SUVREMENE TENDENCIJE DRŽAVNOG PRAVA:
Suvremene tendencije državnog prava
Suvremene tendencije državljanskog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166981
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Osnovni podaci
Suvremene tendencije državljanskog prava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166981
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
Hartley, T.; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo EZ, 2.izd.; (2004)
Staničić, F.; Policijsko upravno pravo; Narodne novine (2015)
Nascimbene, B., (ed.); Nationality laws in the Europian Union; (1998)
Fahrmeir, A.; Citizenship: the rise and fall of a modern concept; Yale University Press (2007)
Faist, T.; Dual citizenship in Europe: from nationhood to societal integration; Hampshire: Ashgate (2007)
Đerđa, D.; Državljanstvo Europske unije; (2001)
Shell, Debie et al.; US Immigration and Citizenship; (2003)
Aleinikoff T.A.; Immigration process and policy; St.Paul, Minnesota, više izdanja
Dual nationality; Bar-Yaacov N.; (1961)
ed. R.Plender; Basic documents on international migration law; (1997)
Council of Europe; Council of Europe achievements in the field of law - Nationality; (1997)
Donner R.; The regulation of nationality in international law; (1983)
Frowein J.A.-Wolf J. (Hrsg); Auslanderrech im internationalen vergleich; (1985)
Hailbronner - Renner; Staatsangehorigkeitsrecht; (1992)
Jadoul-Mignon (dir.); Le droit des etrangers; (1993)
Police and Justice Co-operation and the New European Borders; Anderson, M - Apap, J; (2002)
Lilich R. B.; The human rights of aliens in contemporary international law;
Nguyen van Yen, C.; Droit de l immigration; (1986)
Citizenship and nationality status in the new Europe; O Leary S.- Tiilikainen, T. ed; (1998)
Verwighen M; Nationalite et statut personnel; (1984)
Wade E.C.S. - Bradley A.W.; Constitutional and administrative law; London-NY (više izdanja)
Cesarani, D - Fulbrook, M (eds); Citizenship, Nationality and Migration in Europe; (1996)
Dunne, M - Bonazzi, T (eds); Citizenship and Rights in Multicultural Societies; (1995)
Howard, M.M.; The politics of citizenship in Europe; Cambridge University Press (2009)
Guild, E., Gortazar Rotaeche, C.J., Kostakopoulou, D. (eds.),; The reconceptualization of European union citizenship; Brill Nijhoff (2014)
Opis predmeta
Cilj je kolegija upoznati studente sa suvremenim tendencijama državljanskog prava na način koji će im omogućiti razumijevanja trendova koji glede stjecanja i gubitka državljanstva nedvojbeno postoje u svijetu. Državljanstvo predstavlja posebnu pravu vezu između pojedinca i države, a pravno uređenje njegovog stjecanja i gubitka predstavlja uvijek suvereno pravo država. Zaštita koju države pružaju svojim državljanima i prava koja iz državljanstva proizlaze bitan su element današnjeg svijeta.

Sadržaj kolegija

Pojam državljanstva i sadržaj državljanskog statusa fizičke osobe. Povijesni razvitak državljanstva i suvremeno stanje pravnog reguliranja državljanstva. Izvori državljanskog prava. Uređenje nekih pitanja državljanstva normama međunarodnog prava - sadašnje stanje. Europska konvencija o državljanstvu (stvaranje, sadržaj) i postupak njezine implementacije u nacionalna zakonodavstva. Pravo djeteta na državljanstvo. Utjecaj zaključenja braka sa strancem. Utjecaj posvojenja na državljanstvo, Dvojno državljanstvo i tendencija njegova smanjivanja. Bilateralni ugovori o statusu dvojnih državljana. Suvremeno pravno uređenje statusa osoba bez državljanstva. Oblici prestanka državljanstva u suvremenim zakonodavstvima. Sukcesija država i utjecaj na državljanski status pojedinaca, posebice u Europi. Formiranje državljanstva (građanstva) Europske unije. Pravni položaj državljana država članica EU u drugim državama EU i izvan nje. Promjene u sustavima državljanstva uslijed imigrantskih kriza u svijetu.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- objasniti nastanak državljanstva kao posebnog instituta te njegovo razlikovanje od pojma nacionalnost

- imenovati načela stjecanja državljanstva;

- definirati različita načela stjecanja državljanstva

- definirati naturalizaciju i izdvojiti njene bitne karakteristike;

- opisati i diskutirati tijek postupka stjecanja odnosno gubitka državljanstva

- prepoznati razliku otpusta i odricanja od državljanstva

- označiti različite državljanske statuse (apatrid, bipatrid, polipatrid)

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- rukovati izvorima upravnog prava koji uređuju područje državljanstva;

- samostalno primijeniti zakone koji uređuju područje državljanstva

- koristiti stečena znanja u postupcima dodjele ili gubitka državljanstva

- ilustrirati prava proizašla iz upravnopravnog odnosa državljanstva za uključene stranke

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati posljedice koje proizlaze iz činjenice stjecanja odnosno gubitka državljanstva

- razlikovati prava koje imaju državljani od osoba koje nisu državljani određene države

- povezati domaće uređenje instituta državljanstva s njegovim uređenjem na međunarodnoj razini (konvencije UN-a) i europskoj razini (Europska konvencija o državljanstvu)

- riješiti konkretan problemski zadatak primjenom odgovarajuće pravne norme na činjenično stanje

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- osmisliti primjere u kojima će se odlučiti o stjecanju ili prestanku državljanstva;

- predložiti promjene u uređenju sustava državljanstva kod nas;

- konstruirati rješenje problema koji nastaju zbog primjene različitih zakonskih i podzakonskih propisa koji su međusobno neusklađeni primjenjujući hijerarhiju propisa i institute (poput ekscepcije nezakonitosti, obustave od primjene općeg akta, itd.);

- rasporediti uloge sudionika u postupku stjecanja ili prestanka državljanstva

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- prosuditi ispravnost provedenog postupka stjecanja ili prestanka državljanstva;

- preispitati zakonitost donošenja odluke o stjecanju ili prestanku državljanstva

- usporediti različita zakonodavna uređenja instituta državljanstva;

- preporučiti promjene u našem sustavu uređenja sustava državljanstva;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

- usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

- samostalno pripremiti i provesti postupak stjecanja odnosno prestanka državljanstva;

- argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja državljanstva.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava će se odvijati u obliku predavanja. Predavanja će biti povezana s analizom konkretnih slučajeva vezanih uz tematsku jedinicu koja se predaje. U okviru predavanja primjenjivat će se znanja i prakticirati vještine izrade pravnih mišljenja u odgovarajućim upravnim stvarima, s posebnim naglaskom na svladavanje umijeća izrade obrazloženja primjenom općih načela europskog upravnog prava. Provjera znanja i stečenih vještina za svakog pojedinog polaznika provodit će se tijekom cijelog nastave. Zbog osobitosti sadržaja nastavnog programa, odnosno posebnog načina usvajanja i provjere potrebnih znanja i vještina, nazočnost polaznika studija na nastavi bit će obavezna. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje i kontinuirani rad, te prethodna priprema za svaku unaprijed najavljenu tematsku jedinicu koja će se obrađivati na sljedećem predavanju. Ispit će se sastojati od dva dijela: ispitnog testa u pisanom obliku i usmenog razgovora s ispitanikom. U prvom dijelu ispita polaznici će imali zadaću izraditi pravnu analizu prema zadanim elementima konkretnog slučaja, te odgovoriti na postavljena pitanja vezana uz načela koja su pri svojoj analizi primijenili. Na usmenom dijelu ispita provjeravat će se stupanj usvojenog teorijskog znanja iz područja obuhvaćenog nastavnim programom. Pri ocjeni uspjeha u obzir će se uzimati i cjelokupno zalaganje i aktivnost polaznika studija tijekom održavanja nastave, kao i ocjene koje je polaznik dobio iz pisanog rada.

Obavijesti