USTAVNO SUDOVANJE:
Ustavno sudovanje
Ustavno sudovanje
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166976
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
doc. dr. sc. Mario Jelušić
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Izvođači: dr. sc. Sandra Marković , pred. - Predavanja
Osnovni podaci
Ustavno sudovanje Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u prosincu četvrtkom od 15,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
doc. dr. sc. Mario Jelušić

četvrtkom u 8,00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 11/I
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju petkom od 11 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Sandra Marković , pred. (Predavanja)
Literatura
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; (2014)
Smerdel. Branko; Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3; (2016), str. 1-17
Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; , str. 1-3
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
Kostadinov, Biljana; Constitutional review of constitutional amendments, u: Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Reiner Arnold), Szymt, A. i Banaszak, B. (ur.); Gdansk University Press (2016), str. 459-470
Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, u: Liber amicorum in honorem Petar Klarić, Josipović, T., Gliha, I., Baretić, M., Nikšić, S., Petrak, M., Karlović, T. (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 87-100
Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije - Prethodni postupak u pravu Europske unije, Ćapeta, Tamara, Goldner Lang, Iris, Perišin, Tamara, Rodin, Siniša (ur.); Narodne novine (2011), str. 161-176
Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija 9 (2009.) 10; (2009), str. 1-3
Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946 (2011.); (2011)
Kostadinov, Biljana; Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5788-5789 (2009.); (2009), str. 1-3
Gardašević, Đorđe; Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia, Iustinianus Primus Law Review 7 (2015.) 12; (2015), str. 1-50
Gardašević, Đorđe; Neustavni ustavni amandmani i Ustavni sud Republike Hrvatske, u: Konstitucionalizacija demokratske politike (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 85-110
Horvat Vuković, Ana; "U ime Ustava" - materijalne granice promjene Ustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 3-4; (2015), str. 481-504
"Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske"; Narodne novine
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava (u odnosu na Republiku Hrvatsku): www.usud.hr;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su osposobiti doktorande za naprednu razinu znanstvene analize u području ustavnog sudovanja, odnosno nadzora ustavnosti i zakonitosti (apstraktna, konkretna, individualna vrsta nadzora) te s njihovom primjenom u normativnoj i komparativnoj perspektivi.

Sadržaj kolegija
USTAVNI SUDOVI I DIOBA VLASTI: temeljni pojmovi, načela vladavine prava, diobe vlasti, ustavnosti i zakonitosti, struktura ustavnih sudova i izbor sudaca

USTAVNO SUDOVANJE U RAZVOJNOJ I KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI: američki sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti, europski sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti

INSTITUCIJE ZA NADZOR USTAVNOSTI: nadzor ustavnosti zakona i drugih propisa, nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata (ustavna tužba)

INAČICE USTAVNOG SUDOVANJA: posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona, pravne posljedice odluke o neustavnosti zakona, prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona

OSTALE NADLEŽNOSTI USTAVNIH SUDOVA: komparativni pregled ostalih nadležnosti ustavnih sudova

POLITIČKI UTJECAJ USTAVNIH SUDOVA: pravne, političke i socijalne posljedice odluka ustavnih sudova, sudsko samoograničavanje, sudski aktivizam, doktrina o političkim pitanjima

MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA: uključujući odnos europskih ustavnih sudova i Suda Europske unije, te problem zaštite nacionalnog i ustavnog identiteta.

PRIMJERI IZ PRAKSE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE: članak 3. Ustava RH - temeljne vrednote Ustava RH, članak 4. Ustava RH - načelo diobe vlasti, članak 5. Ustava RH - načelo ustavnosti i zakonitosti, članak 6. Ustava RH - političke stranke, članak 14. st. 2. Ustava RH - jednakost pred zakonom, članak 15. Ustava RH - ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina, članak 16. Ustava RH - ograničenja sloboda i prava (zbog zaštite sloboda i prava drugih ljudi, zaštite pravnog poretka, javnog morala i zdravlja), članak 16. st. 2. Ustava RH - načelo razmjernosti, članak 17. Ustava RH - ograničenja sloboda i prava (u vrijeme rata, ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te prirodnih nepogoda), članak 22. Ustava RH - nepovredivost osobne slobode, članak 23. Ustava RH - zabrana zlostavljanja, liječničkih ili znanstvenih pokusa bez privole, te prisilnog i obvezatnog rada, članak 24. Ustava RH - uhićenje, pritvor (istražni zatvor), članak 28. Ustava RH - presumpcija nedužnosti, članak 29. st. 1. Ustava RH - pravo na pravično suđenje u razumnom roku, članak 33. Ustava RH - utočište (azil), članak 34. Ustava RH - nepovredivost doma, članak 38. Ustava RH - sloboda mišljenja i izražavanja misli, članak 39. Ustava RH - sloboda okupljanja, mirni prosvjed, članak 45. Ustava RH - biračko pravo, članak 48. Ustava RH - pravo vlasništva, članak 49. Ustava RH - poduzetnička sloboda, članak 67. Ustava RH - autonomija sveučilišta, članak 87. Ustava RH - referendum, članak 88. Ustava RH - uredbe na temelju zakonskog ovlaštenja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Prepoznati i definirati na naprednoj znanstvenoj razini najsloženije pojmove i koncepte sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti te različite institucije u čijoj nadležnosti je provođenje nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Opisati na naprednoj znanstvenoj razini važnost sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Objasniti različite specifične pojmove koji se koriste u terminologiji nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Objasniti najsloženije pravne, političke i socijalne posljedice provođenja nadzora ustavnosti i zakonitosti.

 

Primjena

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Rasporediti na naprednoj znanstvenoj razini modele sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Ilustrirati njihovu različitost na raznim komparativnim primjerima (na primjer, sličnosti i razlike u europskom te anglo-saksonskom sustavu nadzora ustavnosti i zakonitosti).

Interpretirati najsloženije pravne i političke učinke različitih komparativnih sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Demonstrirati specifičnosti hrvatskog sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti

Primijeniti stečena saznanja na objašnjavanje najsloženije strane i domaće sudske prakse u području nadzora ustavnosti i zakonitosti.

 

Analiza

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Izdvojiti na naprednoj znanstvenoj razini koji su elementi konkretnih sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti u pojedinim zemljama.

Usporediti suvremene tipove sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti u komparativnoj perspektivi.

Analizirati na naprednoj znanstvenoj razini relevantnu domaću i stranu sudsku praksu u području nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Razlikovati na naprednoj znanstvenoj razini različite modele sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti te njihove učinke u primjeni općeg ustavnog načela diobe vlasti.

 

Sinteza

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Konstruirati najsloženija znanstvena objašnjenja i zakonitosti funkcioniranja različitih sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti

Predložiti na naprednoj znanstvenoj razini eventualne normativne, ustavne i zakonske promjene sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti koji proizlaze iz iskustva te najbolje odgovaraju primjeni.

Izgraditi najsloženije normativno obrazloženje za primjenu odgovarajućeg sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Formulirati konkretna pravna rješenja za unapređenje i primjenu odgovarajućeg sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti

 

Vrednovanje

 

Nakon uspjeha savladanog predmeta doktorand će moći:

Preispitati na naprednoj znanstvenoj razini stvarno funkcioniranje komparativnih sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.

Usporediti najsloženije stvarne učinke različitih sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti na pravnu, političku i društvenu zbilju.

Vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti te ono što se odvija u provođenju sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti staviti u znanstveni okvir objašnjenja.

Procijeniti na naprednoj znanstvenoj razini do koje mjere i na koji način određeni sustavi nadzora ustavnosti i zakonitosti odgovaraju potrebama koje postavlja opće načelo vladavine prava (na primjer, koherentnost i konzistentnost sudske prakse, pravne argumentacije i obrazloženja, legitimnost očekivanja stranaka u postupku, poštivanje i provedba ustavno-sudskih odluka).

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno usvojenog predmeta doktorand će moći:

-          javno prezentirati usvojene ishode učenja;

-          izraziti se jasnim tekstom tumačeći svoja stajališta u argumentiranoj debati;

-          razumjeti na naprednoj znanstvenoj razini pravnu, društvenu i političku uvjetovanost izbora određenog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti;

-          razumjeti i kritički vrednovati na naprednoj znanstvenoj razini praktične posljedice koje odabir određenog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti ima na ustavnopravnu i opću društvenu zbilju

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Interaktivna nastava: predavanja, seminarski rad, analiza odluka ustavnih sudova. Mentorsko vođenje istraživačkog rada studenata usmjereno na objavljivanje znanstvenih radova. Sudjelovanje studenata u znanstvenim projektima Katedre za Ustavno pravo i interdisciplinarnim projektima Fakulteta.

 

Usmeni ispit ili izrada i obrana pismenog znanstvenog rada. Na temelju popisa dopunske literature (koji nije zatvoren), student bira ispitnu literaturu u dogovoru s nastavnikom.

Obavijesti