SLOŽENE DRŽAVE I DRŽAVNE ZAJEDNICE:
Složene države i državne zajednice
Složene države i državne zajednice
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166984
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Osnovni podaci
Složene države i državne zajednice Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166984
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u prosincu četvrtkom od 15,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Smerdel, Branko; Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel); Informator (1989), str. 3.-54
Smerdel. Branko (ur.); Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo" (2007)
Kostadinov, Biljana; Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2.; (2009), str. 1.-2
Kostadinov, Biljana; Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pravnik, 42 (2008) 1 (86); (2008), str. 51-64
Smerdel, Branko; Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija 12 (2012) 2; (2012)
Smerdel, Branko; Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003; (2003), str. 509-527
Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija, 10/2009; (2009)
Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, Liber amicorum Petar Klarić; Pravni fakultet u Zagrebu (2013)
Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije, u: Prethodni postupak u pravu Europske unije (Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša - ur.); Narodne novine (2011), str. 161.-176
Gotovac, Miljenko; Kostadinov, Biljana; Autonomne zajednice u Španjolskoj, Pravnik - časopis za pravna i društvena pitanja 42 (2008.) 1 (86); (2008), str. 23-33
Kostadinov, Biljana; E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2007; (2007), str. 291.-312
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su osposobiti doktorande za naprednu razinu znanstvene analize u području pojmova složenih država i državnih zajednica. U tom smislu, proučavaju se sofisticirana pitanja ustrojstva složenih država i državnih zajednica i njihov utjecaj na ustavne i političke procese, odnosno razvitak ustavnih i političkih sustava u povijesnoj, komparativnoj i normativnoj perspektivi.
Sadržaj kolegija
RAZVOJ FEDERALIZMA: suvremena znanstvena tumačenja povijesnog i normativnog razvoja federalizma, s posebnim naglaskom na klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu, suvremena znanstvena tumačenja specifičnih ustavnopravnih značajki federativne države, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

USTAVNOPRAVNE ZNAČAJKE SLOŽENIH DRŽAVA I DRŽAVNIH ZAJEDNICA: suvremena znanstvena tumačenja specifičnih značajki konfederacije, federacije i Europske unije, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

DRUGI OBLICI SLOŽENIH DRŽAVA I DRŽAVNIH ZAJEDNICA: suvremena znanstvena tumačenja specifičnih značajki drugih oblika složenih država i državnih zajednica (personalna unija, realna unija, zakonodavna unija, asimetrične zajednice država)

POSEBAN SLUČAJ SLOŽENE DRŽAVE-BOSNA I HERCEGOVINA: nastanak Ustava Bosne i Hercegovine, Washingtonski sporazum, Daytonski sporazum, temeljna koncepcija državnog uređenja, ustrojstvo vlasti, pravna priroda države Bosne i Hercegovine, blokirane promjene, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

AKTUALNOST FEDERALISTIČKE TEORIJE: suvremena znanstvena tumačenja specifičnih odnosa federacije i suvereniteta, primjene federalnog načela, elemenata federalnog načela, federacije i federalizma te raspada federacija, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

USTAVNOST EUROPSKE UNIJE: suvremena znanstvena tumačenja Europske unije kao novog oblika državne zajednice, ustavnog izbora u procesu europske integracije, hrvatske ustavnosti u Europskoj uniji, važnosti nacionalnog ustava u državnim integracijama, diobe nadležnosti prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, ustavnog i nacionalnog identiteta, ustavnog određenja europske Hrvatske te federalnog načela i perspektiva razvoja Europske unije (Lisabonski ugovor i budućnost europske integracije), primjeri iz ustavnopravne i političke prakse
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

 

Znanje i razumijevanje

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Definirati na naprednoj znanstvenoj razini velike ustavne sustave u komparativnoj perspektivi, federalno načelo i oblike složenih država. Doktorand treba biti u stanju odrediti i razlikovati specifična pitanja modela ustrojstva vlasti u državi i složenih država i državnih zajednica.

Objasniti na naprednoj znanstvenoj razini pravno razlikovanje konfederacije, federacije, ostalih oblika složenih država i državnih zajednica, s posebnim naglaskom na Europsku uniju.

Diskutirati na naprednoj znanstvenoj razini o različitim sustavima ustrojstva vlasti te federalnom načelu.

Opisati na naprednoj znanstvenoj razini razvitak složenih država i državnih zajednica u komparativnoj i povijesnoj perspektivi te povijesni razvitak federalističke teorije.

 

Primjena

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Ilustrirati na naprednoj znanstvenoj razini oblike ustrojstva vlasti i složenih država i državnih zajednica.

Interpretirati na naprednoj znanstvenoj razini ustavne institucije u okviru složenih država i državnih zajednica u poredbenoj i povijesnoj perspektivi sukladno temeljnim načelima ustavne vladavine u suvremenim demokracijama.

Primijeniti na naprednoj znanstvenoj razini stečena znanja u svrhu kvalifikacije konkretnih ustavnih institucija i procesa u složenim državama i državnim zajednicama.

Sprovesti stečene spoznaje na najsloženije znanstveno objašnjavanje ustavnih institucija i procesa u složenim državama i državnim zajednicama (osobito u svrhu primjene propisa različite pravne snage).

 

Analiza

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Kategorizirati na naprednoj znanstvenoj razini velike ustavne sustave u okviru teorija o složenim državama i državnim zajednicama.

Izdvojiti aktualnost federalističke teorije i federalnog načela u perspektivi razvoja EU.

Analizirati na naprednoj znanstvenoj razini unutrašnju logiku nastanka i funkcioniranja političkih institucija i ustavnih modela u okviru složenih država i državnih zajednica.

Usporediti na naprednoj znanstvenoj razini značajke ustavnih sustava složenih država i državnih zajednica te njihove učinke na politički proces u komparativnoj perspektivi.

 

Sinteza

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Sastaviti najsloženija znanstvena objašnjenja ustavnih institucija i političkih procesa u okviru složenih država i državnih zajednica, uspoređujući različite teoretske pristupe.

Predložiti metode komparativnog znanstvenog pristupa za istraživanje nekog fenomena.

 

Vrednovanje

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Preispitati na naprednoj znanstvenoj razini svakodnevne političke procese u okviru složenih država i državnih zajednica te odrediti njihov znanstveni okvir i objašnjenje.

Zaključiti na naprednoj znanstvenoj razini o važnosti komparativnog i povijesnog poredbenog ustavnog prava za hrvatski ustavnopravni sustav, u okviru teorija o složenim državama i državnim zajednicama.

Prosuditi na naprednoj znanstvenoj razini o potrebama i ciljevima reforme hrvatskih političkih institucija u znanstvenom okviru.

Vrednovati na naprednoj znanstvenoj razini federalno načelo i perspektive razvoja Europske Unije.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno usvojenog predmeta doktorand će moći:

- javno prezentirati usvojene ishode učenja;

- izraziti se jasnim tekstom tumačeći svoja stajališta u argumentiranoj debati;

- razumjeti na naprednoj znanstvenoj razini ustrojstvo i djelovanje složenih država i državnih zajednica;

razumjeti na naprednoj znanstvenoj razini primjenu federalnog načela u povijesnoj i komparativnoj perspektivi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Interaktivna nastava: predavanja, seminarski rad, analiza odluka ustavnih sudova. Mentorsko vođenje istraživačkog rada studenata usmjereno na objavljivanje znanstvenih radova. Sudjelovanje studenata u znanstvenim projektima Katedre za Ustavno pravo i interdisciplinarnim projektima Fakulteta.

 

Usmeni ispit ili izrada i obrana pismenog znanstvenog rada. Na temelju popisa dopunske literature (koji nije zatvoren), student bira ispitnu literaturu u dogovoru s nastavnikom.

Obavijesti