UPRAVNO PRAVO:
Upravno pravo
Upravno pravo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166938
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
Osnovni podaci
Upravno pravo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
4.0 166938
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; NN (2002), str. odabrana poglavlja)
Ivančević, Velimir,; Institucije upravnog prava; , Pravni fakultet u Zagrebu (1983), str. odabrana poglavlja)
Đerđa, Dario,; Upravni postupak,; , Veleučilište u Rijeci, Rijeka (2011)
Đerđa, Dario, Šikić, Marko,; Komentar Zakona o upravnim sporovima,; Novi informator, Zagreb (2012)
Krbek, I; Diskreciona ocjena; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1937)
Schonberg, Soren J.,; Legitimate expectations in administrative law; Oxford University Press, (2000)
Šikić, Marko; , Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku,; , Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33 (2012), str. 205-220
Šikić, Marko; Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava; ), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2011), str. 127-153
Medvedović, Dragan; Geneza novog Zakona o općem upravnom postupku; , Novi Zakon o općem upravnom postupku, Zagreb: Novi informator, (2009), str. 19-74
Jean Marc Sauve,; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta,; , Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu br.1 (2013)
Medvedović, D; . Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava; (2003)
Bosiljka Britvić-Vetma; , Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije,; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 2 (2013)
Ljubanović, Boris, Bosiljka, Britvić-Vetma,; Vrste upravnih sporova,; Hrvatska i komparativna javna uprava, 3 (2011)
EU Administrative Law, XVI/1. Oxford: Academy of European Law, European University Institute; Oxford University Press (2006)
Schwarze, Jurgen; : European Administrative Law,; Office for Official Publications of the European Communities, Sweet and Maxwell, London, (1992)
Hartley, Trevor C; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice, prijevod s engleskog Sanja Barić, 2. hrvat. izdanje; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (2004), str. 333-487
Opis predmeta
1. Suvremene koncepcije načela zakonitosti u javnoj upravi
2. Diskrecijska (slobodna) ocjena
3. Izvori upravnog prava
5. Teorija upravnog akta. Upravni akt i diskrecijska ocjena. Teorija pogrešnosti upravnog akta.
6. Upravni ugovori (ugovori javnog prava).
7. Osnove upravno-postupovnog prava (načela, pokretanje i vođenje postupka, rješenje i zaključak, pravni lijekovi)
8. Osnove upravno-sudskog nadzora (vrste upravnih sporova, stranke u upravnom sporu, odluke u upravnom sporu, pravni lijekovi, nadzor nad općim aktima u upravnom sporu)
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- objasniti tipologiju akata uprave u europskoj i hrvatskoj pravnoj doktrini i praksi;

  • prepoznati razradu osnovnih načela prava u pojedinim institutima upravnog postupka u Republici Hrvatskoj i poredbenom pravu;

- identificirati slučajeve (pogreške) nezakonitosti.

-izraziti temeljna obilježja upravno-sudske kontrole nad upravom;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- primijeniti znanje na pripremu najsloženijih upravnih akata;

- interpretirati odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak;

- interpretirati i koristiti se relevantnom sudskom praksom;

- koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- analizirati usklađenost domaćih propisa s legislativom Europske unije;

- razlikovati vrste akata uprave;

- ispitati zakonitost i svrhovitost upravnih akata u pojedinačnim slučajevima;

  • analizirati zakonske odredbe kojima se uređuje upravni postupak

- kategorizirati stranke u različitim sudskim postupcima kontrole nad upravom

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-  pripremati složene vrste akata uprave;

  • ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih pravnih problema i situacija

- usporediti različite mehanizme sudske zaštite protiv nezakonitog upravnog djelovanja;

- analizirati sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- ocijeniti zakonitost akata uprave u pojedinačnim slučajevima;

- procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem pravnog sustava Europske unije;

- izgraditi strukturu poželjnog modela upravnog postupka,

-  predlagati moguće normativne izmjene i dopune.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- jasno i precizno prezentirati stečene ishode učenja;

- argumentirati svoje stavove;

- razvijati komunikacijske vještine;

- razvijati sposobnost učenja;

- pronaći i analizirati relevantne nacionalne pravne izvore i sudsku praksu;

- vrednovati usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse s legislativom Europske unije,    njezinih država članica i njihovom sudskom praksom.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita.

Obavijesti