USTROJSTVO I ODGOVORNOST VLASTI:
Ustrojstvo i odgovornost vlasti
Ustrojstvo i odgovornost vlasti
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166972
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Osnovni podaci
Ustrojstvo i odgovornost vlasti Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166972
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u prosincu četvrtkom od 15,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Smerdel, Branko; Parlamentarna odgovornost: zaključci nakon tri desetljeća istraživanj; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2013)
Smerdel. Branko; Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996; 1996, str. 21-29
Smerdel, Branko; Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, 3/1999; (1999), str. 57-85
Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/2000; (2000), str. 5-30
Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
Smerdel, Branko; Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003; (2003), str. 509.-529
Smerdel, Branko; Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, u: Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti (Kregar i drugi); Miko Tripalo (2004)
Smerdel. Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7-44
Smerdel, Branko; Odgovornost Vlade u europskom kontekstu: kako europske (parlamentarne) institucije "rade svoj posao", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2010; (2010), str. 5.-27
Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2016), str. 73-100
Kostadinov, Biljana; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1996; (1996), str. 83-104
Kostadinov, Biljana; Pravo raspuštanja parlamenta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/1998; (1998), str. 149.-167
Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/ 2001; (2001), str. 1381.-1394
Kostadinov, Biljana; Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama - SR Njemačka i Velika Britanija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 6; (2015), str. 915-930
Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2003; (2003), str. 393.-405
Kostadinov, Biljana; Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija, 9(2009), 7/8; (2009), str. 1-5
Kostadinov, Biljana; Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.); HAZU (2012), str. 207.-230
Kostadinov, Biljana; Ususret odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog sustava, Informator br.6331; (2014), str. 1.-3
Kostadinov, Biljana; Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i SAD-u, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65 (2015) 1; (2015), str. 55-85
Kostadinov, Biljana; Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama, Informator br. 6359 i 6360; (2015)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su osposobiti doktorande za naprednu razinu znanstvene analize u području pojma ustrojstva i odgovornosti vlasti. U tom smislu, proučavaju se sofisticirana pitanja ustrojstva i odgovornosti vlasti i njihov utjecaj na ustavne i političke procese, odnosno razvitak ustavnih i političkih sustava u povijesnoj, komparativnoj i normativnoj perspektivi.

Sadržaj kolegija
SVRHA USPOSTAVLJANJA RAZLIČITIH SUSTAVA USTROJSTVA VLASTI: temeljni demokratski uvjeti političkog procesa, izbor odgovarajućeg izbornog sustava te izbor odgovarajućeg modela organizacije vlasti, postavke klasične i suvremene teorije, primjena načela vladavine prava i diobe vlasti, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

EFIKASNA I ODGOVORNA VLADA: dominacija egzekutive u suvremenim demokracijama, granice moći zakonodavnih tijela, položaj parlamenata u suvremenim demokracijama, nemoć klasične teorije političke odgovornosti, odabrana napredna pitanja primjene načela diobe vlasti, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

PREDSJEDNIČKI SUSTAV: provjere i ravnoteže u američkom predsjedničkom sustavu, suvremena znanstvena tumačenja značajki predsjedničkog sustava, pravne i političke dimenzije značajki predsjedničkog sustava, ovlasti Predsjednika, Kongresa i Vrhovnog suda, zakonodavna djelatnost, državni proračun, imenovanja i razrješenja, delegirano zakonodavstvo, vanjska politika, impeachment, kongresni nadzor nad administracijom

PARLAMENTARNI SUSTAV: suvremena znanstvena tumačenja temeljnih značajki parlamentarnog sustava, pravne i političke dimenzije temeljnih značajki parlamentarnog sustava, "čisti parlamentarni sustav" i "mješoviti modeli", politička odgovornost ministara, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

POLUPREDSJEDNIČKI SUSTAV: suvremena znanstvena tumačenja temeljnih značajki polupredsjedničkog sustava, pravne i političke dimenzije temeljnih značajki polupredsjedničkog sustava, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse, najsloženiji problemi znanstvene analize polupredsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj u periodu od 1990. do 2000. godine, razlozi promjene polupredsjedničkog u parlamentarni sustav 2000. godine, najsloženiji problemi znanstvene analize parlamentarnog sustava u Republici Hrvatskoj u periodu od 2000. godine, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

DVODOMNI PARLAMENT (BIKAMERALIZAM): napredna znanstvena tumačenja razloga odabira bikameralne strukture parlamenata, teorijski argumenti u prilog i protiv drugog doma
ZASTUPNIČKI IMUNITET: suvremena znanstvena tumačenja zastupničkog imuniteta neodgovornosti i zastupničkog imuniteta nepovredivosti, primjeri iz ustavnopravne i političke prakse

NOVA DIOBA VLASTI: suvremena znanstvena tumačenja i primjeri iz ustavnopravne i političke prakse u primjeni načela vladavine prava i načela diobe vlasti, nova dioba vlasti - perspektive suvremenog parlamentarizma, izdvajanje grana/funkcija vlasti od parlamentarnog nadzora, politička odgovornost novih središta političkog odlučivanja.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Definirati specifična znanstvena pitanja ustrojstva i odgovornosti vlasti u komparativnoj perspektivi.

Objasniti na naprednoj znanstvenoj razini pravno razlikovanje različitih modela ustrojstva i odgovornosti vlasti, odnosno njihove specifične elemente (parlamentarni sustav, polupredsjednički sustav, predsjednički sustav); objasniti specifična pitanja pojma odgovornosti vlasti u njegovim mogućim dimenzijama (pravna i politička odgovornost); objasniti na naprednoj znanstvenoj razini pojam diobe vlasti u povijesnoj i komparativnoj perspektivi.

Diskutirati o najsloženijim problemima različitih sustava ustrojstva vlasti te različitih modela njihove primjene.

Opisati na naprednoj znanstvenoj razini razvitak različitih sustava ustrojstva vlasti u komparativnoj i povijesnoj perspektivi (parlamentarni sustav, polupredsjednički sustav, predsjednički sustav, sustav skupštinske vlade).

 

Primjena

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Ilustrirati na naprednoj znanstvenoj razini oblike ustrojstva vlasti i modalitete ostvarivanja odgovornosti vlasti.

Interpretirati na primjerima iz ustavnopravne i političke prakse položaj, sastav i nadležnosti ustavnih institucija u okviru različitih modela ustrojstva vlasti sukladno temeljnim načelima ustavne vladavine u suvremenim demokracijama, odnosno interpretirati značenje primjene različitih oblika ostvarivanja odgovornosti vlasti.

Primijeniti stečena znanja u svrhu najsloženije kvalifikacije konkretnih ustavnih institucija i procesa u različitim oblicima ustrojstva vlasti.

Sprovesti stečene spoznaje na najsloženije i aktualno objašnjavanje ustavnih institucija i procesa u različitim oblicima ustrojstva vlasti.

 

Analiza

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Kategorizirati na naprednoj znanstvenoj razini velike ustavne sustave u okviru teorija o različitim oblicima ustrojstva vlasti (parlamentarni sustav, polupredsjednički sustav, predsjednički sustav, sustav skupštinske vlade).

Izdvojiti aktualnost spoznaja o različitim oblicima ustrojstva vlasti te različitim oblicima ostvarivanja odgovornosti vlasti.

Analizirati na naprednoj znanstvenoj razini unutrašnju logiku nastanka, razvoja, sastava i funkcioniranja različitih oblika ustrojstva vlasti.

Usporediti na naprednoj znanstvenoj razini značajke ustavnih sustava u segmentu ustrojstva vlasti te njihove učinke na politički proces.

 

Sinteza

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Sastaviti najsloženija znanstvena objašnjenja ustavnih institucija i političkih procesa u okviru različitih oblika ustrojstva vlasti, uspoređujući različite teoretske pristupe.

Predložiti napredne znanstvene metode komparativnog pristupa za istraživanje nekog fenomena.

 

Vrednovanje

 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

Preispitati na naprednoj znanstvenoj razini svakodnevne političke procese u okviru različitih oblika ustrojstva i odgovornosti vlasti te odrediti njihov znanstveni okvir i objašnjenje.

Zaključiti na naprednoj znanstvenoj razini o važnosti komparativnog i povijesnog poredbenog ustavnog prava za hrvatski ustavnopravni sustav, u okviru teorija o različitim oblicima ustrojstva i odgovornosti vlasti.

Prosuditi na naprednoj znanstvenoj razini o potrebama i ciljevima reforme hrvatskih političkih institucija u znanstvenom okviru.

Vrednovati na naprednoj znanstvenoj razini pojedine konkretne oblike ustrojstva vlasti te modalitete ostvarivanja odgovornosti vlasti.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno usvojenog predmeta doktorand će moći:

- javno prezentirati usvojene ishode učenja;

- izraziti se jasnim tekstom tumačeći svoja stajališta u argumentiranoj debati;

- razumjeti na naprednoj znanstvenoj razini ustrojstvo i djelovanje vlasti te odgovornost vlasti u njegovim različitim oblicima;

razumjeti na naprednoj znanstvenoj razini primjenu različitih oblika ustrojstva i odgovornosti vlasti u normativnoj, povijesnoj i komparativnoj perspektivi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Interaktivna nastava: predavanja, seminarski rad, analiza odluka ustavnih sudova. Mentorsko vođenje istraživačkog rada studenata usmjereno na objavljivanje znanstvenih radova. Sudjelovanje studenata u znanstvenim projektima Katedre za Ustavno pravo i interdisciplinarnim projektima Fakulteta.

Usmeni ispit ili izrada i obrana pismenog znanstvenog rada. Na temelju popisa dopunske literature (koji nije zatvoren), student bira ispitnu literaturu u dogovoru s nastavnikom.

 

Obavijesti