Private Property and the Power of Eminent Domain; Harvard University press (1985)
Erichsen, Hans-Uwe i Ehlers, Dirk; Allgemeines Verwaltungsrecht; De Gruyter (2006)
Eschenbach, Jurgen; Der verfassungrechtliche Schutz des Eigentums; Duncker + Humblot (1996)
Frenzel, Manuel; Das offentliche Interesse als Voraussettzung der Enteignung; Duncker + Humbolt (1978)
Gaudemet, Yves; Droit administratif; Libraire Generale de Droit et de Jurispridence (2005)
Godfrin, Phillipe i Degoffe, Michel; Droit administratif des biens; Sirey (2007)
Jobes, Walter J.; Expropriation in Roman Law, Law Quarterly Review, br. 45; (1929), str. 512.-527
Lenhoff, Arthur; Development of the Concept of Eminent Domain Columbia Law Review, vol. 42., br. 4.; (1942), str. 596.-638
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s odnosom između općeg i posebnih upravnih postupaka te im pružiti podrobniji uvid u pojedine vrste posebnih upravnih postupaka.

Sadržaj kolegija

Pojam i vrste posebnih dijelova upravnog prava u poredbenom i hrvatskom pravu.
- Posebni dijelovi upravnog prava u pravnom sustavu EU. Odnos između općeg i posebnih dijelova upravnog prava.
- Posebni upravni postupci - porezni, u stvarima mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi itd.
- Pravni izvori posebnih postupaka: međunarodni ugovori, zakoni, podzakonski akti (dopustivost), pravila struke. Odnos propisa posebnog upravnog postupka prema općem upravnom procesnom pravu. Odstupanje ili ne od načela općeg upravnog postupka.
- Problem stranke u posebnom upravnom postupku. Posebice legitimacije.
- Zastupanje stranke u posebnim postupcima (obavezno zastupanje od strane ovlaštenog zastupnika),
- Potpuni ispitni postupak ili skraćeni postupak. Dopustivost rješavanja elektronički izrađenom odlukom.
- Specifičnosti dokazivanja i uporabe dokaznih sredstava u pojedinim posebnim postupcima
- Tipologija procesnih pogrešaka u pojedinom posebnom upravnom postupku
- Pravni lijekovi - redovni i izvanredni.
- Izvršavanje odluke, posebice odluke kojom je donositelj obvezan na davanje činidbe stranci (isplata mirovine, povrat stvari itd.)
Napomena: Student bira i studira jedan od posebnih upravnih postupaka zavisno o svojem znanstvenom, stručnom interesu i radnom iskustvu i uspoređuje domaće zakonodavstvo i praksu sa zakonodavstvom i praksom jedne od država EU ili pravnom regulacijom i praksom tijela EU.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prepoznati razradu osnovnih načela upravnog postupka u pojedinim institutima posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj;
 • objasniti razlike u uređenju pojedinih postupovnih instituta u različitim upravnim oblastima;
 • izdvojiti temeljna načela na kojima mora počivati uređenje svih posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj;
 • opisati strukturu posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj;
 • grupirati pojedine posebne upravne postupke u veće cjeline prema materiji koju takvi postupci uređuju;
 • izraziti vlastiti kritički sud o odredbama pojedinih posebnih zakona

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati odredbe zakona kojima se uređuju posebni upravni postupci;
 • razumjeti razloge koji dovode do potrebe većeg broja posebnih zakona kojima se uređuje upravni postupak;
 • primijeniti znanje o općem upravnom postupku i posebnim upravnim postupcima na rješavanje pojedinih konkretnih predmeta;
 • usporediti kvalitetu zakonskih odredbi u pojedinim posebnim upravnim oblastima

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati pojedine institute upravnog postupka u raznim upravnim oblastima;
 • povezati načela Zakona o općem upravnom postupku s načelima pojedinih posebnih zakona kojima se uređuje upravni postupak
 • ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih pravnih problema i situacija
 • analizirati zakonske odredbe kojima se uređuju posebni upravni postupci
 • usporediti institute Zakona o općem upravnom postupku s institutima drugih upravnih postupaka

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • osmisliti popunjavanje određenih pravnih praznina u tekstovima pojedinih posebnih zakona;
 • predlagati izmjene pojedinih instituta u posebnim upravnim postupcima,
 • formulirati tekst pojedinih zakonskih odredbi;
 • rasporediti institute općeg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka u pojedine veće cjeline;
 • izgraditi strukturu poželjnog i racionalnog modela posebnih upravnih postupaka

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preporučiti normativne izmjene i unaprjeđenja
 • usporediti prednosti i nedostatke pojedinih zakonskih odredbi u raznim upravnim oblastima;
 • valorizirati zakonsku regulativu općeg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka;

preispitati mogućnost dugoročne primjene postojećih zakonskih rješenja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja posebnih upravnih postupaka

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti