Predavanja

Redoviti studenti

Zimski semestar 
 
Predavanja se održavaju na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 15, prema sljedećem rasporedu:
 
TURNUS B
 

Termin

Nastavna jedinica

26.9.2022.

15:30–19:30

Upravno pravo, državna i javna uprava, poslovi državne uprave, upravnopravni odnos, odnos upravnog prava prema drugim granama prava

27.9.2022.

15:30–19:30

Izvori upravnog prava

Pravni izvori Europske unije i njihova primjena u državama članicama

28.9.2022.

15:30–19:30

Podzakonski općenormativni akti, posebno o naputku (uputi, instrukciji) i njegovoj pravnoj prirodi

29.9.2022.

15:30–19:30

Načelo zakonitosti, modificiranje načela zakonitosti, diskrecijska ocjena

30.9.2022.

15:30–19:30

Upravni akt

3.10.2022.

15:30–19:30

Kontrola nad upravom

4.10.2022.

15:30–19:30

Kontrola nad upravom – nastavak

Odnosi uprave i sudstva

5.10.2022.

15:30–19:30

Državna uprava u odnosu prema građanima, pravo na pristup informacijama, odgovornost države za štetu

6.10.2022.

15:30–19:30

Ustanove, javna služba, upravni ugovori, koncesije

7.10.2022.

15:30–19:30

Osobna stanja građana, državljanstvo

10.10.2022.

15:30–19:30

Kolokvij od 15:30 do 16:00 putem Merlina i Google Meet-a (trajanje kolokvija 20 minuta)

Od 16:45 upravni postupak – razvoj kodifikacije upravnog postupka, ZUP od čl. 1. do čl. 14.

11.10.2022.

15:30–19:30

Upravni postupak – ZUP od čl. 15. (nadležnost) do čl. 70.

12.10.2022.

15:30–19:30

Upravni postupak – ZUP od članka 71. (radnje u postupku) do čl. 121.

13.10.2022.

15:30–19:30

Upravni postupak – ZUP od članka 122. (prigovor) do kraja

14.10.2022.

15:30–19:30

Upravni spor, vrste sustava sudske kontrole nad upravom, vrste upravnih sporova, razvoj upravnosudske zaštite u Hrvatskoj, ZUS – čl. 1 – 13.

17.10.2022.

15:30–19:30

Upravni spor, ZUS – od čl. 14. (sastav suda) do čl. 54.

18.10.2022.

15:30–19:30

Upravni spor, ZUS – od čl. 55. (sudske odluke) do kraja

19.10.2022.

15:30–19:30

Upravno pravo s obzirom na stvari i upravnopravna ograničenja vlasništva – izvlaštenje

20.10.2022.

15:30–19:30

Upravno-kazneno pravo – prekršajni postupak

21.10.2022.

15:30–19:30

Upravno-kazneno pravo – prekršajni postupak