POREDBENO USTAVNO PRAVO I POLITIČKE INSTITUCIJE I:
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije I
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije I
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 166966
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije I Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
3.0 166966
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u prosincu četvrtkom od 15,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju petkom od 11 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Literatura
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014)
Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014)
Kostadinov, Biljana; Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 207.-230
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2016), str. 73.-100
Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85.-155
Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i stabilnost ustava, Europske perspektive demokratske Hrvatske; Hans Seidel Stiftung (2001), str. 93.-101
Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
Smerdel Branko; Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996; (1996), str. 21.-29
Radna skupina predsjednika RH; Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000; (2000), str. 373-450
Smerdel, Branko; Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kačer, Hrvoje; Momčinović, Hrvoje; Žuvela Mladen (ur.),; Novi informator (2009), str. 37-73
Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, , 1-2/2000; (2000), str. 5.-30
Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
Smerdel, Branko; Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, u: Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti (Kregar i drugi),; Miko Tripalo (2004)
Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7.-44
Smerdel, Branko; Ustavna revolucija, demokratska tranzicija i vladavina prava, u: Liber amicorum Mihajlo Dika: zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike, Uzelac, Alan, Garašić, Jasnica i Maganić, Aleksandra (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2013), str. 27-45
Smerdel, Branko; Design and Operation of the "Hybrid" Presidency - Evaluation of the Power-Sharing in the Croatian Top Executive, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65 (2015) 2; (2015), str. 181-212
Smerdel, Branko; Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu, Revus - revija za europsko ustavnost, 7 (2011) 16; (2011), str. 7-11
Smerdel, Branko; Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine, Hrvatska pravna revija 10 (2010) 9; (2010), str. 1-8
Smerdel, Branko; Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, Arsen i Barbić, Jakša (ur.),; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 71-104
Smerdel, Branko; Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu "Božićnog Ustava" - ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske, u: Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske", zbornik radova, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 41-60
Smerdel, Branko; Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, 3/1999; (1999), str. 57.-85
Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004)
Opis predmeta
FUNKCIJE USTAVA U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU: ustav kao pravni i politički akt, ustavna vladavina i demokracija, ustavna vladavina i sustav upravljanja, vladavina prava i pravna država, konstitucionalizam, borba za pravo, konsolidacija hrvatskog pravnog sustava, tranzicija i konstitucionalizam (ustavni modeli i konstitucionalizam, objektivna ograničenja mogućnosti "tranzicije"), hrvatski pristup konstitucionalizmu: teorija, stanje hrvatskog pravnog sustava: praksa, ustav kao ishodište konsolidacije i stabilizacije pravnog poretka

RAZVOJ TEORIJA USTAVNE VLADAVINE: prirodno pravo i društveni ugovor, teorija djelotvorne i odgovorne vlasti
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Prepoznati i definirati aktualne i složene pojmove i koncepte odabranog segmenta sadržaja ustavnog prava u povijesnoj, normativnoj i komparativnoj perspektivi;

Opisati važnost naprednih pojmova i koncepata za ozbiljenje načela vladavine prava, odnosno koncepta konstitucionalizma i ustavne vladavine;

Objasniti različite specifične pojmove koji se koriste u terminologiji poredbenog ustavnog prava.

 

Primjena

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Rasporediti aktualne i složene pojmove i koncepte sadržaja ustavnog prava u povijesnoj, normativnoj i komparativnoj perspektivi;

Ilustrirati njihovu različitost na raznim praktičnim primjerima (na primjer, sličnosti i razlike pojedinih ustavnih modela; prednosti i nedostaci pojedinih metoda tumačenja ustava itd.);

Interpretirati ustavnopravne i političke učinke različitih komparativnih sustava organizacije političkih i ustavnih institucija, kao i tumačenja i provedbe ustavnih normi;

Demonstrirati specifičnosti hrvatskog i komparativnih sustava organizacije političkih i ustavnih institucija.

Primijeniti stečena saznanja na objašnjavanje strane i domaće ustavne i ustavnosudske prakse u provedbi aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava.

 

Analiza

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Izdvojiti koji su elementi konkretnih aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava specifični u pojedinim zemljama;

Usporediti navedene elemente;

Analizirati relevantnu domaću i stranu ustavnu i ustavnosudsku praksu u području ozbiljenja aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava u komparativnom smislu;

Razlikovati normativne i praktične posljedice ozbiljenja aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava.

 

Sinteza

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Konstruirati sofisticirana objašnjenja i zakonitosti funkcioniranja različitih modela organizacije ustavnih i političkih institucija;

Predložiti eventualne normativne, ustavne i zakonske promjene u cilju ostvarenja optimalnih rješenja za primjenu aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava;

Izgraditi normativno obrazloženje za primjenu aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava;

Formulirati konkretna pravna rješenja za unapređenje i primjenu aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava

 

Vrednovanje

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Preispitati stvarno funkcioniranje i učinke aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava u povijesnoj i komparativnoj perspektivi;

Usporediti stvarne učinke različitih sustava u navedenom području na ustavnopravnu, političku i društvenu zbilju;

Vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih komparativnih ustavnih sustava u ozbiljenju aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava te ih staviti u znanstveni okvir objašnjenja;

Procijeniti do koje mjere i na koji način određeni komparativni ustavnopravni sustavi odgovaraju potrebama koje postavlja opće načelo vladavine prava, odnosno zahtjevi konstitucionalizma i ustavne vladavine.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno usvojenog predmeta doktorand će moći:

  • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
  • izraziti se jasnim tekstom tumačeći svoja stajališta u argumentiranoj debati;
  • razumjeti pravnu, društvenu i političku uvjetovanost pojave i izbora određenog modela organizacije i provedbe aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava;
  • razumjeti i kritički vrednovati praktične posljedice koje odabir određenog modela provedbe aktualnih i složenih pojmova i koncepata sadržaja ustavnog prava ima na ustavnopravnu i opću društvenu zbilju.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Interaktivna nastava: predavanja, analiza odluka ustavnih sudova, analiza komparativnih ustavnih dokumenata i ostalih relevantnih izvora prava. Mentorsko vođenje istraživačkog rada studenata usmjereno na objavljivanje znanstvenih radova. Sudjelovanje studenata u znanstvenim projektima Katedre za Ustavno pravo i interdisciplinarnim projektima Fakulteta.

 

Usmeni ispit ili izrada i obrana pismenog znanstvenog rada. Na temelju popisa dopunske literature (koji nije zatvoren), student bira ispitnu literaturu u dogovoru s nastavnikom..

Obavijesti