POREDBENO UPRAVNO PROCESNO PRAVO:
Poredbeno upravno procesno pravo
Poredbeno upravno procesno pravo
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166968
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Dario Đerđa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno upravno procesno pravo Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166968
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Dario Đerđa
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010)
Đerđa, Dario; Upravni ugovori, Godišnjak 17: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse; Organizator (2010), str. 351-384
Šikić, Marko, Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava), Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2011); (2011), str. 351-384
Šikić, Marko; Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2012); (2012), str. 205-220
Medvedović, D.; Pravno uređeni postupci - pretpostavka moderne uprave, u: Modernizacija hrvatske uprave, Koprić, I. (ur.); Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str. 381-394
Medvedović, D.; Geneza novog Zakona o općem upravnom postupku u: Novi Zakon o općem upravnom postupku; Novi informator (2009), str. 19-74
Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001)
Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet (1983)
Medvedović, D. (pripr.); Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003)
Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji u pravnom režimu upravnih ugovora, Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva; Inženjerski biro (2010), str. 80-101
Đerđa, D.; Reforma sustava pravnih lijekova prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 155-179
Đerđa, D.; Nova rješenja Zakona o općem upravnom postupku iz 2009. godine, Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse - 2009.; Inženjerski biro (2009), str. 48-80
Šikić, Marko; Pravna zaštita od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, u: Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj, urednici: Ivan Koprić i Vedran Đulabić,; Suvremena javna uprava (2009)
Šikić, Marko; Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2010); (2010), str. 219.-229
Jerovšek, T.; Zakon o splošnem upravnom postopku (ZUP) z uvidnumi pojasnil; (2000)
Jerovšek. T., Trpin, G.; Zakon o splošnem upravnom postopku s komentarjem; (2004)
Krijan, P.; Komentar Zakona o općem upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;
Nehl, H.P.; Administrative procedure in EC law; (1999)
Bull H.; Allgemeines Verwaltungsrecht; Heidelberg (1993)
Knapp B.; Grundlagen des Vewaltungsrechts, I-II; (1992)
Kopp, F. O.; Verwaltungsverfahrensgezetz mit Erlauterungen; (1980)
Hengstschlager, J., Leeb, D.; Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrengesetz, T. 1-3.; (2004)
Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006)
Allgemeines Verwaltungsrecht; Maurer; (1992)
Moor P.; Droit administratif; (1994)
Mayer F.; Allgemeines Verwaltungsrecht; (1977)
Hernu, R.; Principe d egalite et principe de non-discrimintion dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes; (2003)
Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005)
Craig, Paul; European administrative law; (2006)
Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsporozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005)
Walter-Meyer; Grundriss des osterreichischen Verwaltungsverfahrensrechts; (1995)
Wieser R.; Handbuch des Bussgeldvefahrens; (1995)
Wolf-Bachof; Verwaltungsrecht, Band I-III; (1987)
Skrobotz, J.; Das elektroniische Verwaltungsverfahren; (2005)
Detterbeck, Steffen; Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungspozessrecht, 2. Aufl.; (2004)
Schenke, W.-R.; Verwaltungsprozesrecht, 9. Aufl.; (2004)
Bignani, F., Cassese, S.; Il procedemento amministrativo nel diritto europeo; (2004)
Mastragostino, F.; Diritto procesuale amministrativo; (2004)
Wurtenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006)
Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003)
Opis predmeta
Cilj je kolegija upoznati studente s razvojem i suvremenim shvaćanjima upravnog procesnog prava. S obzirom na sve veći značaj upravnog prava u današnjim modernim pravnim državama i razumijevanje uloge koje u upravnom pravu ima pravilno provođenje procedura od velike je važnosti. U konačnici studentima je potrebno u što je moguće većoj mjeri približiti shvaćanje da zadaća provođenja upravnih postupaka u velikoj mjeri nadilazi isključivo puku implementaciju materijalnog prava.
Sadržaj kolegija
Nastanak i razvoj upravnog procesnog prava i osobitosti prema sudskim procesnim pravima.
-Različiti smjerovi formiranja upravnog procesnog prava : legifikacija (Austrija, Njemačka, SAD) i sudskom praksom (Francuska, Engleska);
-Objekt upravnog procesnog prava: upravni akti ili svi pojedinačni akti uprave ili i upravni ugovori ili i općenoramtivni akti uprave?
-Kodifikacija upravnog procesnog prava - suvremeno stanje i perspektive;
- Temeljna načela upravnog procesnog prava: klasična (materijalna istina, saslušanje stranke itd) i stvaranje novih načela (razmjernosti, zaštite legitimnih očekivanja stranaka, brižljivosti);
- Problem aktivne i uzgredne stranke u postupku, posebice procesne legitimacije (pravni interes, faktični interes ili popularni zahtjev);
- Složeni (potpuni ispitni) i jednostavni (skraćeni) postupci, forma i sadržaj odluka, mogućnost i dopustivost elektroničkog rješavanja o pravima i obvezama stranaka;
- Procesne pogreške i pravni lijekovi (redovni i izvanredni);
- Dopustivost odnosno. nedopustivost opoziva odluke zbog zaštite zakonitosti i/ili javnog interesa;
- Izvršenje odluka donesenih u upravnom postupku.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prepoznati razradu osnovnih načela prava u pojedinim institutima upravnog postupka u Republici Hrvatskoj i poredbenom pravu;
 • objasniti razlike u shvaćanju i uređenju upravnog postupka u državama članicama Europske unije;
 • izdvojiti temeljne ideje vodilje uređenja upravnog postupka u modernim pravnim državama;
 • opisati povijesni razvoj uređenja upravnog postupka;
 • grupirati pojedine institute upravnog postupka s obzirom na njihov odnos prema načelu razmjernosti;
 • izraziti vlastiti kritički sud o pojedinim zakonskim odredbama

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak;
 • razumjeti ratio uređenja upravnog postupka;
 • primijeniti znanje o upravnom postupku na rješavanje pojedinih konkretnih predmeta;
 • usporediti institute upravnog postupka u Republici Hrvatskoj s institutima upravnih postupaka u državama članicama Europske unije

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati pojedine institute upravnog postupka u Republici Hrvatskoj i poredbenim pravnim sustavima;
 • povezati opća načela upravnog prava s posebnim načelima upravnog postupka
 • ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih pravnih problema i situacija
 • analizirati zakonske odredbe kojima se uređuje upravni postupak
 • usporediti institute upravnog postupka s institutima drugih pravnih postupaka

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • osmisliti popunjavanje određenih pravnih praznina u zakonskim tekstovima;
 • predlagati izmjene pojedinih instituta upravnog postupka,
 • formulirati tekst pojedinih zakonskih odredbi;
 • rasporediti institute upravnog postupka u pojedine veće cjeline;

- izgraditi strukturu poželjnog modela upravnog postupka

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja upravnog procesnog prava;

prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa studentima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. U okviru mentorskog rada posebno se provode istraživanja normativnih rješenja pojedinih aspekata upravnog postupka uspoređujući hrvatska legislativna rješenja s rješenjima drugih država te standardima Europske unije.

Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita.

Obavijesti